Førskolealder

Barn med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet under opplæringspliktig alder, har spesielle behov som gjør at de har rett på prioritet ved opptak i barnehager, jfr. Lov om barnehager §13. Mange barn vil ha behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage, og Statped tilbyr rådgivning og kurs til barnehage og foreldre.

Barn med kombinerte syns – og hørselstap har ofte behov for spesiell tilrettelegging for læring og utvikling, og spesialpedagogiske tiltak vil ofte være nødvendig. Barnet har rett til slik hjelp, og kommunen har plikt til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. Les om retten til spesialpedagogisk hjelp i "Veilederen Spesialpedagogisk hjelp" på Utdanningsdirektoratet.

Det er viktig at kommunens PPT kommer tidlig inn i bildet slik at behovet for spesialpedagogisk hjelp blir kartlagt så tidlig som mulig. Det gjøres gjennom en sakkyndig vurdering hos PPT. Foreldre skal samtykke til at en slik vurdering utarbeides. Statped kan bistå PPT i dette arbeidet. Les mer om sakkyndig vurdering på Lovdata.

Barnehagestart

For mange barn med kombinert syns- og hørseltap eller døvblindhet, kan overgangen fra hjem til barnehage være stor. Det er viktig at barnehagen så tidlig som mulig får tilstrekkelig informasjon for å kunne gi god tilrettelegging. Statped kan delta på et informasjonsmøte.

Viktig informasjon og innhold i et informasjonsmøte kan være:

  • informasjon om synstapet
  • informasjon om hørselstapet
  • informasjon om hva det kombinerte sansetapet innebærer og hvilke konsekvenser det kan gi
  • informasjon om en eventuell diagnose
  • kartlegging av behov for ekstra ressurser
  • informasjon om hvordan barnet samspiller med nærpersoner

Behov for fysisk tilrettelegging

Et barn med et kombinert syns- og hørselstap eller døvblindhet har ofte behov for et miljø som er tilrettelagt. Før barnehagestart bør det kartlegges om barnet har behov for:

  • tilrettelagt lydmiljø
  • fysisk tilrettelegging og hjelpemidler
  • fargemarkeringer i miljøet ute og inne
  • gode lys- og blendingsforhold

• Informasjon om hva det kombinerte sansetapet innebærer og hvilke konsekvenser det kan gi
• Informasjon om en eventuell diagnose
• Kartlegging av behov for ekstra ressurser
• Informasjon om hvordan barnet samspiller med nærpersoner

Les mer om fysisk tilrettelegging