Dæjpeles bïevnesh | www.statped.no

Dæjpeles bïevnesh

Saemien sjïerepedagogihkes vearmadahke, Saemien sjïerepedagogeles dåarjoe (SEAD) jïh Saemien lohkemejarnge aavojne datnem Saemien pedagogihkes faagebiejjide böörieh Golken Tråantesne. 

Saemien pedagogihkes faagebiejjieh fïerhten mubpien jaepien juhtieh joekehth lehkesne Saepmesne. Konferansen tjïelke saemien fokuse. Faagebiejjiej ulmie saemien pedagogihkebarkijh tjöönghkedh saemien ööhpehtimmieinstitusjovnijste Saepmien gellede lehkeste. Naemhtie juktie åadtjoeh faagemaahtaldahkem gaskemsh evtiemdidh, govlesadtedh jïh åahpanadtedh jeatjah dajven maanajgïerti- jïh skuvligujmie.  

Faagebiejjieh uvtemesth saemien skuvli jïh maanajgïerti pedagogide, men sjeahta dovne maanajgïerte- jïh skuvleaajhteridie, PP-dïenesjen barkijidie jïh jeatjabidie giej ïedtjh. 

Daatoe: 18.–19.10.22

Sijjie: Scandic Nidelven hotell , Tråante

Tjïehtjelem dongkedh:
- Dongkh tjïehtjelem hotellen gåetiesæjroen baakta: www.scandichotels.no/nidelven
- Ringkh hotellese, tlf. 735 68 002
- Jallh e-påastese tjaelieh: nidelven@scandichotels.com
VIHKELE: Mujhtieh dongkemekodem bievnedh BSTA171022, guktie mijjen latjkeme åasam åadtjoeh, NOK 1390,-

Åasa: 1500,-
Dah guhth edtjieh meatan årrodh,jïjtjh jïjjesijjiem dongkoeh.

Datne gaskebiejjiebeapmose bïeljelh bïeljelimmiegoeren baakta, man maaksove lea kr 545,-. Gosse bïeljelamme, dellie joe dïsse veadtaldahkesne. Jovkemassem fïere guhte jïjtje tjuara maeksedh. Gaskebiejjiebeapmoe Scandic Nidelven hotellesne.  

Bïeljelimmie 

Toelhkeme

Toelhkeme digitaaleligke jåhta. Dïjph PC:m/telefovnem jïh bealjesh meatan jis toelhkemem daarpesjh.

Govlehtimmie-almetjh

Statped: Solvår Knutsen Turi, tlf: 975 08 282 

Saemien lohkemejarnge: Randi Juuso, tlf: 784 48 624  

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!