Program 2020

Innhold

Tirsdag 10. mars Tema: Spesialpedagogisk tilrettelegging og oppfølging - barnets stemme som kompass på veien til inkluderende praksis

9:00 Registrering

10:00 Åpning av konferansen H.K.H. Kronprins Haakon

10:25 Inkludering i utdanning og arbeidsliv - luftige visjoner eller høye ambisjoner på vegne av barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging?

En samtale mellom:

Kunnskapsdepartementet

Marianne Borgen

Ordfører i Oslo kommune

Margrethe Skinderviken

ADHD Norges representant i Statpeds ungdomspanel

11:00 Pause

11:20 Barnets beste i arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er utdannet jurist og er tidligere tingrettsdommer og statsadvokat.

11:50 Inkludering - dilemmaer mellom prinsipp og praksis

Det er et gap mellom eksisterende pedagogisk praksis og det overordnede prinsippet om inkludering i barnehage og skole. I dette foredraget berøres faktorer som påvirker kvaliteten på inkluderingen og ulike dilemmaer og valg en pedagog står overfor når
målet er å lykkes med inkludering.

Kari-Anne B. Næss

Kari-Anne B. Næss er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag Høgskulen på Vestlandet. Hun hamangeårig praksiserfaring som allmennlærer, spesialpedagog og logoped.I sin forskning er hun hovedsakelig opptatt av kommunikasjon og språk hos barn og unge med typisk og atypisk utvikling samt tiltak for å optimalisere utvikling på de samme områdene.

12:25 Inkluderingslandsskapet  – historikk, dobbelthet og feilskjær

En diskusjon av inkluderingsbegrepets meningsinnhold og intensjoner. Det legges blant annet vekt på hva en ville da inkludering erstattet integrering, ulike forståelser og at det kanskje framfor alt ikke handler om enkeltgrupper av elever, men er et program for utvikling av hele skolen.

Jan Tøssebro

Jan Tøssebro er dr. polit. i sosiologi og professor i sosialt arbeid ved NTNU. Hans primære forskningsinteresse er samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til funksjonshemming, særlig slike som er i skjæringspunktet mot politikk. Han har blant arbeidet med problemstillinger rundt funksjonshemmetes oppvekst og utdanning.

Kontakt

13:00 Lunsj

14:00 Paralleller

A: Gi meg mestringskompetanse! Hvordan samarbeide med små barn i forebygging av skolefravær? Rom: Centralpark

I vår casebaserte presentasjon fokuserer vi på de gode utviklingsbetingelser som fremmer mestringsopplevelserhos sårbare småbarn og gir dem ressurser til å håndtere utfordringer videre i livet.  Vi vil legge stor vekt på betydning av tidlig innstas i barnehagen som inkluderende, helsefremmende og forebyggende arena.

Marianne Ennals

ungdomslos i Asker kommune

Marianne, er utdannet fysioterapeut, har de siste åtte årene jobbet med ungdommer som faller ut av skolen. Hun er Ungdomslos i PPT Asker kommune, og jobber på systemnivå med bekymringsfullt fravær. Medlem av INSA- International Network for School Attendance 

Yuliya Haugland

seniorrådgiver, Statped. Yuliya er utdannet lærer og psykolog. Hun har lang erfaring med tidlig innsats og god pedagogisk tilrettelegging for urolige og ukonsentrerte barn i barnehagen. Hun har gjennomført prosjekter, holdt kurs og skrevet en bok og artikler om dette temaet.

 

 

 

B: Når eleven har behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) -Tiltak og tilrettelegging i klasserommet

Målet for denne parallellen er å gi ansatte i skole et innblikk i aktuelle metoder og verktøy som kan være en støtte i planlegging og gjennomføring av undervisning. Hovedfokus i tiltaket er elever som bruker ASK, og som har behov for tilrettelegging av skolehverdagen.

Kristine Godtfredsen

seniorrådgiver i Statped, i nasjonalt ASK-team. Hun har master i spesialpedagogikk og har flere års erfaring fra arbeid med barn, unge og voksne med behov for ASK. Jobber for tiden med utvikling av en veileder om god tilrettelegging av undervisning for elever med behov for ASK. 

C: Læringsteknologi for synshemmede – muligheter for inkludering og deltakelse Rom: Frognerparken

Det har skjedd en utvikling i læringsteknologi i mange klasserom. Digitale læringsressurser og læringsbrett har fått en naturlig plass i undervisningen. Fagfornyelsen fokuserer på tverrfaglighet og dybdelæring i et inkluderende læringsmiljø.

