Til hovedinnhold

Elever med nedsatt hørsel – tiltak på skolen

På skolen trenger elever med hørselstap lytte- og taletrening og sosial og teknisk tilrettelegging. Kjøreregler for å kommunisere tjener alle elever.

De fleste elever med nedsatt hørsel har et hørselstap. Mange elever bruker høreapparater eller cochleaimplantat (CI) og har norsk tale som sitt språk. Noen bruker også norsk med tegnstøtte i tillegg for å visualisere talen.

Tror at elevene får med seg alt

Elever med hørselstap som bruker talespråk i kommunikasjonen, møter ofte liten forståelse for konsekvensene av hørselstapet, og tilretteleggingen er mangelfull. Mange tror at elevene hører bra fordi de snakker og svarer på spørsmål.

Hvor mye eleven hører og «får med seg», varierer også med lydmiljøet. I en samtale i rolige omgivelser mellom to personer kan eleven få med seg alt, men i en klasseromssituasjon med vanlig bakgrunnsstøy vil muligheten til å oppfatte de som sies, være fullstendig annerledes. Når lærer og elever ikke har tilstrekkelig kunnskap og forståelse for dette, står eleven i fare for å gå glipp av det som skjer i opplæringssituasjonen.

Praktiske tips

Lyttetrening

Elever med nedsatt hørsel kan ha behov for lyttetrening for å øve opp eller vedlikeholde evnen til å tolke lydsignalene som de hører, og styrke utviklingen av talespråkforståelsen.

Elever som nylig har fått CI, har behov for intensiv trening den første tiden for å venne seg til og tolke det nye lydbildet.

Statped kan tilby veiledning til lærere/pedagoger som skal ha lyttetrening med elever som har høreapparat eller CI. Veiledning om lyttetrening vil gi fagpersoner kunnskap og innsikt i

  • hvordan de kan legge til rette for lytting i skolehverdagen
  • aktiviteter og oppgaver som bidrar til å styrke lytteferdighetene til eleven
  • CI og hvordan intensiv lyttetrening bidrar til best mulig utnyttelse av implantatet
  • høreapparater og hvordan lyttetrening kan bidra til bedre utnyttelse av høreapparatene 

Målrettet stimulering av lytteferdigheten er nødvendig for å videreutvikle talespråkforståelsen. Lyttetrening innbefatter læring av nye begreper for å sikre at hjernen tolker og forstår. Lyttetrening kan med fordel ta utgangspunkt i nye ord og begreper som eleven møter i ulike skolefag. 

Veileder for lyttetrening etter CI

Sosial tilrettelegging

Sosial tilrettelegging kan være helt avgjørende for at eleven skal trives, lære og utvikle seg. Det er derfor nødvendig å ha en konkret plan for det sosialpedagogiske arbeidet i klasser med tunghørte elever. Da vil alle elever oppleve å være inkludert i klassefellesskapet.

Nedsatt hørsel og psykososial tilrettelegging