SPOT 2022

Årets tema: Tilgjengelig teknologi - for mulighet og mangfold!

Opptak og presentasjoner vi har fått tillatelse til å dele, finner du under. 

Onsdag 26. oktober

Plenum

 • Annemarie Bechmann Hansen

  Direktør i Statped

 • "Når tilgjengelighet blir inkludering"

  Foreleseren er Molly Watts. Hun har døvblindhet. Hun har som mål å øke bevisstheten rundt tilgjengelighetsbehov. Hun bruker sine egne erfaringer for å hjelpe designere, utviklere og mange andre til å forstå viktigheten av inkludering. Hun er lidenskapelig opptatt av brukersentrert design og bekjempelse av stereotypier. Molly hjelper organisasjoner med å forstå mangfoldet av brukerne, slik at organisasjonene kan tilby bedre tjenester og brukeropplevelser. Dette inviterer flere brukere til å bli en aktiv deltaker i eget liv.

  I sitt innlegg deler Molly erfaringer både for å vise hvor komplisert det kan være, men også hvor enkelt det kan være, å imøtekomme en rekke behov. Molly jobber for at laget rundt brukeren skal lytte mer til brukernes erfaringer og ønsker for å skape en bedre opplevelse for alle.

  Vi har alle en forpliktelse til å skape et tilrettelagt læringsmiljø som ivaretar mangfoldet, enten det er læremidler, skolens nettsider eller ressurser du bruker i opplæringen. Jo mer inkluderende, jo mer tilgjengelig, jo flere brukere, desto bedre. Hvorfor ikke være den neste til å sette et godt eksempel?

  Innlegget blir holdt på engelsk.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Molly Watt

  Director, Molly Watt talks

 • Universell utforming av IKT er et krav i utdanningssektoren, og fra 2023 trår nytt regelverk i kraft i forbindelse med innføring av EUs webdirektiv (WAD). Hva er målet med universell utforming, og hvordan kan vi på best mulig måte oppfylle kravene? I dette innlegget vil du få praktiske og helt kokrete tips til hvordan du kan gjøre opplæringen mer universelt utformet.

  Foreleseren er lektor i norsk, med utdanning innen spesialpedagogikk og med flere års erfaring som IT-utvikler. Hun har også laget e-læringskurs i universell utforming for ansatte ved norske universiteter og høgskoler, og vant Universellprisen i 2019 for dette arbeidet.

  Randi Elisabeth Hagen

  Seniorrådgiver, Høgskolen i innlandet

 • Alle elever i norsk skole har krav på læremidler som er tilgjengelig for dem. Kravet som stilles til de som utvikler læremidler er at de skal følge retningslinjene for universell utforming. Oslo Economics og Useit Consulting AS har, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), kartlagt status for universell utforming av de digitale læremidlene som benyttes i grunnskolen i dag. Rapporten som kom i januar 2022 slår fast at det for de aller fleste læremidler fortsatt finnes betydelige avvik fra kravene. Rapporten skisserer også noen aktuell tiltak for å møte de eksisterende barrierene og gjenstående utfordringer knyttet til dette.  

  I panelsamtalen vil vi sette søkelys på tiltakene fra rapporten, og hva som har skjedd/om det har skjedd noe siden den kom. Samtalen blir ledet av Elisabet Dahle.

  Elisabet Dahle

  Divisjonsdirektør i Statped

  Maren Huseby

  Brukerrepresentant

  Christian Sørbye Larsen

  FID Strategisk IKT og digitalisering, KS

  Foto: Gerardo Poblete, KS

  Lene Foss Dalaker

  Lærer, Jessheim Algarheim skole  

  Dan Nachtnebel

  Seniorrådgiver, Statped

  Tom Debu Nesvåg

  Jurist og seniorrådgiver i uutilsynet, Digitaliseringsdirektoratet

Paralleller

 • "Gøy på nett" er et digitalt læremiddel laget for elever fra 1. – 4. trinn og har tilrettelegging for elever med nevroutviklingsforstyrrelse (autisme, ADHD, Tourettes syndrom). Mange av disse barna strever sosialt, noe som også kan vise seg på nett. Samtidig kan det for noen være en mestringsarena og en vei inn i vennskap gjennom felles interesser. I presentasjonen vil vi ha fokus på denne elevgruppen og hvilke pedagogiske grep som er gjort for å treffe deres behov for tilrettelegging.

