Medfødt døvblindhet

Medfødt døvblindhet har store variasjoner, avhengig av graden av syns- og hørselsnedsettelsen, om døvblindhetet opptrer alene eller i kombinasjon med andre vansker. Vi sier at personen har medfødt døvblindhet når den kombinerte syns- og hørselsnedsettelsen er til stede ved fødselen eller inntrer så tidlig i livet at grunnleggende kommunikasjon ikke er utviklet.

Vi snakker gjerne om fire hovedgrupper av medfødt døvblindhet som

  • er helt døve og helt blinde
  • er helt blinde og har en hørselsrest
  • er helt døve og har en synsrest
  • har både syns- og hørselsrest

Selv om barn, unge og voksne med medfødt døvblindhet er en heterogen gruppe, finner vi allikevel noen fellestrekk:

  • Er i stor grad avhengig av berøringssans og andre nærsanser, i tillegg til restfunksjoner på syn og hørsel
  • Nedsatt syn og hørsel gjør det vanskelig å lære av å observere andre
  • Lærer best i samhandling og kommunikasjon med èn person og trenger spesielt tilrettelagt undervisning
  • Valg av kommunikasjonsform må tilpasses den enkelte
  • Kommunikasjon utvikler seg ikke av seg selv
  • Er avhengig av kompetente kommunikasjonspartnere som har kunnskap om kommunikasjon og medfødt døvblindhet

Noen personer med medfødt døvblindhet har fått påvist sansetapene uten andre tilleggsvansker. Hos andre er døvblindheten en del av et større vanskebilde som skyldes syndromer eller sykdommer. CHARGE syndrom er en av de vanligste diagnosene som innebærer medfødt døvblindhet. 

De individuelle variasjonene er store og i opplæring er det nødvendig med individuell tilrettelegging av det fysiske miljø og kommunikasjonsbetingelser.

Målet i all habilitering og opplæring er å optimalisere mulighetene for å utnytte restfunksjoner og kompensere for de tapte sansene.

Medfødt døvblindhet kan gi mange utfordringer når det gjelder samspill og kommunikasjon, og uten hjelp og tilrettelegging kan verden fremstå som uoversiktlig og usammenhengende.

Sekundære følger av medfødt døvblindhet kan også være at utvikling og læring forsinkes og at emosjonelle og sosiale utfordringer oppstår.

Mer informasjon på Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.