Program 2020

Tirsdag 10. mars Tema: Spesialpedagogisk tilrettelegging og oppfølging - barnets stemme som kompass på veien til inkluderende praksis

9:00 Registrering

10:00 Åpning av konferansen H.K.H. Kronprins Haakon

10:25 Inkludering i utdanning og arbeidsliv - luftige visjoner eller høye ambisjoner på vegne av barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging?

En samtale mellom:

Kunnskapsdepartementet

Marianne Borgen

Ordfører i Oslo kommune

Margrethe Skinderviken

ADHD Norges representant i Statpeds ungdomspanel

11:00 Pause

11:20 Barnets beste i arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er utdannet jurist og er tidligere tingrettsdommer og statsadvokat.

11:50 Inkludering - dilemmaer mellom prinsipp og praksis

Det er et gap mellom eksisterende pedagogisk praksis og det overordnede prinsippet om inkludering i barnehage og skole. I dette foredraget berøres faktorer som påvirker kvaliteten på inkluderingen og ulike dilemmaer og valg en pedagog står overfor når
målet er å lykkes med inkludering.

Kari-Anne B. Næss

Kari-Anne B. Næss er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Høgskulen på Vestlandet. Hun hamangeårig praksiserfaring som allmennlærer, spesialpedagog og logoped.I sin forskning er hun hovedsakelig opptatt av kommunikasjon og språk hos barn og unge med typisk og atypisk utvikling samt tiltak for å optimalisere utvikling på de samme områdene.

12:25 Inkluderingslandsskapet  – historikk, dobbelthet og feilskjær

En diskusjon av inkluderingsbegrepets meningsinnhold og intensjoner. Det legges blant annet vekt på hva en ville da inkludering erstattet integrering, ulike forståelser og at det kanskje framfor alt ikke handler om enkeltgrupper av elever, men er et program for utvikling av hele skolen.

Jan Tøssebro

Jan Tøssebro er dr. polit. i sosiologi og professor i sosialt arbeid ved NTNU. Hans primære forskningsinteresse er samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til funksjonshemming, særlig slike som er i skjæringspunktet mot politikk. Han har blant arbeidet med problemstillinger rundt funksjonshemmetes oppvekst og utdanning.

Kontakt

13:00 Lunsj

14:00 Paralleller

A: Gi meg mestringskompetanse! Hvordan samarbeide med små barn i forebygging av skolefravær? Rom: Centralpark

I vår casebaserte presentasjon fokuserer vi på de gode utviklingsbetingelser som fremmer mestringsopplevelserhos sårbare småbarn og gir dem ressurser til å håndtere utfordringer videre i livet.  Vi vil legge stor vekt på betydning av tidlig innstas i barnehagen som inkluderende, helsefremmende og forebyggende arena.

Marianne Ennals

ungdomslos i Asker kommune

Marianne, er utdannet fysioterapeut, har de siste åtte årene jobbet med ungdommer som faller ut av skolen. Hun er Ungdomslos i PPT Asker kommune, og jobber på systemnivå med bekymringsfullt fravær. Medlem av INSA- International Network for School Attendance 

Yuliya Haugland

seniorrådgiver, Statped. Yuliya er utdannet lærer og psykolog. Hun har lang erfaring med tidlig innsats og god pedagogisk tilrettelegging for urolige og ukonsentrerte barn i barnehagen. Hun har gjennomført prosjekter, holdt kurs og skrevet en bok og artikler om dette temaet.

 

 

 

B: Når eleven har behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) -Tiltak og tilrettelegging i klasserommet

Målet for denne parallellen er å gi ansatte i skole et innblikk i aktuelle metoder og verktøy som kan være en støtte i planlegging og gjennomføring av undervisning. Hovedfokus i tiltaket er elever som bruker ASK, og som har behov for tilrettelegging av skolehverdagen.

Kristine Godtfredsen

seniorrådgiver i Statped, i nasjonalt ASK-team. Hun har master i spesialpedagogikk og har flere års erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med behov for ASK. Jobber for tiden med utvikling av en veileder om god tilrettelegging av undervisning for elever med behov for ASK. 

C: Læringsteknologi for synshemmede – muligheter for inkludering og deltakelse Rom: Frognerparken

Det har skjedd en utvikling i læringsteknologi i mange klasserom. Digitale læringsressurser og læringsbrett har fått en naturlig plass i undervisningen. Fagfornyelsen fokuserer på tverrfaglighet og dybdelæring i et inkluderende læringsmiljø.

Hvordan tilrettelegge undervisningen for elever med nedsatt syn? Vi vil vise eksempler på teknologi som kan være en styrke for synshemmede elever i skolen og hvordan disse kan brukes.

Mari Skjesol Johansen

er seniorrådgiver og synspedagog i Statped. Hun er utdannet synspedagog og har flere års erfaring med barn og unge med synsutfordringer i barnehage og skole. Den siste tiden har hun jobbet med bruk av hverdagsteknologi for elever med synsnedsettelse. 

Dan A. Nachtnebel

seniorrådgiver og synspedagog i Statped. Han har mange års erfaring med temaet lesing og skriving for personer med nedsatt syn. Han holder jevnlig kurs i IKT-hjelpemidler for svaksynte og blinde personer.

D: Er spesial-undervisninga så elendig som ein vil ha det til?