Hvordan tilrettelegge undervisningen for elever med nedsatt syn? Vi vil vise eksempler på teknologi som kan være en styrke for synshemmede elever i skolen og hvordan disse kan brukes.

Mari Skjesol Johansen

er seniorrådgiver og synspedagog i Statped. Hun er utdannet synspedagog og har flere års erfaring med barn og unge med synsutfordringer i barnehage og skole. Den siste tiden har hun jobbet med bruk av hverdagsteknologi for elever med synsnedsettelse. 

Dan A. Nachtnebel

seniorrådgiver og synspedagog i Statped. Han har mange års erfaring med temaet lesing og skriving for personer med nedsatt syn. Han holder jevnlig kurs i IKT-hjelpemidler for svaksynte og blinde personer.

D: Er spesial-undervisninga så elendig som ein vil ha det til?

- Kva som skal til for å lukkast med ein inkluderande fellesskule. 

Peder Haug

professor, Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda

 

 

14:40 Pause og forflytting

14:55 Paralleller

E: Eleven er nøkkelaktør i arbeidet med skolefravær

Elevens delaktighet er ikke bare ønskelig, men også nødvendig i arbeidet med tilbakeføring til skolen. I dette parallellforedraget får deltakerne vite mer om hva vi gjør for å skape en god relasjon med eleven, og hvordan vi arbeider for å sikre at elevens stemme blir hørt. 

Robert Palmér

seniorrådgiver, Statped. Tidligere programleder og metodisk garantist for en manualbasert modell for økt skoledeltagelse, han er én av opphavsmennene til Home Sitter Program ™. Han har også skrevet boken «Homemakers and the Way Back – Efforts in Long-School School Absence».

Robert har  i 15 år jobbet innen barnepsykiatrien i Sverige med spesialisering i tvangslidelser (OCD), angstbehandling og foreldretrening.

 

Elisabeth Øverland

Elisabeth er seniorrådgiver i Statped der hun deltar i en prosjektgruppe som jobber med alvorlig skolefravær. Elisabeth jobber også i BUP Follo som spesialist i klinisk pedagogikk.

 

F: Tidlig skriftspråklig bevissthet for barn med behov for Alternativ og supplerende kommunikasjon Rom: Centralpark

 Hvorfor er arbeid med skriftspråklig bevissthet viktig for barn med behov for ASK? Hvordan kan vi tilrettelegge for dette i barnehagen? Eksempler på aktiviteter som fremmer tidlig skriftspråklig bevissthet.

Hilde Kolstad-Danielsen

Hilde jobber  som seniorrådgiver  i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

Bjørg Sissel Hoêm

Bjørg jobber som seniorrådgiver i det Nasjonale ASK teamet i Landsdekkende faglig enhet i Statped.

 

G:"Trenger jeg tegnspråk da?" - Tospråklighet og inkludering i barnehage og skole Rom: Frognerparken

Denne parallellen vil bla. ha fokus på lovverkets beskrivelse av behovet for tegnspråk og hvordan barnet kan ha en stemme i valget av språk. Kan tegnspråk bidra til inkludering i barnehage og skole? Hva er inkludering for barn og elever som har tegnspråk som ett av sine språk?

Anne-Mari Nordnes Skagen

Seniorrådgiver og audiopedagog i Statped. Har en master i audiopedagogikk fra NTNU og grunnfag i tegnspråk. Har jobbet med førskolebarn med nedsatt hørsel fra 2001. Tidligere styrer i barnehage for hørselshemmede. Jobber i hovedsak med veiledning av foreldre som har barn med nedsatt hørsel som skal tilegne seg norsk og norsk tegnspråk. Underviser også på masterutdanningen i audiopedagogikk ved NTNU.

 

Joakim Røine

Rådgiver og lærer ved deltidsopplæringen i Statped. Lærerutdannet ved OsloMet. Tidligere lærer ved Vetland skole for hørselshemmede i Oslo. Er selv hørselshemmet og gått på tegnspråklige barnehager og skoler.

 

 

H: De funksjonshemmede barnas stemme – fra prinsipper til praksis

Kjersti Skarstad

Kjersti har Ph.D i statsvitenskap, Norges første doktorgrad om funksjonshemmedes menneskerettigheter. I 2019 ga hun ut den første norske læreboka om dette emnet «Funksjonshemmedes menneskerettigheter. Fra prinsipper til praksis.

 

15:30 Pause og forflytting

15:45 Paralleller

I: Tett på samtaler med barn og unge med store funksjonshemninger

 Hvordan lytte og prøve å forstå hva barn og ungdom med store funksjonshemninger forteller, når kommunikasjonen er non-verbal?

