Forelesere

Anita Skorgan

Hedvig Montgomery

Hedvig er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo våren 1997. Hedvig har fordypning i familieterapi gjennom Institutt for aktiv psykoterapi (IAP), videreutdanning innen parterapi (EFT) og er i tillegg seminarleder for Famlab i Norge. Hun holder en rekke kurs og foredrag for foreldre, lærere og annet personell om barn og utvikling. Hun er også forfatter, og er aktuell med boka «Foreldremagi», «Miraklenes Tid», Barnehageårene», og «Barneskoleårene». Dette er en del av en bokserie på totalt fem bøker som tar for seg de ulike livsfasene i et barn- og ungdoms liv.

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er utdannet jurist og er tidligere tingrettsdommer og statsadvokat.

Marianne Borgen

Ordfører i Oslo kommune

Peder Haug

Er professor emeritus i pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Har arbeidd i mange år med spesialundervisning både i undervisning og forsking.

Kari-Anne B. Næss

Kari-Anne B. Næss er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Høgskulen på Vestlandet. Hun hamangeårig praksiserfaring som allmennlærer, spesialpedagog og logoped.I sin forskning er hun hovedsakelig opptatt av kommunikasjon og språk hos barn og unge med typisk og atypisk utvikling samt tiltak for å optimalisere utvikling på de samme områdene.

Jan Tøssebro

Jan Tøssebro er dr. polit. i sosiologi og professor i sosialt arbeid ved NTNU. Hans primære forskningsinteresse er samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til funksjonshemming, særlig slike som er i skjæringspunktet mot politikk. Han har blant arbeidet med problemstillinger rundt funksjonshemmetes oppvekst og utdanning.

Kontakt

Arne Holte

professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og tidligere nestleder i Psykologiforbundet. Han er tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, samt fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse samme sted. Holte har vært professor i klinisk psykologi ved Universitet i Tromsø, professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo, leder av Forskningsrådet ved Forskningsinstituttet Modum Bad.

Synne Sanden

David Heyne

David Heyne is Associate Professor in Developmental and Educational Psychology at Leiden University in the Netherlands. He obtained a post-graduate diploma in educational psychology, a master’s degree in counselling psychology, and a PhD in clinical child psychology. At Leiden University he is engaged in teaching (CBT with youth; developmental psychopathology) and research. David’s research focuses on risk profiles for school attendance problems, and the development and evaluation of assessment instruments and interventions for these problems. He is co-founder of the Dutch Expertise Team for School Refusal and the International Network for School Attendance (INSA). INSA’s mission is to promote school attendance among all youth and reduce all types of school attendance problems. 

Robert Palmér

seniorrådgiver, Statped. Tidligere programleder og metodisk garantist for en manualbasert modell for økt skoledeltagelse, han er én av opphavsmennene til Home Sitter Program ™. Han har også skrevet boken «Homemakers and the Way Back – Efforts in Long-School School Absence».

Robert har  i 15 år jobbet innen barnepsykiatrien i Sverige med spesialisering i tvangslidelser (OCD), angstbehandling og foreldretrening.

 

Marianne Ennals

ungdomslos i Asker kommune

Marianne, er utdannet fysioterapeut, har de siste åtte årene jobbet med ungdommer som faller ut av skolen. Hun er Ungdomslos i PPT Asker kommune, og jobber på systemnivå med bekymringsfullt fravær. Medlem av INSA- International Network for School Attendance 

Ingvild Aanensen

Formidlingskoordinator NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek)

Sverre Fuglerud

Norges Blindeforbund 

Margrethe Skinderviken

ADHD Norges representant i Statpeds ungdomspanel

Line Melvold

Line er daglig leder i STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer og har 26 års erfaring i og med barnehager. Hun har videreutdanning i veiledning, er sertifisert Marte Meo terapeut, har en mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling og leder alle kompetanseutviklingsprosessene i STYD. Line er også prosjektleder for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager» som pågår i perioden 2017 - 2020.
Line er redaktør for og har skrevet en rekke fagbøker for barnehagefeltet. De siste i rekken er Barn er budbringere - en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager og Livsmestring i barnehagen - å bære sin egen bagasje.

Merete Skolla

rektor, Haukåsen skole 

Hilde Fresjarå

fagsenter for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Hilde Kolstad-Danielsen

Hilde jobber  som seniorrådgiver  i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

Anne-Mari Nordnes Skagen

Seniorrådgiver og audiopedagog i Statped. Har en master i audiopedagogikk fra NTNU og grunnfag i tegnspråk. Har jobbet med førskolebarn med nedsatt hørsel fra 2001. Tidligere styrer i barnehage for hørselshemmede. Jobber i hovedsak med veiledning av foreldre som har barn med nedsatt hørsel som skal tilegne seg norsk og norsk tegnspråk. Underviser også på masterutdanningen i audiopedagogikk ved NTNU.

