Program samiske pedagogiske fagdager 2020

 - Samiske barn - og unges oppvekstvilkår, språk og teknologi 

Onsdag 22.april
Tema: Barn og språk

08.00 Registrering og kaffe/te

09.00 Velkommen  
ved SEAF

09.10 Kulturelt innslag

09.20 Åpning 
ved Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

09.30 Velkommen til Kautokeino 
ved ordfører Hans Isak Olsen

09.35 Samiske barns og unges oppvekstvilkår
ved  barneombud Inga Bejer Engh

10.05 FNs barnekonvensjon. Samiske barns rettigheter 
FNs barnekonvensjon om barns rettigheter. I FNs barnekonvensjon legges det til grunn at barn skal beskyttes, vernes og få særskilt omsorg på grunn av at de er mindre fysisk og i en utviklingsfase.

FNs barnekonvensjon er inkorporert i norsk lov, som betyr at Norge har en plikt på å følge barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen gjelder for alle barn i Norge, også samiske barn.

I barnekonvensjonen er urfolksbarn nevnt spesifikt, som anerkjenner at de har behov for spesielle tiltak for å sikre ivaretakelsen av deres rettigheter.     
ved seniorrådgiver Risten Birje Steinfjell, Redd Barna

10.20 Pause

10.40 Helhetlig innsats for barn og unge
ved prosjektleder Ragnhild Buljo, Kautokeino kommune/NAV

11.05 Livsmestring. Hvordan kan barnehage og skole jobbe med dette 
Nye læreplaner i Norge ble vedtatt høsten 2019 og disse skal implementeres i løpet av 2020. Fagfornyelsen vektlegger barn og unges psykiske helse og livsmestring, blant annet gjennom det tverrfaglige temaet “Folkehelse og livsmestring”. Dette foredraget vektlegger hvorfor det er viktig at samiske barn og unge lærer å håndtere sitt liv og sin egen psykiske helse fra et samisk ståsted.
Ved psykolog Margrethe Bals Utsi og Anne Lene Turi Dimpas, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)

11.30 Lunsj

12.30 Flerspråklighet og morsmålsaktiviserede læring
ved seniorrådgiver Espen Egeberg, Statped

13.15 Språkløftet
Sametingets visjon er at samiske språk skal være naturlige, samfunnsbærende og levende språk. Vi vil at alle samiske språk skal ha gode utviklingsmuligheter, og at vår språkpolitikk skal bidra til vekst og utvikling av de samiske språkene med utgangspunkt i språksituasjonen i de ulike språkområdene.

Giellalokten/Språkløftet har til hensikt å skape et solid løft for de samiske språkene i hele samfunnet. Vårt grunnsyn er at samisk og norsk skal være likestilte og likeverdige språk. For å nå et slikt mål vil det være behov for en solid språksatsning på alle samfunnsområder. Giellalokten/Språkløftet skal vise en tydelig retning for språkpolitikken, og har som mål å gi en varig endring i samfunnet. Strategiene er omfattende, og viser Sametingets helhetlige og sektorovergripende språkpolitikk for de kommende år. Den inneholder en rekke konkrete tiltak på ulike samfunnsområder.
ved Sametinget

13.40 Postersesjon
Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, SEAD/Statped, Ovttas, Sámi allaskuvla, Samiske veivisere, Forlag, NetSam, Redd barna, Barneombudet, duodjiutøvere

14.15 Pause

14.30 Paralleallsesjoner:

 1. Samiske barnehagers metoder i språkopplæringenTekst om forelesningen: Samiske barnehagers metoder i språkopplæringen. I Finnland har samiske barnehager og språkreir revitalisert og videreutviklet det samiske språket hos samiske barn og unge. I denne forelesningen får dere høre om hvordan dem har jobbet, hvilke opplegg og utfordringer de har hatt og hva de har lyktes med. Samt hvilken rolle og forventinger foreldre har hatt i arbeidet.
  ved Marikaisa Laiti, Anár

 2. Fagfornyelsen
  ved fagleder for grunnopplæring Brita Oskal Eira, Sametinget

 3. Kartleggingsverktøy
  Statped har gjennom 20 år produsert samiske læringsressurser. Kirsten og Tor vil fortelle om hvilke metoder de har brukt for å utvikle læringsressursene. Dere får også selv mulighet til å prøve ut dem ut.