  "Gøy på nett" er bygd opp ved at hvert tema har en sosial historie som illustrerer et dilemma og hva som kan være lurt å gjøre. Temaet er utvidet med ulike oppgaver, på ulike nivå, slik at barnet kan jobbe variert med temaet med mål om en gradvis oppøvelse av digital dømmekraft. Ønsket er at eleven kan gå fra å se på nettvett som regler, til selv å være med og reflektere og anvende gode strategier gjennom egne holdninger og verdier. I presentasjonen vil vi vise eksempler på oppgaver og dere vil få et inntrykk av hvordan plattformen fungerer.

  "Gøy på nett" er utviklet av Stiftelsen Barnevakten i samarbeid med RFM Helse Vest , Statped og LearnLab. Prosjektet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Erlend Trygg Kobro

   Digital learning manager, Learnlab

  Siw Askheim

  Seniorrådgiver, Statped

   

  Leif Gunnar Vestbøstad Vik

  Daglig leder, Barnevakten

 • Visste du at det finnes muligheter for tilpasninger på din Chromebook? Du kan forstørre innholdet på skjermen og få lest opp tekst i dokumenter ved hjelp av talesyntese. Du kan også endre lesevisning på nettsider og dokumenter.

  I dette innlegget viser vi hvordan du får lagt til utvidelsen Helperbird på din Chromebook. Vi viser også hvordan utvidelsen kan brukes til å gjøre dokumenter, nettsider og PDF-er mer tilgjengelig for dine behov enten du har nedsatt syn, har lesevansker eller jobber med elever med slike utfordringer. Ta gjerne med egen Chromebook og prøv ut sammen med oss.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Tore Pukstad

  Seniorrådgiver, Statped

  Esben Woldsund Ekle

  Seniorrådgiver, Statped

 • Innlegget tar utgangspunkt i erfaringer knyttet til en workshop og veiledninger, med programmering og koding som tema. Dette er gjennomført i barnehager der Statped er inne og veileder. Målet med prosjektet har vært; hvordan skape interesse og engasjement for programmering/læringsroboter i barnehagen, samt å reflektere sammen med barnehagene hvordan dette kan brukes som et utviklings- og deltakelsesfremmende tiltak for barn med særskilte behov. Det er rådgivere fra Ervervet hjerneskade og Syn som har gjennomført prosjektet, men prinsippene vil være aktuelle for flere fagområder.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Mari Skjesol Johansen

  Seniorrådgiver, Statped

  Lynn-Mari Spencer

  Seniorrådgiver, Statped

  Trine Lund Tverå

  Seniorrådgiver, Statped

 • I det visuelle læringsmiljøet blir innhold lite tilgjengelig for dem som ikke kan se. Lydillustrasjoner bidrar til å gjøre den visuelle pedagogikken og fagstoffet tilgjengelig for elever med synsnedsettelser. Lydillustrasjoner er lydbaserte illlustrasjoner eller fortellinger som formidler visuell informasjon.

  I dette innlegget vil foreleserne presentere lydillustrasjoner som helhetlig metode for inkludering og læringsfellesskap. Dette vil de gjøre gjennom å se nærmere på bakgrunn for valg av metode og vise eksempler fra praksis i ulike fag og nivå. I tillegg vil de også dele eleverfaringer og lærererfaringer med lydillustrasjoner.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Margrethe Sylthe

  Seniorrådgiver, Statped

  Ida Sødahl Utne

  Rådgiver, Statped

 • Skolen er den viktigste arenaen for barn og unges deltakelse i samfunnet. Universell utforming av ikt er en viktig strategi for å få til digital inkludering. Når Norge innfører nytt regelverk fra 2023 er det for å styrke alles muligheter til å delta også i skole og utdanning. Få oversikt over de nye reglene, og hør hvordan uu-tilsynet jobber med dette.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Tom Debu Nesvåg

  Jurist og seniorrådgiver i uutilsynet, Digitaliseringsdirektoratet

Paralleller

 • Praktisk workshop hvor deltakerne får en kort introduksjon om spill og alternative betjeningsløsninger og deretter spille Minecraft med hodemus, brytere og øyestyring. Det vil være begrensninger på antall deltakere.

