Program Fagtorg

- En praktisk spesialpedagogisk konferanse for deg som vil vite mer om hva som virker.

Onsdag 30. november

 • Annemarie Bechmann Hansen

  Direktør i Statped

 • Anne Mali Tharaldsteen

  Seniorrådgiver i Statped

  Walther Olsen

  Seniorrådgiver i Statped

 • I denne økten skal dere få et innblikk i hvordan dere kan bruke den nylanserte kompetansepakken om inkluderende praksis fra Utdanningsdirektoratet. Denne kompetansepakken kan brukes i utviklingsarbeid knyttet til inkluderende praksis i barnehager, skoler og PP-tjenesten. Innholdet er utarbeidet i et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet og Statped.

  Heidi Ødegaard Dølbakken

  Seniorrådgiver i avdeling for inkludering og pedagogisk støtte i Utdanningsdirektoratet 

  Tonje Lundervold

  Seniorrådgiver, Statped

 • Statped får mange henvendelser fra fortvilte foreldre, skoler og PP-rådgivere som har ansvar for elever med nevrodiagnoser som AD/HD, Tourette Syndrom og autisme som strever med ufrivillig skolefravær. De fleste elevene vi møter har hatt et høyt stressnivå siden barnehagen. I dette innlegget vil du få introduksjon om hvordan ufrivillig skolefravær kan forstås, forebygges og hvilke tiltak kan brukes ut fra elevens styrker.

  Hedda Gjesti Tjäder

  Seniorrådgiver, Statped

  Maren-Johanne Nordby

  Seniorrådgiver, Statped

  Kristine Damsgaard

  Seniorrådgiver, Statped

 • Statped får mange henvendelser fra fortvilte foreldre, skoler og PP-rådgivere som har ansvar for elever med nevrodiagnoser som AD/HD, Tourette Syndrom og autisme som strever med ufrivillig skolefravær. De fleste elevene vi møter har hatt et høyt stressnivå siden barnehagen. I dette innlegget vil du få introduksjon om hvordan ufrivillig skolefravær kan forstås, forebygges og hvilke tiltak kan brukes ut fra elevens styrker.

  Hedda Gjesti Tjäder

  Seniorrådgiver, Statped

  Maren-Johanne Nordby

  Seniorrådgiver, Statped

  Kristine Damsgaard

  Seniorrådgiver, Statped

   

 • Matematikkvansker har mange ulike årsaker og uttrykk. Det er viktig å forstå hver elev styrker og utfordringer for å gi god tilrettelegging i matematikkopplæringen. Dette innlegget vil ta for seg noen vanlige årsaker til å streve i matematikkfaget: Spesifikke matematikkvansker, språkvansker og vansker med logisk-visuell resonnering. Vi vil se på hvordan de ulike vanskebildene påvirker matematikklæring, og drøfte prinsipper for tilrettelegging av opplæringen.

  Irina Jensø

  PP-rådgiver i Drammen PPT. Irina jobbet tidligere som seniorrådgiver i Statped

Kanal 1

 • Noen barn har motoriske utfordringer som gjør at de ikke kan utvikle tydelig tale. De har behov for andre måter å kommunisere på. Det krever kompetanse hos foreldre og fagpersoner i laget rundt barnet.

  Statped har utviklet tjenestemodellen «Tidlig innsats for små barn med behov for ASK». Modellen bygger på kunnskap om tiltak som kan støtte språket og kommunikasjonen hos små barn med behov for ASK. Den består av fire innsatser, som til sammen danner et helhetlig tilbud. I denne presentasjonen vil du få et innblikk i det Modulbaserte forløpet for arbeidslaget.

  Gro Narten Markestad

  Seniorrådgiver i avdeling for alternativ og supplerende kommunikasjon i Statped.

   

 • Synes du det er skummelt hvis barnehager tar i bruk ny teknologi?

  Men hva hvis vi forteller deg at teknologi kan bidra til inkluderende praksis og deltakelse i fellesskapet for alle barn, og at du kan lære hvordan?

  Statped har en praktisk kompetansepakke proppfull av metoder og arbeidsmåter som bidrar til å bygge god kultur for deling og læring i personalgruppa.

  Tjenesten heter digital didaktikk og inkludering. I denne økten skal dere bli bedre kjent med noe av innholdet, og få vite hvorfor vi tenker at dette er en gavepakke for alle ansatte i barnehager og PPT.

  Fredrik Lillestølen Ekren

  Prosjektleder for Digital didaktikk og inkludering i Statped

   

 • Forelesningen tar utgangspunkt i de tjenestene SEAD gir. Språk er en viktig kulturbærer, og ikke minst en identitetsmarkør.  og grunnleggende menneskerettighet å ha muligheten til å bruke sitt eget språk. Som urfolk har man i tillegg en beskyttelse av lovverket til å bruke sitt eget språk.  Tjenestene gis til samiske barn, unge og voksne. Det gjelder samisk identitet uavhengig av språk.

  Solvår Knutsen Turi

  Seniorrådgiver, Samisk spesialpedagogisk støtte, Statped

 • Innlegget vil rette søkelyset mot usikkerheten barnehage, skole og PPT kan oppleve ved mistanke om utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) hos flerspråklige barn og unge.

  Problemstillinger knyttet til kartleggingsprosedyrer og tilrettelegging vil bli gjort rede for.

