Til hovedinnhold

Engelsk muntlig for hørselshemmede elever

Hørselstap kan gjøre det vanskelig å lære å snakke engelsk. Derfor må læreren tilpasse undervisningen slik at elevene kan utvikle ansikt-til-ansikt kommunikasjon, som igjen blir grunnlaget for lese- og skriveferdigheter.

Før man begynner med engelskundervisningen er det er viktig å kartlegge hvilke behov eleven har. Ut ifra behov kan man velge de best egnede undervisningsmetoder og læreplaner. Lærerens kompetanse og valg av språkbruk er også viktig slik at eleven får tilgang til det engelske språket.

Kartleggingsverktøy

Læreplan i engelsk for hørselshemmede

Kombinasjon av kommunikasjonsmåter

Ved å bruke læreplanen for hørselshemmede kan eleven velge å kommunisere på engelsk på flere måter og ved hjelp av alle sansene. Valget må baseres på elevens individuelle kommunikasjonsbehov. I læreplanen er dette omtalt i hovedområde som heter direkte kommunikasjon

Det heter direkte kommunikasjon og ikke muntlig engelsk som i den ordinære læreplanen, fordi det omfatter mer enn å bare snakke engelsk. Elevene kan bruke

 • engelsk talespråk
 • britisk tegnspråk (BSL), [lenke til artikkel om BSL i engelskopplæring for hørselshemmede] eller
 • amerikansk tegnspråk (ASL),
 • skriftspråk
 • eller en kombinasjon.

Kunnskap om engelske språklyder

Hørselshemmede elever, uansett grad av hørselstap, trenger kunnskap om de 44 engelske språklydene. Hvilke lyder er lik de norske og hvilke er annerledes.

Les om språklydene (issuu.com/aschehoug)

Kunnskap om språklyder gir trygghet i utviklingen av engelsk tale, munnformer brukt i Britisk tegnspråk (BSL), og er også viktig for den senere lese- og skriveopplæringen. Erfaring viser at elever som ikke får denne kunnskapen og tryggheten ikke tør å snakke engelsk og sliter med å lese engelsk.

Erstatte språklyder

Cochleaimplantat (CI) gjør at noen elever kan høre språklyder, men det er ikke garantert at de hører talespråket fullt ut. De kan også ha vansker med å skille lydene fra hverandre. Elevene må

 • få erstattet lyder de ikke oppfatter med for eksempel Britisk tegnspråk (BSL) håndalfabetet
 • bli gjort oppmerksom på hvordan lydene ser ut på munnen og hvordan den kjennes i munnhulen/på ansiktet/halsen osv.

Forbinde ord og begrep med sanseinntrykk

Desto flere assosiasjoner eleven får til et nytt begrep, desto lettere er det å huske det. Derfor er det viktig å kreve at eleven bruker både syn, hørsel og bevegelse ved innlæring av nye begrep. Det gjør eleven hvis vi bruker lenking (chaining) metoden.

Lenking forbinder de ulike sanseinntrykkene med et begrep og det kan øke innlæringsutbytte. Du kan lenke ved å:

 • se, kjenne eller erfare en ny gjenstand/person/hendelse/begrep
 • se det nye begrepet skriftlig
 • høre ordet
 • bli gjort oppmerksom på hvordan order ser ut på munnen og hvordan den kjennes i munnhulen/på ansiktet/halsen osv.
 • utføre bevegelser i BSL tegnet med tilhørende munnstilling
 • bokstavere ordet med BSL håndalfabetet
 • se en illustrasjon av BSL tegnet for eksempel Let`s sign BSL graphics

Rekkefølgen eleven opplever sansingene i, er ikke viktig.