Til hovedinnhold

Pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel

Det er mange praktiske løsninger på utfordringer i opplæringssituasjoner. Lær hvilke hensyn må ta for å legge til rette for kommunikasjon og deltakelse for og med eleven.

Fysiske rammer

 • gode lytteforhold i alle sammenhenger
 • unngå bakgrunnsstøy
 • lydregulering av rom
 • stemmeforsterkning: mikrofon og høyttalere eller annet
 • tennisballer under stolbena
 • matter på bord
 • nærhet til lydkilden
 • avstand til støykilder
 • gode lysforhold
 • plassering slik at eleven ikke har motlys (vanskelig å avlese ansikter i motlys)
 • plassering slik at eleven ser ansiktene til de andre elevene
 • lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig
 • sitte i hestesko kan være en god løsning
 • grupperom til individuelt arbeid
 • grupperom til gruppearbeid
 • grupperom til individuelt tilrettelagt opplæring

Den voksnes rolle

 • god struktur på undervisningen
 • bruke det tekniske utstyret konsekvent
 • sørge for at alle elevene bruker det tekniske utstyret
 • sørge for at ingen skaper ubehag med det tekniske utstyret
 • ha utfyllende skriftlig planer slik at eleven har mulighet til å forberede seg
 • ha skriftlige utfyllende planer slik at foresatte kan bidra
 • sørge for tett skole-/hjemsamarbeid
 • bruke tegnspråk, norsk med tegnstøtte eller norsk avhengig av hva som er aktuelt for eleven
 • ha blikkontakt med eleven
 • gjøre avtale om hvordan eleven kan signalisere når noe er uklart
 • fange opp misforståelser før de utvikler seg til konflikter
 • få eleven aktiv i timene
 • tydelige temaskifter – hjelper eleven til å gjette riktig der lydoppfattelsen er for dårlig
 • tydelig styring av samtalen – eleven må vite hvem som snakker
 • tydelig styring av samtalen – eleven må vite når og hvordan han/hun kan ta ordet
 • gi eleven tid til å oppdage hvem som snakker
 • visualisering av fagstoffet ved å bruke konkreter, bilder og film
 • mange lærere er bevisste på å bruke visualisering av lærestoffet i småskolen, men så avtar det
 • når fagstoffet etter hvert blir mer omfattende, er visualisering minst like viktig som før
 • visualisering må være tilpasset aldersgruppen.

Nedsatt hørsel og teknisk tilrettelegging

Hva kan eleven selv gjøre?

 • være åpen om hørselstapet sitt
 • være åpen om hva som hjelper
 • redusere bakgrunnslyd
 • plassere seg nær lydkilden
 • sitte rett foran den som snakker
 • ha øyekontakt
 • snakke passe høyt
 • spørre om igjen

Se også

Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

Nedsatt høyrsel og inkludering