Kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet og Cochleaimplantat (CI)

Mange med kombinerte sansetap eller døvblindhet får i dag CI, som er et teknologisk hjelpemiddel som gjør det mulig for døve personer å oppfatte lyd. Utbyttet av CI kan variere  fra person til person, og det er viktig at utvikling av talespråk ikke blir det eneste målet for opptreningen.

CI gir ikke normal hørsel, men mange får hørsel som kan gi utbytte i talespråklig utvikling, kommunikasjon, sosial interaksjon og orientering i omgivelsene.

Opptrening etter operasjon

Barn med kombinerte syns- og hørselsvansker bruker lengre tid enn døve barn på å lære å oppfatte og forstå lyd. Metodikken som er utviklet for døve barn er i stor grad visuell, og kan ikke automatisk overføres til barn med kombinert sansetap.
For et barn med kombinerte syns- og hørselsvansker, kan opptrening og utbytte bli annerledes enn for døve barn. Utbyttet vil avhenge av kognitive forutsetninger, grad av sansefunksjonsnedsettelse, tidspunktet for innsetting av CI og omfang, kvalitet og innhold på habiliteringen etter operasjonen.

Utbytte av CI utover opptrening av talespråk kan
  • gi informasjon om fysiske omgivelser og mennesker
  • motivere barnet til å bevege seg mot en lydkilde
  • støtte sosial og emosjonell utvikling – og gi barnet informasjon om andre menneskers følelsesstemninger via stemmen. Dette er viktig hvis barnet ikke kan se mimikk
  • bidra til å opprettholde kontakt med andre mennesker over avstand
  • bidra til at barnets oppmerksomhet og konsentrasjon opprettholdes over tid
Det er viktig at man har en tilnærming til trening som opprettholder den kommunikasjonen som barnet allerede har, og at treningen oppleves som lystbetont.

Voksne personer med ervervet kombinert sansetap og CI

For voksne personer med ervervet kombinert syns- og hørselstap eller døvblindhet tilbys CI når høreapparat har liten eller ingen nytte. Individuelle variasjoner er her store og det er vanskelig å si noe generelt om effekten. Mange rapporterer å ha glede og nytte av CI fordi det gir tilgang til lyd i omgivelsene og får en viktig varslingsfunksjon. Noen kombinerer CI og høreapparat.