 Hvordan la barnet og den unges kommunikative uttrykk og deres aktivitet danne grunnlag for læring og livsmestring?

Mette Løvås

Tidligere seniorrådgiver i Statped. Spesialpedagog, gestaltterapeut og enhetsterapeut. Mindfulness-utdannet.

 

 

J: Digjobb - jobbportal for meningsfylte arbeidsoppgaver til mennesker med nedsatt bevegelse, syn- og/eller kommunikasjonsvansker Rom: Frognerparken

Hilde Fresjarå

fagsenter for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

 

K: Lydbok som redskap for inkludering og læring

Ingvild Aanensen

Formidlingskoordinator NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek)

Marita Deila Kyrkjebø

Rådgiver, Statped - læringsressurser og teknologiutvikling

L: Slik sørger Abloom for at barn med funksjonsnedsettelser blir sett, verdsatt og hørt Rom: Centralpark

Faridah Shakoor Nabaggala

En ressursperson, som kjenner til utfordringer knyttet til det å ha funksjonsnedsettelser i de ulike flerkulturelle miljøene. Hun har egne erfaringer med et barn med funksjonsnedsettelser. I tillegg har hun kontakt med mange foreldre fra ulike minoritetsmiljøer, ulike kulturer og ulik etnisk bakgrunn. Grunnlegger av Abloom filmfestival - film som døråpner/virkemiddel for å gi informasjon om funksjonsnedsettelser. Hun har erfart at hun selv må sette seg inn i ting og ta ansvar.

16:15 Pause

16:30 Bare en mamma – om smerte, prøvelser og uventede gleder

Anita Skorgan

 

17:30 Takk for i dag

19:30 Middag

Onsdag 11. mars Tema: Livsmestring og fagfornyelsen – om å operasjonalisere til målgruppene som trenger spesialpedagogisk bistand

Meld deg på her.

Deltakeravgift begge dager 1800 kr, en enkelt dag 1000 kr 

 

9:00 Velkommen

09:10 “When nobody´s around”  – musikalt innslag

Synne Sanden

09:20 Relasjoner og hva oppmerksomhet gjør med oss mennesker

Livsmestring vokser frem i møte mellom barn og voksen, gjennom bevisst bruk av hvordan vi møter og hjelper barna i både lek, læring og følelser. Hvordan kan vi gi barna et godt grunnlag for å møte både medgang og motgang, og hvordan kan vi forstå barnas egen utvikling og behov i de ulike fasene slik at vi møter dem på riktig måte for å bygge livsmestring? Foredraget tar både for seg forståelse av livsmestring og av barns utvikling frem til ungdomsalder.

Hedvig Montgomery

Hedvig er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo våren 1997. Hedvig har fordypning i familieterapi gjennom Institutt for aktiv psykoterapi (IAP), videreutdanning innen parterapi (EFT) og er i tillegg seminarleder for Famlab i Norge. Hun holder en rekke kurs og foredrag for foreldre, lærere og annet personell om barn og utvikling. Hun er også forfatter, og er aktuell med boka «Foreldremagi», «Miraklenes Tid», Barnehageårene», og «Barneskoleårene». Dette er en del av en bokserie på totalt fem bøker som tar for seg de ulike livsfasene i et barn- og ungdoms liv.

 

10:00 Pause

10:20 Livsmestring på timeplanen- Hva nå?

Samtale mellom:

Sverre Fuglerud

Norges Blindeforbund 

Ingrid Lund

Ingrid er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder på Pedagogisk Utviklingssenter (PULS). Hun har jobbet i skole og barne-og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer. Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse. 

Nina Grindheim

Fagkoordinator – Drømmeskolen, Voksne for Barn

 

11:00 Hvilken betydning har fagfornyelsen for elever med spesielle behov?

Merete Skolla

rektor, Haukåsen skole 

11:30 Lunsj

12:30 Utvikling og evaluering av tiltak for elever som har vanskeligheter med å gå på skolen

This keynote address focuses on school refusal, an education and mental health issue affecting youth, families, and school communities. Dr Heyne will firstly review the ways in which school refusal is similar to, but also different from other types of school attendance problems. He then presents specific implications for work with youth, families, and schools. A special emphasis is placed on school refusal in adolescence, because of suggestions from clinical experience and research that this developmental period can complicate the presentation and amelioration of school refusal.