  May-Britt Monsrud

  Seniorrådgiver/Ph.D i avdelingen språk og tale i Statped

Kanal 2

 • Hvordan oppdage synsvansker i skolen? Hva gjør man når synsvansker oppdages? Hvilke tiltak kan prøves ut for å bidra til utvikling og læring?

  Anelin Lund-Warholm

  Seniorrådgiver i Statped

   

 • Hvordan er det å være elev med nedsatt hørsel? Søstrene Hedda og Mia har hatt nedsatt hørsel hele livet. De har hatt tilrettelegging for hørselstapet sitt siden barnehagen.

  Hedda og Mia

  Hvilke tiltak fungerte for de og hvorfor? Hedda og Mia forteller om sine erfaringer og har en viktig beskjed til PPT-rådgivere.

  Tharani Thangarajah

  Rådgiver i fagavdeling hørsel i Statped

 • TAKOM er en nettressurs som du kan bruke for å tilrettelegge for kommunikasjon i taktil modalitet.

  Anne Sofie Fjær Løvbrøtte

  Seniorrådgiver i avdeling kombinerte sansetap og døvblindhet medfødt i Statped

 • Innlegget vil rette søkelyset mot usikkerheten barnehage, skole og PPT kan oppleve ved mistanke om utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) hos flerspråklige barn og unge.

  Problemstillinger knyttet til kartleggingsprosedyrer og tilrettelegging vil bli gjort rede for.

  May -Britt sin forelesning bygger på hennes avhandling «One size does not fit all» En studie av språkferdigheter blant flerspråklig barn og unge.

  May-Britt Monsrud

  Seniorrådgiver/Ph.D i avdelingen språk og tale i Statped

Kanal 3

 • Hvordan kommunen har jobbet overordnet med å implementere kompetanseløftet. Et eksempel på hvordan en skole arbeider for å få til god tilrettelagt og inkluderende undervisning for alle

  Gro Abeland

  Rektor, Høyland ungdomsskole

  Gørild Eltervåg

  Prosjektleder for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i Sandnes kommune.

 • Statped har utviklet refleksjonsverktøyet for inkluderende praksis. Dette er et rådgiververktøy som PPT kan bruke i systemrettet arbeid med å fremme inkluderende lærings- og utviklingsmiljø i skoler og barnehager. I Trøndelag inngår opplæringen i dette verktøyet som et tilbud gjennom kompetanseløftet.  

  Ellen Vinne er leder i PPT på Verdal. I denne sesjonen blir hun intervjuet av seniorrådgiver Bernt Smestad fra Statped om sine erfaringer fra arbeid med refleksjonsverkøyet. Praten gir et tiltaksrettet og praksisnært innblikk i hvordan PPT Verdal arbeider med refleksjonsverktøyet for å skape felles språk og forståelse om inkluderende praksis.

  Innlegget baserer seg på at tilhøreren har kjennskap til refleksjonsverktøyet fra før. Les mer her.

  Ellen Vinne

  Avdelingsleder i PPT Verdal

  Bernt Smestad

  Seniorrådgiver i Statped

 • I etablering av partnerskap med Lier kommune ifm Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis inngikk USN og kommunen høsten 2021 et samarbeid med Statped for å heve kompetansen knyttet til ASK. Det resulterte i en felles fagdag og fire fysiske samlinger for til personalet som i sitt daglige arbeid var i behov for kompetanse innenfor ASK. Jeg (vi) deler derfor noen erfaringer knyttet til dette arbeidet.

  Hilde Sofie Stokke

  Førstelektor i spesialpedagogikk ved fakultetet for humaniora, idretts-og utdanningsvitenskap på  Institutt for pedagogikk Campus Vestfold

 • Innlegget vil rette søkelyset mot usikkerheten barnehage, skole og PPT kan oppleve ved mistanke om utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) hos flerspråklige barn og unge.

  Problemstillinger knyttet til kartleggingsprosedyrer og tilrettelegging vil bli gjort rede for.

  May -Britt sin forelesning bygger på hennes avhandling «One size does not fit all» En studie av språkferdigheter blant flerspråklig barn og unge.

  May-Britt Monsrud

  Seniorrådgiver/Ph.D i avdelingen språk og tale i Statped

Kanal 4

 • En praksisfortelling om hvordan PPT Askøy, gjennom sitt LUP-prosjekt, hjelper skoler med å forstå og møte elever som oppleves utfordrende.

  Edith Skjønhaug-Olsen

  Spesialpedagog/Teamleder i pedagogisk psykologisk tjeneste i Askøy kommune 

  Nina Jarlind

  Pedagogisk psykologisk rådgiver i PP-tjenesten i Askøy kommune

 • Hvordan tilrettelegge for barn som har fått en hjernerystelse med symptomer som vedvare.

  Kristoffer Knutsen

  Seniorrådgiver i Statped

 • Relasjonskompetanse og nærpersonkompetanse i arbeid med og rundt mennesker med multifunksjonshemming med dyp og alvorlig utviklingshemming.

  Tonje Lovang

  Seniorrådgiver i Statped

 • Innlegget vil rette søkelyset mot usikkerheten barnehage, skole og PPT kan oppleve ved mistanke om utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) hos flerspråklige barn og unge.

  Problemstillinger knyttet til kartleggingsprosedyrer og tilrettelegging vil bli gjort rede for.

  May -Britt sin forelesning bygger på hennes avhandling «One size does not fit all» En studie av språkferdigheter blant flerspråklig barn og unge.

  May-Britt Monsrud

  Seniorrådgiver/Ph.D i avdelingen språk og tale i Statped