Kombinerte syns- og hørselstap og grunn- og videregående skole

Barn og unge med medfødte eller ervervede kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet kan møte mange utfordringer i skolen. Mange av disse utfordringene kan avhjelpes med god fysisk og pedagogisk tilrettelegging ut fra den enkeltes forutsetninger. 

Alle elever har rett på tilpasset opplæring, og skolen skal sørge for at hver enkelt elev får utbytte av opplæringen med utgangspunkt i egne forutsetninger. Mange elever med medfødt kombinerte sansetap eller døvblindhet har ikke tilfredsstillende læringsutbytte av ordinær opplæring og har rett på spesialundervisning. Andre elever kan følge ordinær opplæring med tilstrekkelige hjelpemidler og relevant pedagogisk tilrettelegging.

Statped driver Skådalen skole for døvblindfødte, som er en skole på førskole -, grunnskole - og videregående nivå.

Spesialundervisning

Spesialundervisning er en individuell rett og forutsetter at elevens behov og forutsetninger er kartlagt i en sakkyndig vurdering og at det er fattet et enkeltvedtak som følges opp av en individuell opplæringsplan. Statped kan bistå PPT i utformingen av sakkyndig vurdering av elever med kombinerte syns- og hørselsvansker eller døvblindhet.

Les mer om retten til spesialundervisning. I utdanningsdirektoratet sin "Veilederen Spesialundervisning"

Barn og unge med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet kan ha spesielle rettigheter som er nedfelt i Opplæringsloven:

  • Elever som har tegnspråk som førstespråk eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk slik det fremgår av Opplæringsloven § 2 – 6 og § 3 – 9
  • Blinde og svaksynte elever har rett til opplæring i punktskrift, bruk av tekniske hjelpemidler og mobilitet, dersom vilkårene oppfylles, slik det framgår av Opplæringsloven § 2-14 og 3-10.
  • Elever som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), skal få bruke egne kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen, slik det fremgår av Opplæringsloven § 2 – 16

For barn og unge med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet vil den fysiske og pedagogiske tilretteleggingen i skolen være viktig med hensyn til både læringsmiljø og læringsutbytte.


Les mer om tilrettelegging i skolen

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!