Til hovedinnhold

Hørsel og lesing i barnehagen

I barnehagen trenger det hørselshemmede barnet å oppleve aktiviteter som forbereder det til å bli en god leser, men som også har en egenverdi her og nå. Slike aktiviteter skal være lekepreget og være en naturlig del av hverdagen.

I planleggingen skal man ta hensyn til forskjeller i barnas individuelle utvikling og til om norsk skriftspråk er et andrespråk eller det samme språket som barnet hovedsakelig bruker i samhandling til daglig. Med andre ord: bruker barnet hovedsakelig tegnspråk eller talespråk?

Som bakteppe for leseforberedende aktiviteter og lesing må alle omgis av et rikt språkmiljø slik at barna utvikler et godt språk – bestående av tegnspråk og/eller norsk, med og uten tegnstøtte.

Barna trenger å oppleve

  • mye og god kommunikasjon og samhandling, som er grunnlaget for begrepsutvikling, å forstå seg selv og verden, og dermed for å forstå innholdet i en lesetekst
  • rollemodeller som leser og skriver, og som snakker om hvorfor de gjør det
  • at det er viktig å kunne lese og skrive, og at de har muligheter til å bli gode lesere
  • tegnspråkleker som gjør barnet oppmerksom på tegnspråkets grunnelementer (byggesteiner)
  • norske språkleker og rim og regler, for å gjøre barnet oppmerksom på byggesteinene i norsk og språkets rytme og prosodi
  • et stort utvalg av barnelitteratur og samtaler om bøker
  • rollelek hvor lesing og skriving inngår som en viktig del av leken
  • samtaler om språk: Hvordan de virker, likheter og forskjeller, med mer

Forslag til lek med tegnspråk finnes på nettstedet til erher.no.

Les mer om:

Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn