Til hovedinnhold

Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

En elev med nedsatt hørsel kan ha behov for tilrettelegging ved eksamen. Tiltakene skal være tilpasset den enkelte elev.

Særskilt tilrettelegging av eksamen for elever og privatister er regulert i forskrift til opplæringslova , kapittel 3, § 3-29

Elever med nedsatt hørsel kan ha vansker med tale- og skriftspråklige ferdigheter, ha behov støyskjerming etc. Eksamen og prøver må være tilrettelagt, slik at eleven kan få vist kunnskapene i faget. Eleven bør få anledning til å venne seg til tilretteleggingstiltakene. De bør derfor brukes ved prøver i løpet av skoleåret og være i tråd med den tilretteleggingen som ellers er gjort i opplæringen. Tiltakene skal ikke avhjelpe manglende kompetanse.

Eksempler på tiltak for tilrettelegging kan være:

  • utvidet tid
  • forklaring av ord og uttrykk
  • felles lytteprøver ved muntlig prøve tilpasses
  • eget rom til disposisjon/støyskjerming
  • lyd på øret ved tinnitus
  • bruk av digitale hjelpemidler og opplæring i disse (nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler gjelder)
  • tolk - tegnspråktolk/skrivetolk
  • skrivehjelp
  • endring av eksamensform fra skriftlig til muntlig eller omvendt der det er mulig
  • informasjon om hørselshemming til sensor ved muntlige eksamener

Eksamen for tegnspråklige elever i grunnskolen kan med god planlegging gjennomføres i samarbeid med andre skoler. Utdanningsdirektoratet utarbeider egne eksamensoppgaver for elever som bruker tegnspråk.

Skolen kan ta kontakt med PP-tjenesten eller Statped for å få mer informasjon om tilrettelegging av prøver og eksamen.