Til hovedinnhold

Matematikk i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

Barn med nedsatt hørsel og døve barn trenger allerede i førskolealderen mange og varierte erfaringer med matematiske begreper. Det er viktig å være bevisst på det matematiske språket i hverdagen og styrke barnets ordforråd og logisk tenkning før skolestart.

Matematikk beskrives tradisjonelt som tall, brøk, regnearter og funksjoner. Men ideen i all matematisk tenkning er å resonnere seg fram til antagelser ved å bruke systemer og logikk. Språklige og matematiske erfaringer i barnehagen vil påvirke barnets forståelse og evne til logisk resonnering senere i skolealder.

Barn i førskolealder og matematikk

Barn i førskolealder har behov for å utvikle et godt ordforråd og et begrepssystem som gir dem mulighet til å resonnere og løse problemer. Barn med nedsatt hørsel trenger ofte flere gjentagelser og varierte erfaringer i større grad enn jevnaldrende for å kunne etablere matematisk språk og tenkning. Barn med nedsatt hørsel utnytter også synet aktivt i sin læring, og det kan være fordelaktig å bruke konkreter og visuelle strategier i samtaler om sammenheng, matematikk og førmatematiske begreper.

Matematikk og språk

Vi trenger både matematisk og språklig forståelse for å kunne organisere tankene og ta imot ny læring. I tillegg til dette er mange konkrete matematiske begreper en del av hverdagen som barna trenger å kommunisere om allerede i førskolealder. For eksempel, hvor mange liter melk man trenger for å lage pannekakerøre, hvor mange klosser må man ha for å bygge en garasje eller hvilken form bør grunnmuren ha for at tårnet blir stødig. Barn med nedsatt hørsel kan gå glipp av enkelte lyd- og språkinntrykk i hverdagskommunikasjonen av forskjellige grunner, og trenger flere erfaringer med førmatematiske begreper.

Førmatematiske begreper tilegnes tidlig i førskolealderen. De kan ikke kommuniseres ved en definisjon, men må oppleves og erfares gjennom et passende utvalg eksempler.

  • Førmatematiske begreper innenfor tallbegreper er for eksempel alle, noen, ingen, første, bak, bortover ol.
  • Eksempel på førmatematiske begreper innenfor geometri er linje, punkt, sentrum, og begreper om størrelse, plassering og former.

Barn med nedsatt hørsel kan ha nytte av mange opplevelser av førmatematiske begreper med visuell støtte, for eksempel ved å være med på en lek hvor man plasserer seg i rom etter enkelte regler, eller bruke konkreter som dukker eller klosser for å få forståelse for begreper alle, noen, første, firkant, rekke ol.

Snakk matematikk

Matematiske samtaler og kommunikasjon fremheves som avgjørende for barns forståelse og læring i matematikk senere på skolen. I en matematisk samtale lytter voksne aktivt til barnet for å forstå hennes tenkning og oppmuntre videre til logisk resonnement. Det er viktig å stille åpne spørsmål som inviterer barnet til å reflektere, for eksempel «hvordan/i hvilken form kan vi bygge vegger slik at de holder taket?».

De fleste barn med nedsatt hørsel i dag bruker høreapparat eller CI. Det er viktig å ta hensyn til prosesseringstid hos barn med CI. Verbal prosessering hos barn med CI kan ofte være litt saktere enn hos normalt hørende barn. Det er lettere å oppdage om barnet bruker lengre tid på å prosessere ny informasjon i en strukturert aktivitet med jevnaldrende, for eksempel et nytt spill med regler og konkreter.