Til hovedinnhold

Videregående skole -for elever med nedsatt hørsel og tegnspråk

Tegnspråkopplæring

Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller har behov for opplæringen i eller på tegnspråk har rett til dette på videregående skole. Enten i en tegnspråklig miljø eller ved hjelp av tolk.

Elever som har tegnspråk som førstespråk, eller har behov for opplæringen i eller på tegnspråk har rett til dette på videregående skole i følge §3-9 i opplæringsloven. Dette gjøres etter vedtak fra fylkeskommunen. Det følger egne læreplaner for opplæring i og på tegnspråk.

Videregående opplæring med tegnspråktolk

En tegnspråklig elev har rett til tolk på videregående skole for å kunne følge undervisningen.

Dersom eleven velger videregående opplæring i en ordinær fylkeskommunal skole, er det viktig at det i god tid blir jobbet med å skaffe tegnspråktolk. Fylkeskommunen har ansvar for at det blir tilsatt tolker.

Skolens aktiviteter skal tolkes

Alle aktiviteter som finner sted i skolens regi, er å regne som opplæring, også arrangementer som finner sted på ettermiddags- og kveldstid. Det er fylkeskommunen som skal dekke utgifter til tolk ved slike arrangementer.

Følger ordinære læreplaner

Elever som får opplæring i og på tegnspråk på en videregående skole med tegnspråktolk, følger ordinære læreplaner. De ordinære læreplanene finner du på utdanningsdirektoratets sider.

Kompetanse hos lærere

Det er formålstjenlig at lærere får opplæring i hvordan tegnspråktolken brukes i undervisningen. Lærere bør også få generell opplæring og veiledning i å undervise hørselshemmede elever. Dersom PP-tjenesten ikke har hørselsfaglig kompetanse, kan de søke om slik bistand.

Ulike måter å tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring.

Innsøking for tegnspråklig opplæring ( §3-9)

Etter vedtak om opplæring i og på tegnspråk etter §3-9 i opplæringsloven.

  • Frist for søknad om inntak etter opplæringsloven § 3-9 er 1. februar.
  • Søknaden skal sendes til fylkeskommunen der søkeren bor.
  • Det er fylkeskommunen der eleven er bosatt i ved innsøkning til videregående opplæring, som har ansvar for at eleven får videregående opplæring.
  • Fylkeskommunen der søkeren bor, sender søknaden til knutepunktskolene. Frist for fylkeskommunen er 15. mars
  • Eleven må skrive i søknaden om han ønsker videregående opplæring i tegnspråklig miljø eller om han ønsker opplæring ved å bruke tolk i en ordinær videregående skole.
  • Søkere som ønsker opplæring i et tegnspråklig miljø, må velge blant de utdanningsprogrammene som knutepunktskolene gir. Knutepunktskolene kan samarbeide med andre videregående skoler for å gi et bredest mulig tilbud.
  • Det er knutepunktskolene som regnes å kunne tilby et tegnspråklig miljø.
  • Fylkeskommunene som har knutepunktskoler, skal samordne inntak.
  • Retten til opplæring etter § 3-9 gjelder kun elever – ikke lærlinger og lærekandidater

Knutepunktskoler

En knutepunktskole er en ordinær fylkeskommunal videregående skole som er tilrettelagt for tegnspråklige elever, og som kan ta imot elever fra hele landet.

Knutepunktskolen skal tilby et tegnspråklig miljø og opplæring i læreplanene som er utarbeidet for tegnspråklige. Undervisningen foregår dels i egne tegnspråklige grupper og dels i ordinære klasser med tolk. Skolene skal ha et stort utvalg av utdanningsprogrammer for å sikre tegnspråklige elever de samme valgmulighetene som normalthørende.

Det er fire knutepunktskoler i Norge:

Samarbeid med ordinære videregående skoler

Knutepunktskolene samarbeider med andre videregående skoler for å tilby tegnspråklige elever bredest mulig valg av utdanningsprogram samtidig som elevene har basis i et tegnspråklig miljø ved knutepunktskolen.

Spesialiserte skoler

Briskeby videregående skole gir tilbud om videregående opplæring til elever med nedsatt hørsel og baserer undervisningen på norsk talespråk med små grupper og teknisk tilrettelegging. Briskeby videregående skole ligger i Lier, like utenfor Drammen. Elever fra hele landet kan søke om skoleplass på Briskeby. Skolen eies av Hørselshemmedes Landsforbund, HLF.

Signo kompetansesenter i Vestfold gir tilbud til hørselshemmede elever med flere funksjonshemminger. Skolen tilbyr et tegnspråklig miljø.