ved seniorrådgivere Kirsten Wirkola og Tor Persen, SEAD/Statped

15.15 Parallellesesjoner:

 1. Joik og fortelling i barnehagen
  ved joiker og førskolelærer Anne Lise Varsi, Tana

 2. Joik og fortelling i grunnskolen 
  ved høyskolelektor Ánte Mihkkal Gaup

 3. Joik og fortelling i videregående opplæring
  ved lærer og forfatter Karen Anne Buljo, Alta

16.00 Avslutning på hver sesjon

16.15 Buss til Juhls

17.15 Buss fra Juhls til Thon hotellii

19.00 Middag, Thon hotell

Torsdag 23.april
Tema: Teknologi i samisk barnehage og skole

09.00 Digitalisering i barnehage og skole 
Sametinget

09.30 Inkluderende bruk av teknologi i barnehage og skole 
I et større prosjektarbeid utvikler Statped et innovativt skoleutviklingsprosjekt om digital didaktikk og inkludering. Målgruppen er lærere, spesialpedagoger og pp-tjeneste på 1.-10.trinn. I en av pilotkommunene har også barnehager deltatt i prosjektet. Tjenesten er modulbasert og tilbys gjennom e-læring, veiledning og fagdager.

I dette seminaret deler vi erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap om bruk av digital teknologi i læringsmiljøet. Vi vektlegger spesialpedagogiske fordeler som tilgjengelighet, tilpasningsmuligheter, motivasjon og mestring. De didaktiske forutsetningene for å lykkes med inkluderende bruk av teknologi i klasserommet står også på timeplanen i dag.
Bli inspirert og hør hvordan vi setter kunnskapsdeling og samarbeidslæring inn i system for å sikre inkluderende læringsmiljø. For mer informasjon om prosjektet finner du her.
Ved Miriam Modasli og Oda Herum Bøthun, rådgivere Statped

10.10 Pause

10.30 Parallellsesjoner:

 1. Digitale verktøy i barnehagen
  ved førstelektor Maria Dardanou og universitetslektor Torstein Unstad, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT

 2. Minecraft på timeplanen. En ufarlig inngang til læring
  Minecraft kan være en ufarlig inngang til læring for elever som opplever lite mestring i skolen.

  Vi tar utgangspunkt i caser og konkrete eksempler når vi viser hvordan Minecraft kan brukes som en inkluderende læringsaktivitet. Her står mestring, skaperglede og samarbeid på timeplanen.

  Dette er workshopen for deg som er nysgjerrig på de mange spesialpedagogiske fordelene med Minecraft. Du trenger ikke være dreven i Minecraft for å delta på denne workshopen. GeoGuessr, Life is Strange og Keep Talking, er eksempler på andre underholdningsspill som med fordel kan brukes i undervisning. Vi vil presentere hvorfor og hvordan disse ulike spillene kan gi pedagogiske og spesialpedagogiske gevinster i undervisningen din.
  Ved Oda Herum Bøthun of Miriam Modasli, Statped

 3. Kontekst
  Berit Merete Nystad Eskonsipo, samisk språkkonsulent, Senter for samiske studier,
  UiT

12.00 Lunsj

13.00 Parallellesesjoner:

 1.  Kreativ og skapende bruk av digitale verktøy i barnehagen
  Hvordan legger vi til rette for at barn kan utforske, leke og lære ved bruk av digitale verktøy? I denne workshopen vil vi jobbe med verktøyappene «Spesielle ord» og «Spesielle historier» på nettbrett.  Gjennom fagområder i rammeplanen for barnehage, vil vi fokusere på bruken av disse appene i pedagogisk kontekst. Videre, hvordan teknologiske verktøy kan bidra til tilpasning og inkludering. Det er mulig å delta på workshopen uten å ha kjøpt appene, men vi tror at deltagerne vil få mer igjen for workshopen om de lastes ned i forkant.
  ved Aina K. Lindbak, Ida E. Harviken og Ellen-Marit Oskal Gaup, Statped

 2.  Skoleskrift i skolen 
  ved leder for Nasjonalt senter for samisk i opplæringa Berit Anne Bals Baal og leder for SEAD i Statped, John Marcus Kuhmunen

 3. Smarttelefon som pedagogisk verktøy
  Dagens smarttelefoner er allsidige verktøy. Denne sesjonen fokuserer på smarttelefonen som et redskap i opplæringen. Deltakerne vil lære om hvordan man bruker mobiltelefonen for filming, og  redigering og klipping av lyd/bilde.  Alle bør ha med seg sin egen mobiltelefon.
  ved Liv Inger Somby,fagkoordinator for journalistutdanningen ved Sámi allaskuvlla

14.00 Hjemreise, God tur hjem!

Samiske pedagogiske fagdager arrangers på Diehtosiida i Kautokeino

Meld deg på her!