Til hovedinnhold

Støtte og hjelp

Rådgivningskontor for syn og hørsel

I de største byene finnes kommunal rådgivningstjeneste for personer med synsnedsettelse og/eller hørselsnedsettelse.

Rådgivningskontoret for syn og hørsel i Oslo

Rådgivningskontoret har god kjennskap til ulike tilbud for syns- og hørselshemmede som er bosatt i Oslo. Tilbudet er gratis. De ansatte har tegnspråkkompetanse.Les mer om rådgivningskontoret for syn og hørsel i Oslo

Ressurssenter for hørsel og syn i Trondheim

Trondheim kommune har eget rådgivningskontor for hørsel og syn. De har blant annet kompetanse innen pedagogikk, miljøarbeid og veiledning. Spesialkompetansen er hørsel, syn, tegnspråk og kommunikasjon. Les mer om ressurssenter for hørsel og syn i Trondheim.

Rådgivningskontoret for hørselshemmede og døvblinde i Bergen

Rådgivningskontoret gir råd og hjelp til hørselshemmede og døvblinde bosatt i Bergen. De ansatte har god oversikt over ulike tilbud, også over det alminnelige hjelpe- og tjenesteapparatet. De ansatte kan tegnspråk. Les mer om rådgivningskontoret for hørselshemmede og døvblinde i Bergen.

Rådgivningskontor for hørselshemmede og deres nettverk i Stavanger

Rådgivningskontoret for hørselshemmede er en del av Johannes læringssenter og er en tjeneste for personer med nedsatt hørsel og deres nettverk. Kontoret hjelper med brev, søknader og skjema, samt gir informasjon om tilbud og rettigheter. Les mer om rådgivningskontor for hørselshemmede og deres nettverk.

Syns- og hørselskontaktordningen

Syns- og hørselskontaktordningen er en frivillig ordning for kommunene, og fungere noe ulikt fra kommune til kommune.

Syns- og hørselskontaktene er vanligvis NAV Hjelpemiddelsentral sine kontaktpersoner på syns- og hørselsområdet i bydelene eller i kommunene.

Kontaktene samarbeider også med andre aktører, blant annet kommunens/bydelens helse- og sosialtjeneste, optikere og høresentralene ved helseforetakene, for å nevne noen.

De fleste syns- og hørselskontaktene er ansatt innen kommunens/bydelens helse- og sosialtjeneste. De kan være ergoterapeuter, hjelpepleiere, sykepleiere eller ha annen yrkesbakgrunn.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

  • kartlegging og avdekking av behov, spesielt for hjelpemidler
  • kanalisering til riktig instans for videre utredning ved behov
  • formidling av enklere syns- og hørselstekniske hjelpemidler
  • oppfølging i bruken av tildelte hjelpemidler

Side 11 av 12