 

Dan A. Nachtnebel

seniorrådgiver og synspedagog i Statped. Han har mange års erfaring med temaet lesing og skriving for personer med nedsatt syn. Han holder jevnlig kurs i IKT-hjelpemidler for svaksynte og blinde personer.

Yuliya Haugland

seniorrådgiver, Statped. Yuliya er utdannet lærer og psykolog. Hun har lang erfaring med tidlig innsats og god pedagogisk tilrettelegging for urolige og ukonsentrerte barn i barnehagen. Hun har gjennomført prosjekter, holdt kurs og skrevet en bok og artikler om dette temaet.

Mette Løvås

Tidligere seniorrådgiver i Statped. Spesialpedagog, gestaltterapeut og enhetsterapeut. Mindfulness-utdannet.

 

Mari Skjesol Johansen

er seniorrådgiver og synspedagog i Statped. Hun er utdannet synspedagog og har flere års erfaring med barn og unge med synsutfordringer i barnehage og skole. Den siste tiden har hun jobbet med bruk av hverdagsteknologi for elever med synsnedsettelse. 

Bjørg Sissel Hoêm

Bjørg jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

Marita Deila Kyrkjebø

seniorrådgiver i Statped. Hun har lang erfaring fra produksjon av lydbøker, og har i tillegg jobbet mye med kurs og opplæring, av elever og lærere.

Elisabeth Øverland

Elisabeth er seniorrådgiver i Statped der hun deltar i en prosjektgruppe som jobber med alvorlig skolefravær. Elisabeth jobber også i BUP Follo som spesialist i klinisk pedagogikk.

 

Joakim Røine

Rådgiver og lærer ved deltidsopplæringen i Statped. Lærerutdannet ved OsloMet. Tidligere lærer ved Vetland skole for hørselshemmede i Oslo. Er selv hørselshemmet og gått på tegnspråklige barnehager og skoler.

 

Elisabet Solheim Buøen

Elisabet, er psykologspesialist og PhD i psykologi. Hun jobber som forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør og førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning fokuserer på hvilke faktorer ved barnehagen som påvirker små barns trygghet, trivsel og utvikling, med spesielt fokus på betydningen av emosjonsregulering og relasjonen mellom barn og voksne. Hun har bidratt i flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige publikasjoner. I tillegg brukes hun mye som foredragsholder på temaer som små barns psykiske helse, tilknytning, veiledning og kvalitet i barnehagen. Siden februar 2018 har hun vært prosjektleder for forskningsprosjektet «Trygg før 3» - kvalitetsutvikling i barnehagen.

Kjersti Skarstad

Kjersti har Ph.D i statsvitenskap, Norges første doktorgrad om funksjonshemmedes menneskerettigheter. I 2019 ga hun ut den første norske læreboka om dette emnet «Funksjonshemmedes menneskerettigheter. Fra prinsipper til praksis.

Hilde Elvevold Randgaard

Fagkoordinator i Voksne for Barn med bakgrunn som spesialpedagog og miljøterapeut.

Faridah Shakoor Nabaggala

En ressursperson, som kjenner til utfordringer knyttet til det å ha funksjonsnedsettelser i de ulike flerkulturelle miljøene. Hun har egne erfaringer med et barn med funksjonsnedsettelser. I tillegg har hun kontakt med mange foreldre fra ulike minoritetsmiljøer, ulike kulturer og ulik etnisk bakgrunn. Grunnlegger av Abloom filmfestival - film som døråpner/virkemiddel for å gi informasjon om funksjonsnedsettelser. Hun har erfart at hun selv må sette seg inn i ting og ta ansvar.

Nina Grindheim

Fagkoordinator – Drømmeskolen, Voksne for Barn

Ingrid Lund

Ingrid er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder på Pedagogisk Utviklingssenter (PULS). Hun har jobbet i skole og barne-og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer. Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse. 

Heidi Sivertssen Mundal

Heidi Sivertssen Mundal er seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped. Hun har mange års erfaring som lærer for barn som har behov for alternativ supplerende kommunikasjon.

Hilde Elvevold Randgaard

Fagkoordinator i Voksne for Barn med bakgrunn som spesialpedagog og miljøterapeut.