  Foreleseren er utdannet spesialpedagog med spesialisering innen logopedi. Hun har jobbet med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og alternative betjeningsløsninger siden 1999.

  Monica Fjelldal

  Seniorrådgiver, Statped

 • I dette innlegget presenterer vi ulike typer 3D materiell som kan brukes i ulike fag. Vi finner stadig nye måter å tilpasse opplæring for synshemmede med unike 3-dimensjonale hjelpemidler. Kom og se noe av det vi har hatt suksess med. Passer for ulike alderstrinn og vil være nyttig i opplæringen for barn med andre særskilte opplæringsbehov også. 

  Last ned presentasjon (PDF)

  Ida Sødahl Utne

  Rådgiver, Statped

  Silje Benonisen

  Seniorrådgiver, Statped

 • Hvordan påvirkes tegnspråklig kommunikasjon i et digitalt format? Digital kommunikasjon med auditiv språkmodalitet har lettere vilkår enn tilfellet er med digital kommunikasjon med visuell språkmodalitet. Kombinasjonen av en visuell språkmodalitet og digital flate gir både begrensninger og muligheter det er viktig å være bevisst. Hvordan er det å være avsender og mottaker i en digital samtale med visuell språkmodalitet?

  Last ned presentasjon (PDF) 

  Ragna Huse

  Rådgiver, Stiftelsen Signo

  Martin Skinnes

  Signo kurs- og utviklingsavdeling

 • I dette innlegget deler jeg mine erfaringer og viser eksempler på digital tilrettelegging i klasserommet for elever med ulike støttebehov i undervisningen. På Holmen skole er det en spesialavdeling for elever med autismespekterforstyrrelser og multifunksjonshemming. Spesialavdelingen kalles Holmen PLUSS, da vi mener at avdelingen tilfører noe ekstra til skolen vår. Målet er god livskvalitet og en meningsfull hverdag gjennom læring, mestring og utvikling for den enkelte elev. Elevene bruker nettbrett i deler av undervisningen, men arbeider også mye med konkreter og øver på praktiske oppgaver.

  Lise-Marie Lia

  Kontaktlærer, Holmen PLUSS (spesialavdeling)

Paralleller

 • Holmestrand kommune startet et prosjekt med å gi alle ukrainske elever en "digital startpakke" når de første ukrainske elevene startet i skolene i kommunen. Foreleserne forteller om de erfaringene de har gjort seg, og hvordan dette har endret praksis for alle fremmedspråklige elever i kommunen.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Hilde Moi Svendsen

  Lærer, Holmestrandskolen

  Gunnhild Rustad

  Digitaliseringsrådgiver for alle skolene, Holmestrand kommune

 • Likeverdig deltagelse i det digitale fellesskapet for sterkt svaksynte og blinde? Ida vil presentere funn fra sin masteroppgave fra 2021 i "Funksjonshemming og samfunn" ved NTNU. Oppgavens formål var å beskrive ungdom og unge voksne som er sterkt svaksynte eller blinde sine opplevelser av inkludering/ekskludering i det digitale fellesskapet. 

  Last ned presentasjon (PDF)

  Ida Sødahl Utne

  Rådgiver, Statped

 • En voksende base av internasjonal forskning viser at AR-teknologi har en positiv påvirkning på elevers læring. Forskning viser at det stimulerer til nysgjerrighet, mestringsfølelse, økt forståelse av komplekse og abstrakte tema. I tillegg til at det virker positivt på oppmøte og engasjement. På tross av dette ser vi lite bruk av AR i dagens klasserom.

  I dette innlegget vil foreleseren presentere Ludenso sin AR-teknologi som er utviklet for å senke terskelen for å lykkes med AR og skapende undervisning. AR-teknologien er utviklet i samarbeid med Statped, UDIR, UiO, UiS og Forkningsrådet.

