Presentasjoner fra Statpedkonferansen 2019

20. mars

Center for Reaching & Teaching the Whole Child

This keynote will provide a brief overview of the work conducted by the Center for Reaching & Teaching the Whole Child over the past 11 years, Including the following:

  • Why we have focused on developing educators’ lens rather than a program?
  • What is meant by the “Social, Emotional, Cultural, and Academic” (SECA) Lens?
  • Research showing the value of this lens in supporting student academic success and teacher and student ability to thrive
  • Overview of the CRTWC Anchor Competencies Framework and Resource Guide, which provides practical tools for classroom use and supports teachers’ personal growth
  • Bringing a SECA lens to school practice by focusing on the professional development continuum, including teacher preparation programs, new teacher support, and on-going teacher professional development
  • CRTWC Teacher Educator Institute: Description of and research supporting its effectiveness in promoting integration of the SECA lens in teacher preparation programs.

Last ned presentasjon.

Nancy Lourié Markowitz

 Ph.D, Founder and Executive Director, CRTWC Professor Emerita, SJSU Department of Teacher Education

Les mer om CRTWC

Innlegget vil holdes på engelsk

Livsmestring i skolen

I skoleåret 2017/2018 har niendeklassinger hatt et eget livsmestringsfag på sin timeplan. Resultatene fra Trondheimsprosjektet belyser elevenes erfaringer med livsmestringsfaget og videre hvilke effekter undervisningen har hatt på ulike variabler knyttet til psykisk helse.

Last ned presentasjon.

Anne Torhild Klomsten

NTNU

Læring for alle – pedagogisk tilrettelegging for barn som bruker ASK

Barn som ikke kan bruke tale som primær uttrykksform har behov for å bruke alternative måter, som håndtegn og grafiske symboler, til å uttrykke seg. Retten til å bruke ASK i opplæringen er lovfestet i Opplæringslovens §2-16, men erfaringen er at mange barn likevel ikke den tilretteleggingen som er nødvendig for at de skal klare å lære like mye på skolen som det de har kognitive forutsetninger for. Det å tilrettelegge et godt opplæringstilbud for barn som bruker ASK krever både samordning, ressurser og kompetanse, og ikke minst en vilje til å skape et godt og inkluderende læringsmiljø. Utfordringer og muligheter for barn i skolealder som bruker ASK vil bli drøftet.

Last ned presentasjon.

Kristine Stadskleiv

Oslo universitetssykehus, Barneavdeling for nevrofag

Ungdom på vei inn i arbeidslivet

En ungdom som blir stående utenfor arbeidslivet koster samfunnet mer enn 11 millioner kroner. Å hindre at unge faller utenfor står øverst på Navs prioriteringsliste Hvordan kan samarbeidet mellom helse, utdanning og NAV instensiveres for å sikre at flere av ungdommene kommer inn i arbeidslivet?

Last ned presenetasjon.

Yngvar Åsholt

kunnskapsdirektør, NAV

 

Parallelle sesjoner/workshop

M: Fravær og gjennomføring i videregående skole

Fravær er en problemstilling som får oppmerksomhet i flere land. Høyt fravær kan virke negativt inn på karakterer, gjennomføring og sysselsetting. Amerikanske studier har vist at nærmere 75 prosent av alle som faller fra «high school» kan identifiseres ved hjelp av indikatorer før og tidlig i skoleløpet. Norske studier har vist at elever rapporterer ulike årsakene til fraværet som sykdom, diffuse helseplager, skulk og skolevegring. Diffuse helseplager blir over dobbelt så ofte oppgitt som årsak (Havik, Bru og Ertesvåg, 2015). Underliggende årsak til fravær er ofte assosiert med faktorer relatert til sosiale og psykiske utfordringer. Manglende relasjonell tilknytning til personer i skolen har vist seg å være relatert til begynnende fravær og senere frafall (Christenson et. al., 2012). Elever som har kognitive og sosiale utfordringer tidlig i skoleløpet er spesielt i risikosonene for å etablerer dysfunksjonell interaksjon med lærere, skolepersonell og medelever, og videre for å droppe ut i overgangen til høyere skolenivå (Finn and Zimmer, 2012). Forskere påpeker at fravær har årsak i ulike utfordringer eleven har men at det skapes “en ond sirkel” hvor forhold rundt eleven er med å opprettholde eller skaper unngåelsesatferden (Kearney and Bensaheb,2006; Pellegrini, 2008). I Maynard og kollegers (2010) metaanalyse av tiltak rettet mot fravær ble det anbefalt å se på skolens organisering og muligheter til å tidlig identifisere studenter i risikosonen for å utvikle fravær. Vi mangler i dag gode tiltak som identifiserer og følger opp elever som er i risikosonen for å utvikle fravær og videre falle ut av videregående skole. 

