Om kombinerte sansetap og døvblindhet

Et barn som har nedsatt syn vil bli avhengig av hørselen for å motta og tolke hørselsinntrykk som kan støtte synsinntrykkene. Et barn som er hørselshemmet, vil på samme måte være avhengig av den informasjonen og støtten det får gjennom synet. Når begge fjernsansene har nedsatt funksjon, vil barnet bli avhengig av mer spesifikk tilrettelegging i omgivelsene, og vil i større grad ta i bruk berøringssansen som støtte i utforsking, kommunikasjon og språklig utveksling. 

Kombinert syns- og hørselstap kan være medfødt eller oppstå senere i livet. Noen sykdommer og syndromer er slik at syns- og hørselstapet inngår som kjente symptomer. Sansetapene kan også være en del av et større sammensatt bilde uten at det er satt en spesifikk diagnose.
De vanligste kjente årsakene er:

  • syndromer
  • jernehinnebetennelse
  • cytomegalovirus
  • fødselsrelaterte tilstander
  • prematuritet (for tidlig fødsel)
  • ulykker
  • aldersrelaterte tilstander

Les mer om årsaker og diagnoser .

Når både syn og hørsel er nedsatt kan dette redusere mulighetene for å utnytte den enkelte sans. Mange har både en synsrest og en hørselsrest som kan utnyttes gjennom bruk av hjelpemidler og god tilrettelegging av miljøet, både teknisk og pedagogisk.

En god kartlegging av barnets syns- og hørselsfunksjon er derfor viktig for at vi skal kunne skape gode miljøbetingelser for læring, utvikling og livskvalitet. En slik kartlegging kan gi oss informasjon som blir viktig i tilretteleggingen av pedagogisk tilnærming, det fysiske miljøet og hjelpemidler. I tillegg vil en utredning fortelle noe om hvordan vi kan forstå barnets uttrykk og atferd, og hvordan vi kan tilrettelegge for samspill og kommunikasjon slik at det ikke oppstår misforståelser.

Noen barn og voksne har en så alvorlig grad av kombinert sansetap at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre, og berøringssansen må benyttes i tillegg. Vi bruker da funksjonsbetegnelsen døvblindhet.

Døvblindhet

Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.

Vi skiller ofte mellom det vi kaller medfødt døvblindhet og ervervet døvblindhet. Vi sier at personen har medfødt døvblindhet når den kombinerte syns- og hørselsnedsettelsen er til stede ved fødselen eller inntrer så tidlig i livet at grunnleggende kommunikasjon ikke er utviklet. Medfødt døvblindhet innebærer at kommunikasjon, forståelse av omverden og det å bevege seg fritt omkring som oftest utvikles gjennom å ta i bruk berørings- og bevegelsessansene i tillegg til eventuell syns- og hørselsrest.

Ervervet døvblindhet innebærer at ett eller begge sansetapene har oppstått etter at språket er etablert. Noen opplever dette i barnealder. Andre utvikler det kombinerte sansetapet i ungdomsalder eller voksen alder. Det kan være ulike grader av sansetap og utviklingen kan ha forskjellig forløp. Personer med ervervede kombinerte sansetap har ulik grad av syns- og hørselstap. Noen har hatt synstapet eller hørselstapet hele livet og fått det andre sansetapet senere, mens andre har fått begge sansetapene samtidig.

Et kombinert sansetap påvirker i ulik grad personens evne og mulighet til å kommunisere, - til å få tilgang til informasjon og bevege seg fritt. Det er vesentlig at mennesker de omgås, viser forståelse for deres spesielle livssituasjon.

Felles nordisk definisjon av døvblindhet

"Døvblindhet begrenser i varierende grad en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet. Den influerer på sosialt liv, kommunikasjon, tilgang til informasjon, orientering i omgivelsene og muligheten for å bevege seg trygt og fritt omkring. Taktilsansen blir særlig viktig ved forsøk på å kompensere for den kombinerte syns- og hørselshemmingen."

Definisjonen er et resultat av et tett samarbeid mellom brukerorganisasjonene og døvblindevirksomhetene i de fem nordiske landene og godkjent av det nordiske lederforumet som består av ledere fra de fem landenes landsdekkende tjenester på området.

Statped er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!