Til hovedinnhold

Videregående opplæring med tegnspråktolk

En tegnspråklig elev har rett til tolk på videregående skole for å kunne følge undervisningen.

Dersom eleven velger videregående opplæring i en ordinær fylkeskommunal skole, er det viktig at det i god tid blir jobbet med å skaffe tegnspråktolk. Fylkeskommunen har ansvar for at det blir tilsatt tolker.

Skolens aktiviteter skal tolkes

Alle aktiviteter som finner sted i skolens regi, er å regne som opplæring, også arrangementer som finner sted på ettermiddags- og kveldstid. Det er fylkeskommunen som skal dekke utgifter til tolk ved slike arrangementer.

Følger ordinære læreplaner

Elever som får opplæring i og på tegnspråk på en videregående skole med tegnspråktolk, følger ordinære læreplaner. De ordinære læreplanene finner du på utdanningsdirektoratets sider.

Kompetanse hos lærere

Det er formålstjenlig at lærere får opplæring i hvordan tegnspråktolken brukes i undervisningen. Lærere bør også få generell opplæring og veiledning i å undervise hørselshemmede elever. Dersom PP-tjenesten ikke har hørselsfaglig kompetanse, kan de søke om slik bistand.

Tilbud om råd og veiledning