Robin Ulriksen

PhD, seniorrådgiver Statped FoU

N: Livsmestring som pedagogisk plattform i Bærumsskolen

Bærum kommune har igangsatt et systematisk arbeid med livsmestring i skolen. Livsmestring handler både om retten til et trygt og godt skolemiljø, men også om å utvikle robusthet og god psykisk helse. Hør hvordan Bærum kommune arbeider helhetlig med livsmestring – fra plandokumenter til pedagogisk praksis.

Last ned presentasjon.

Kari Kolbjørnsen Bjerke

Avdelingsleder grunnskoleutdanning i Bærum kommune

Aase Lunde

rektor Eikeli Skole

O: Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker – presentasjon av rapport 2018

Hva kan universell utforming innebære for elever med kognitive og sensoriske vansker? Dette er det for lite kunnskap om. Allerede ved valg av planløsning legges premissene for hvor godt skolen vil fungere. Elever som har nedsatt toleranse for sensoriske inntrykk som lyd, lys og synsinntrykk, blir ikke godt nok ivaretatt i nye skoleprosjekter.


Rapporten retter oppmerksomheten mot elever med ADHD, autismespekterdiagnoser og/eller Tourettes syndrom ettersom mange av disse elevene kan ha kognitive og sensoriske vansker. Det er imidlertid flere elever som kan ha tilsvarende utfordringer. Til sammen gjelder dette en forholdsvis stor gruppe elever, og temaet er derfor relevant for alle skoler. Hør mer om rapporten som er en start i arbeidet med å samle informasjon og øke kompetansen om hvordan fysisk utforming av skoler kan bidra til deltakelse og tilgjengelighet for elever med kognitive og sensoriske vansker.

Last ned presentasjon.

Se rapport om universell utforming av skoler for elever med sensoriske vansker (PDF). (Universellutforming.org)

Karen-Anne Noer

Karen-Anne Noer er seniorrådgiver i firmaet Universell Utforming AS som er eid av Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund. Hun har bakgrunn som landskapsarkitekt MNLA med videreutdanning innen universell utforming. Hennes arbeidsoppgaver er knyttet til universell utforming innen plan, bygg og uteområder og omfatter rådgivning, utredninger, kvalitetssikring og foredrag. Hun var prosjektleder for prosjektet «Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker».

P: Er skolen tilpasset skolestarteren? Lærende kropp og fysisk miljø i begynneropplæring

Ut fra et helhetlig læringssyn er elever lærende kropper i endring.  Førsteklassingene er gutter og jenter, noen er nesten et år yngre enn andre, og hva de har erfart og lært før de begynner på skolen er noe ulikt. Opplæringen skal tilpasses evner og forutsetninger til den enkelte elev, og økt kunnskap om barnekroppen vil kunne føre til en bedre skolepraksis både for gutter og jenter.

Det fysiske miljøet er en påvirker og en pedagog i forhold til  små og store menneskers læring og utvikling. Dette er ikke en ny kunnskap, men snarere en ”glemt” sammenheng som fortjener fornyet interesse.  Hvilke forestillinger om barn formidles via utformingen av klasserommet? Hvilke muligheter har gutter og jenter for en helhetlig læring og utvikling i dagens klasserom?

Last ned presentasjon.

Aslaug Andreassen Becher

OsloMet

Inger Marie Vingdal

OsloMet

Fra fakta til formidling

Jo Røislien

Matematiker, programleder og professor i medisinsk statistikk

Et skråblikk på inkludering og integrering (streames ikke)

Leo Ajkic kom til Norge som flytning etter Jugoslavias fall. Bli med på en reise og hør hans erfaringer fra barndommen da han måtte flykte med familien sin. Leo gir oss ett skråblikk om integrering, utenforskap, identitet og, viktigst av alt, muligheter. 

Leo Ajkic

Side 3 av 3