Til hovedinnhold

Støtte og hjelp

Kommunen/fylkeskommunen

Her følger noen offentlige oppgaver på kommunalt og fylkeskommunalt nivå som kan være relevante.

Kommunen

Kommunen har et særlig ansvar for å tilrettelegge livsarenaer som bolig, fritid, arbeid og opplæring. Dette skal skje på en måte som fremmer mestring og inkludering i samfunnet. Kommunen har også et overordnet ansvar for helse- og omsorgstjenester.

Kommunen er ansvarlig for at innbyggerne har tilgang på grunnleggende velferdsgoder som blant annet helsefremmende og forebyggende tjenester: helsestasjonstjeneste, legetjeneste, forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid og sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

Videre har kommunen ansvar for barnehage, grunnskole, voksenopplæring og å yte spesialpedagogisk hjelp og støtte, samt spesialundervisning. Kommunen skal også ha en pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), alene eller i samarbeid med andre kommuner. PPT skal blant annet hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.

Av andre kommunale ansvarsområder kan nevnes: barnevern, tilrettelegging av bolig, støttekontakt- og avlastningsordning, sosiale tjenester som for eksempel forebygging av sosiale problemer og økonomisk sosialhjelp, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistanse.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for videregående opplæring. Etter loven skal fylkeskommunen ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste som skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.

Fylkeskommunen skal ha en oppfølgingstjeneste (OT) for ungdom som har rett til opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid. Tjenesten gjelder til og med det året ungdommen fyller 21 år.

Fylkeskommunen har ansvar for tannhelse (barn og ungdom fra 0 – 18 år, personer med utviklingshemning, enkelte brukere av hjemmesykepleien, noen andre grupper over 18 år som har visse sykdommer, tilstander eller skader).

Fylkeskommunen har også ansvar for transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-tjeneste). TT-tjenesten er ikke lovpålagt.

Side 3 av 12