David Heyne

David Heyne is Associate Professor in Developmental and Educational Psychology at Leiden University in the Netherlands. He obtained a post-graduate diploma in educational psychology, a master’s degree in counselling psychology, and a PhD in clinical child psychology. At Leiden University he is engaged in teaching (CBT with youth; developmental psychopathology) and research. David’s research focuses on risk profiles for school attendance problems, and the development and evaluation of assessment instruments and interventions for these problems. He is co-founder of the Dutch Expertise Team for School Refusal and the International Network for School Attendance (INSA). INSA’s mission is to promote school attendance among all youth and reduce all types of school attendance problems. 

13:15 Pause og forflytning

13:30 Paralleller

M: Trygg før 3 - gode relasjoner i barnehagen Rom: Centralpark

Trygg før 3 er en måte å heve kvalitet i småbarnsavdelinger gjennom et helt barnehageår. Prosjektet omfatter observasjon skåring av kvalitet på samspill i småbarnsavdelinger, tilbakemelding til alle ansatte, refleksjon og veiledning skreddersydd til den enkelte avdeling.  Les mer om Trygg før 3.

Elisabet Solheim Buøen

Elisabet, er psykologspesialist og PhD i psykologi. Hun jobber som forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør og førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning fokuserer på hvilke faktorer ved barnehagen som påvirker små barns trygghet, trivsel og utvikling, med spesielt fokus på betydningen av emosjonsregulering og relasjonen mellom barn og voksne. Hun har bidratt i flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige publikasjoner. I tillegg brukes hun mye som foredragsholder på temaer som små barns psykiske helse, tilknytning, veiledning og kvalitet i barnehagen. Siden februar 2018 har hun vært prosjektleder for forskningsprosjektet «Trygg før 3» - kvalitetsutvikling i barnehagen.

N: Barn er budbringere - barns rettigheter i praksis

Line Melvold

Line er daglig leder i STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer og har 20 år erfaring fra arbeid i barnehager. Hun har videreutdanning i veiledning, og er sertifisert Marte Meo terapeut.

O: “Zippys venner” - Livsmestring for barn med spesielle behov

Erfaringer og betraktninger med arbeid i skolen som skal fremme livsmestringsferdigheter knyttet til sosial og emosjonell kompetanse for alle elever. Hva har vi erfart at fungerer og hva opplever lærere og andre skoleansatte at er vesentlig for god inkludering.
Ofte kan uhåndterbare følelser være mye av grunnen til at
det er vanskelig å lære, omgås andre og være en del av et felleskap.  Det er derfor vesentlig å være ekstra oppmerksom på hvordan elever med økt sårbarhet best kan inkluderes i fellesskapet der det jobbes målrettet med å fremme psykisk helse og livsmestring. Voksne for Barn har utviklet og tilrettelagt livsmestringsprogrammet Zippys venner i Norge i over 15 år. De senere årene har inkludering av elever med spesielle behov hatt et særlig fokus i vårt arbeid, blant annet ved et utvidet samarbeid med Statped Sør-Øst og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst (RKT).

Hilde Elvevold Randgaard

Fagkoordinator i Voksne for Barn med bakgrunn som spesialpedagog og miljøterapeut.

14:05 Pause

14:20 Glade barn lærer best! De syv psykiske helserettighetene

De syv psykiske helserettighetene:

  • Alle barn har en rett til følelse av identitet og selvrespekt - at de er noe at de er noe verdt
  • Alle barn har en rett til følelse av mening i livet - at de er del av noe som er større enn dem selv, at det er noen som tenger dem.
  • Alle barn har en rett til følelse av mestring - at det er noe de duger til, at det er noe de får til, nesten samme hva det er bare det er noe
  • Alle barn har en rett til følelse av tilhørighet - at de hører til et sted at de hører til hos noen.
  • Alle barn har en rett til følelse av trygghet - at de kan tenke, føle og utfolde seg uten å være redd.
  • Alle barn har rett til en følelse av deltakelse - at det betyr noe for andre hva de gjør eller ikke gjør.
  • Alle barn har en rett til en følelse av fellesskap- at de har noen å dele tanker, følelser og erfaringer med, at det er noen som kjenner dem, som bryr seg om dem og som de vet at passer på dem når det trengs, for det trenger vi alle nå og da.

 

 

Arne Holte

professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og tidligere nestleder i Psykologiforbundet. Han er tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, samt fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse samme sted. Holte har vært professor i klinisk psykologi ved Universitet i Tromsø, professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo, leder av Forskningsrådet ved Forskningsinstituttet Modum Bad.

15:20 Takk for i dag

Side 1 av 1