  I innlegget vil du få høre om

  1. hva AR er
  2. hva Ludenso har skapt sammen med lærere over hele landet
  3. hvordan kan AR brukes for å nå læreplanmål
  4. hva forskningen sier om AR og inkludering av ulike elevgrupper

  Prosjektet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Ingrid Fallerø Skrede

  Markedsansvarlig, Ludenso

 • For å lære bør elevene ha muligheten til å være så aktive som mulig i undervisningen. For elever som har fysiske begrensninger som gjør at de ikke kan synge eller spille tradisjonelle instrumenter, har det vært få muligheter for aktiv deltakelse i musikkundervisningen. I innlegget vil vi presentere noen eksempler på hvordan elever som spiller musikk med det øyestyrte musikkprogrammet "E-Musikk" deltar i musikkundervisning og forestillinger i skole og kulturskole. Med et instrument som eleven kan lære å mestre, viser elevene selv at de kan delta og være med som en «likeverdig» musiker sammen med medelever.

  "E-musikk" er utviklet av SKUG-senteret i Tromsø. Prosjektet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.

  Dr. Tim Anderson

  Programmer og spesialist i tilpasset musikkteknologi, SKUG-senteret i Tromsø

   

  Elin Skogdal

  Musikkpedagog og leder for SKUG-senteret i Tromsø 

   

 • Statped og Udir har dette året samarbeidet nært om utvikling av Udirs spesialpedagogiske nettsider. I innlegget vil vi dele litt om hvordan samarbeidet har foregått og hvordan vi tenker at et slikt samarbeid mellom to etater kan komme brukerne til gode. Vi vektlegger arbeidet med sidene om synsnedsettelser, og eksemplifiserer med innhold om opplæring i digitale ferdigheter og bruk av digitale ressurser for elever med synspedagogiske behov.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Signe-Line Mjøen

  Seniorrådgiver, Statped

  Linus Christopher Sandstrøm Helle

  Rådgiver, avdeling for inkludering og pedagogisk støtte i Utdanningsdirektoratet

Plenum

 • Da Nora gikk på skolen opplevde hun at hun gjorde det relativt dårlig i alle fag utenom kunst og håndverk og valgfag, samt media og kommunikasjon på videregående. Det var fagene hun hadde interesse for som hun mestret. Gaming var for henne en hobby og en utvei, selv om hun aldri opplevde at lærerne heiet på henne for gaming, men at det heller ble sett på som unyttig tidsfordriv. På tross av dette, har hun latt seg motivere av sin genuine interesse for gaming og jobbet seg fram til å bli spillutvikler.

  Hvordan få barn og unges interesser til å blomstre fram tidlig? I samtale med rådgiver fra Statped Maren-Johanne vil Nora dele sin historie. Nora håper med dette å inspirere til mer praksis i skolen med forskjellige kreative aktiviteter, spille på elevenes interesser og det som motiverer til læring, utvikling og deltakelse. I tillegg får du høre mer om hennes liv som gamer og spillutvikler. 

  Shyfoox Nora Helen Engelsvold

  Spillutvikler, Shyfoox Studios AS

  Maren-Johanne Nordby

  Seniorrådgiver, Statped

Torsdag 27. oktober

Plenum

 • Foreleser snakker om viktigheten av relasjoner mellom mennesker, med særlig fokus på voksenrollens ansvar i møtet med barn og ungdom i "teknologitette" omgivelser. Fokuset ligger på skolens samfunnsansvar og lærerrollen. Vi får høre om ungdomshjernens utvikling og hvordan voksne bør opptre i møte med unge med læringsutfordringer. Sentralt er viktigheten av omsorg og relasjonelt arbeid, for såvel lærere som foresatte. Veien er kort mellom gjentatte oppleverser av å mislykkes på skolen og den kriminelle bane - hvordan holde ungdommen vår på rett spor.

  Foreleser er utdannet fra UiO som lærer og har jobbet i Oslo-skolen i over 25 år. Han har også en deltidsstilling ved UiO der han underviser i ped v.lærerutdanningen. I tillegg driver han eget foretak der han holder kurs og publiserer artikler for fagpressen (motorpressen).

