Til hovedinnhold

Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte sansetap

Universell utforming

Universell utforming er å gjøre noe tilgjengelig for alle. Det er å utforme produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle.

Universell utforming av miljøet rundt elever med kombinerte sansetap eller døvblindhet søker å oppnå like muligheter til samfunnsdeltagelse og motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming har hele befolkningen som målgruppe, uavhengig av alder og funksjonsevne. Alle skal kunne delta på samfunnets ulike arenaer enten det gjelder utdanning, arbeidsliv, kulturtilbud eller å ta seg frem i det offentlige uterom.

Opplæringslovens kapittel 9a handler om elevenes skolemiljø. I § 9a heter det at: «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.»

Her er noen eksempler på fysisk tilrettelegging som gjør inne- og uteområder godt tilgjengelige for elever med kombinerte sansetap i barnehage og skole og dermed brukervennlige for alle:

 • logiske planløsninger i bygningsmassen
 • gode akustiske forhold og reduksjon av støykilder og støynivå
 • ryddig visuell bakgrunn der det skal foregå undervisning
 • tilstrekkelig belysning som ikke blender
 • sammenhengende rekkverk, kantmarkeringer og ledelinjer
 • taktile og visuelle oppmerksomhetsfelt for å varsle endringer i miljøet som for eksempel ved kryss, trapper, ramper og inngangsdører
 • søyler og rekkverk som har kontrastfarger til omgivelsene
 • glassdører og andre glasspartier utstyres med markører, farget tape eller lignende
 • betjeningspanel i heis merkes med punktskrift eller relieff
 • unngå gjenstander som innebærer kollisjonsfare og hindrer fremkommelighet
 • informasjonsskilt som er godt belyst, har tilstrekkelig skriftstørrelse og gode kontraster
 • har skrift i relieff eller punktskrift (Braille)
 • har symboler som er enkle og tydelige

Et godt tilrettelagt miljø gjør at barn, unge og voksne med kombinerte sansetap eller døvblindhet

 • får bedre oversikt
 • kan bevege seg tryggere og sikrere
 • blir mer selvstendig
 • blir mer uavhengig
 • slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt
 • får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet

Side 15 av 15