- Kva som skal til for å lukkast med ein inkluderande fellesskule. 

Peder Haug

professor, Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda

 

 

14:40 Pause og forflytting

14:55 Paralleller

E: Eleven er nøkkelaktør i arbeidet med skolefravær

Elevens delaktighet er ikke bare ønskelig, men også nødvendig i arbeidet med tilbakeføring til skolen. I dette parallellforedraget får deltakerne vite mer om hva vi gjør for å skape en god relasjon med eleven, og hvordan vi arbeider for å sikre at elevens stemme blir hørt. 

Robert Palmér

seniorrådgiver, Statped. Tidligere programleder og metodisk garantist for en manualbasert modell for økt skoledeltagelse, han er én av opphavsmennene til Home Sitter Program ™. Han har også skrevet boken «Homemakers and the Way Back – Efforts in Long-School School Absence».

Robert har  i 15 år jobbet innen barnepsykiatrien i Sverige med spesialisering i tvangslidelser (OCD), angstbehandling og foreldretrening.

 

Elisabeth Øverland

Elisabeth er seniorrådgiver i Statped der hun deltar i en prosjektgruppe som jobber med alvorlig skolefravær. Elisabeth jobber også i BUP Follo som spesialist i klinisk pedagogikk.

 

F: Tidlig skriftspråklig bevissthet for barn med behov for Alternativ og supplerende kommunikasjon Rom: Centralpark

 Hvorfor er arbeid med skriftspråklig bevissthet viktig for barn med behov for ASK? Hvordan kan vi tilrettelegge for dette i barnehagen? Eksempler på aktiviteter som fremmer tidlig skriftspråklig bevissthet.

Hilde Kolstad-Danielsen

Hilde jobber  som seniorrådgiver  i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

Bjørg Sissel Hoêm

Bjørg jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

 

G:"Trenger jeg tegnspråk da?" - Tospråklighet og inkludering i barnehage og skole Rom: Frognerparken

Denne parallellen vil bla. ha fokus på lovverkets beskrivelse av behovet for tegnspråk og hvordan barnet kan ha en stemme i valget av språk. Kan tegnspråk bidra til inkludering i barnehage og skole? Hva er inkludering for barn og elever som har tegnspråk som ett av sine språk?

Anne-Mari Nordnes Skagen

Seniorrådgiver og audiopedagog i Statped. Har en master i audiopedagogikk fra NTNU og grunnfag i tegnspråk. Har jobbet med førskolebarn med nedsatt hørsel fra 2001. Tidligere styrer i barnehage for hørselshemmede. Jobber i hovedsak med veiledning av foreldre som har barn med nedsatt hørsel som skal tilegne seg norsk og norsk tegnspråk. Underviser også på masterutdanningen i audiopedagogikk ved NTNU.

 

Joakim Røine

Rådgiver og lærer ved deltidsopplæringen i Statped. Lærerutdannet ved OsloMet. Tidligere lærer ved Vetland skole for hørselshemmede i Oslo. Er selv hørselshemmet og gått på tegnspråklige barnehager og skoler.

 

 

H: De funksjonshemmede barnas stemme – fra prinsipper til praksis

Kjersti Skarstad

Kjersti har Ph.D i statsvitenskap, Norges første doktorgrad om funksjonshemmedes menneskerettigheter. I 2019 ga hun ut den første norske læreboka om dette emnet «Funksjonshemmedes menneskerettigheter. Fra prinsipper til praksis.

 

15:30 Pause og forflytting

15:45 Paralleller

I: Tett på samtaler med barn og unge med store funksjonshemninger

 Hvordan lytte og prøve å forstå hva barn og ungdom med store funksjonshemninger forteller, når kommunikasjonen er non-verbal?

 Hvordan la barnet og den unges kommunikative uttrykk og deres aktivitet danne grunnlag for læring og livsmestring?

Mette Løvås

Tidligere seniorrådgiver i Statped. Spesialpedagog, gestaltterapeut og enhetsterapeut. Mindfulness-utdannet.

 

 

J: Digjobb - jobbportal for meningsfylte arbeidsoppgaver til mennesker med nedsatt bevegelse, syn- og/eller kommunikasjonsvansker Rom: Frognerparken

Hilde Fresjarå

fagsenter for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

 

K: Lydbok som redskap for inkludering og læring

Ingvild Aanensen

Formidlingskoordinator NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek)

Marita Deila Kyrkjebø

Rådgiver, Statped - læringsressurser og teknologiutvikling

L: Slik sørger Abloom for at barn med funksjonsnedsettelser blir sett, verdsatt og hørt Rom: Centralpark

Faridah Shakoor Nabaggala

En ressursperson, som kjenner til utfordringer knyttet til det å ha funksjonsnedsettelser i de ulike flerkulturelle miljøene. Hun har egne erfaringer med et barn med funksjonsnedsettelser. I tillegg har hun kontakt med mange foreldre fra ulike minoritetsmiljøer, ulike kulturer og ulik etnisk bakgrunn. Grunnlegger av Abloom filmfestival - film som døråpner/virkemiddel for å gi informasjon om funksjonsnedsettelser. Hun har erfart at hun selv må sette seg inn i ting og ta ansvar.

16:15 Pause

16:30 Bare en mamma – om smerte, prøvelser og uventede gleder

Anita Skorgan

 

17:30 Takk for i dag

19:30 Middag

Side 2 av 3