Til hovedinnhold

Støtte og hjelp

Hjelpemidler

Informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging er samlet under overskriften «Hjelpemidler», og består av tre hovedinnganger:

  • Hva har du vansker med?
    Her finner du informasjon relatert til funksjonsvansker som bevegelse, syn, hørsel, tale og språk, kognisjon og lese og skrive.
  • Hvor trenger du hjelp?
    Her er informasjonen organisert etter arenaer som arbeid og utdanning, dagligliv og fritid, skole og barnehage, bolig, bil og utstyr og hjelpemidler i utlandet.
  • Tjenester og produkter
    Her finner du blant annet informasjon om hjelpemidler, tolketjenesten, bil og utstyr. I tillegg finner du informasjon om ordninger som for eksempel brukerpass, funksjonsassistanse, førerhund og lese- og sekretærhjelp.

Hvordan søke om hjelpemidler?

Det er vanlig at barnehage, skole og/eller kommunens helse- og omsorgstjeneste bistår dersom en person har behov for hjelpemidler. Det er oftest en fysioterapeut, ergoterapeut eller PP-tjenesten som hjelper til med å kartlegge hjelpemiddelbehovet og begrunne søknaden. Mange kommuner har også synskontakt eller hørselskontakt som hjelper til.

Førerhund

Den som har en synsnedsettelse som gjør at han eller hun trenger hjelp til å ferdes, kan ha rett til førerhund.

Hunden har blitt trent for at personen som er blind eller sterkt svaksynt skal kunne føle seg trygg i ferdsel både innendørs og utendørs.

Hvem kan få førerhund?

Kravene til synsstyrke er visus på 3/60 (0.05) eller dårligere etter korreksjon med vanlige brilleglass og/eller innskrenkninger i synsfeltet.

Varierende syn på grunn ulike øyesykdommer kan også spille inn (for eksempel nedsatt mørkesyn, nedsatt kontrastsyn og/eller redusert tilpasning til skiftende lysforhold).

Det er ingen aldersgrense for å kunne få førerhund, men det stilles krav når det gjelder den alminnelige helsetilstanden.

Førerhundbrukeren må kunne gå tur med hunden utendørs hver dag. Brukerens hundehold skal ikke medføre helsemessige problemer for personer i de nærmeste omgivelsene (for eksempel allergiplager for hund).

I tillegg må førerhundbrukeren kunne bruke og stelle hunden på en tilfredsstillende måte. Er personen i arbeid eller under utdanning, er det en forutsetning at hunden kan være med og at den blir akseptert på skolen eller arbeidsplassen.

For å bli godkjent som førerhundbruker og for å kunne nyttiggjøre seg førerhunden som et hjelpemiddel, må førerhundbrukeren ha nødvendige mobilitets- og orienteringsferdigheter.

Side 9 av 12

Nav

For deg som er bruker av NAVs tjenester finner du aktuell informasjon under menypunktet «Person» på www.nav.no.

Anskaffelse av førerhund

Førerhund - nav.no Utgifter til anskaffelse av førerhund er hjemlet i Lov om Folketrygd (folketrygdloven), § 10-7 d.