Til hovedinnhold

Tilrettelegging i skole for barn med kombinerte sansetap

Grunnleggende ferdigheter for barn med sansetap

Å kunne lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og beherske digitale verktøy er definert som grunnleggende ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Elever med kombinerte sansetap er en lite ensartet gruppe. Noen elever følger tilpasset ordinær undervisning med utgangspunkt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og følger trinnets opplæring i grunnleggende ferdigheter.
For blinde og svaksynte elever omfatter dette også nødvendig opplæring som følge av opplæringslovens

  • § 3-5 Opplæring i punktskrift i grunnskolen (udir.no)
  • § 11-5 Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel (udir.no)

Elever som har tegnspråk som førstespråk, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk, jamfør opplæringslovens § 3-4 Opplæring i og på norsk teiknspråk i grunnskolen (udir.no).

Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk. Rammeverket for tegnspråk er et tillegg til rammeverket for hørende elever, og dekker muntlige ferdigheter, avlesing og produksjon av tegnspråktekst.

Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av tilpasset opplæring, har rettigheter som følger av opplæringslovens

  • § 11-2 Tilfredsstillande utbytte av opplæringa (udir.no)
  • § 11-3 Intensiv opplæring på 1. til 4. trinn (udir.no)
  • § 11-4 Personleg assistanse (udir.no)
  • § 11-5 Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel (udir.no)
  • § 11-6 Individuelt tilrettelagd opplæring (udir.no)

I vurderingen av hva slags opplæringstilbud som skal gis, skal det legges vekt på individuelle forutsetninger for læring og utvikling.

Når en elev får individuelt tilrettelagt opplæring, er dette vurdert som en nødvendighet for at eleven skal få et likeverdig opplæringstilbud. Det kan innebære at trinnets undervisning i grunnleggende ferdigheter velges bort for å få opplæring som er mer individuelt tilpasset. Vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring skal gjøres på bakgrunn av en sakkyndig vurdering og opplæringsmålene skal være nedfelt i en individuell opplæringsplan (IOP).

Læreplanverket til Kunnskapsløftet gjelder også individuelt tilterrelagt opplæring. Det kan imidlertid også være behov for å gjøre avvik fra læreplanverket. Dersom det er behov for større eller mindre avvik fra kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, enten for hele fag eller deler av fag, må det komme frem i den sakkyndige vurderingen og enkeltvedtaket om individuelt tilrettelagt opplæring. Elevens individuelle opplæringsplan (IOP) må også utdype dette ytterligere.

Side 7 av 24