  Hallgeir Muren

  Avdelingsleder, Stovner videregående skole 

 • Foreleser er opptatt av sosial rettferdighet i barns leseferdighet og deres bruk av teknologier, og vil snakke om fordeler med digitale teknologier for mangfold og inkludering, men også utfordringer rundt bruk av personlige data og effekten av digitale tilpasninger på barnets utvikling av identitet. Hun vil fokusere på skapende samarbeidsprosesser der barn lager digitale fortellinger i samarbeid og hvordan disse aktivitetene bidrar til inkludering. Siden noen barn har behov for noe ekstra tilpasninger, eller hensyn, vil hun beskrive hvordan dette ivaretas i slike prosesser.

  Foreleser er professor i tidlig barndom og utvikling ved Universitetet i Stavanger og Professor i lesing og barns utvikling ved The Open University i England. Hennes forskning har konsentrert seg om innovasjon i lesestøtte for barn. Hennes siste bok er The Future of the Self hvor hun bruker multidisiplinær forskning til å tegne et overbyggende bilde av effekten av digitale tilpasninger på barnets utvikling av identitet.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Natalia Kucirkova

  Professor, Universitetet i Stavanger

Paralleller

 • LK 20 gir klare føringer på at elevene skal lære seg programmering og algoritmisk tenkning. Programmering skal være med å bidra til algoritmisk tankegang i skolen, men også til kreativitet og skaperglede. Da må programmeringsressursene være tilgjengelig for alle, uansett behov. I dette innlegget vil du få konkrete tips du kan ta med deg tilbake til klasserommet.

  Oda Herum Bøthun

  Rådgiver, Statped

  Ida Wessman

  Rådgiver, Statped

 • Auditive tallbilder er antall/mengder presentert som rytmer. Ta tallet seks som et eksempel: Seks kan du høre som to treere, eller som en rytme med to - og to - og to slag. Auditive tallbilder er tromme-innspilte rytmer av tallene opp til 10, og finnes som lyd-filer i ressursen "Matematikk for elever med blindhet og svaksynthet".

  Foreleser vil kort presentere det teoretiske grunnlaget for hvorfor det er viktig å hjelpe elever til å «se for seg» strukturer i tall, og gi eksempler på hvordan ressursen kan brukes til alle elever i klassen. Det er artig når spesialpedagogikken kan bidra inn i den ordinære undervisningen.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Oliv Klingenberg

  Seniorrådgiver, Statped

 • Linn Skåber sine tekster i boken "Til ungdommen" rommer store temaer om livet, sett fra en ungdoms perspektiv. Tekstene egner seg godt som en ressurs i det tverrfaglige emnet folkehelse og livsmestring i Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK20). I dette innlegget vil vi presentere et læremiddel fra Statped, der noen av Skåber sine tekster er oversatt til norsk tegnspråk. I tillegg er det skrevet nye tekster i samme sjanger, basert på døve og hørselshemmede ungdommers betraktninger rundt det å være ungdom. Tekstene formidles på norsk tegnspråk av Ipek Mehlum, og på norsk tale av Linn Skåber. Deres formidling egner seg godt i alle klasserom som er åpne for mangfold.

  Foreleser er utdannet tolk og språkviter, jobber i Statped med utvikling av læremidler på norsk tegnspråk.  

  Last ned presentasjon (PDF)

  Line Beate Tveit

  Læremiddelutvikler i  Statped 

   

   

 • Bli med på en inspirasjonsøkt med Shyfoox der du får tips til hvordan du kan starte å lage spill i Roblox.
  Få en smakebit av reise fra ide til lansering av spillet. Prosessen fra;
  Idemyldring av spillkarakteren og hvordan spillverdenen skal se ut med bruk av

  • Moodboard
  • Programmering
  • 3D-modelering av spillkarakteren
  • UI (brukergrensesnitt)

  I denne parallellen vil du som pedagog få tips til hvordan du kan bruke Roblox i undervisningen. Shyfoox vil inspirere til mer bruk av lek, skaperglede og kreativitet i skole, slik at flere elever kan oppleve mestring og designglede. Hva kan skolen lære av reisen Shyfoox har gjort fra barneskole og frem til hun droppet ut av videregående?

  Shyfoox Nora Helen Engelsvold

  Spillutvikler, Shyfoox Studios AS

   

   

Paralleller

 • Hvordan bør lærere samhandle og kommunisere med ungdom for å fremme motivasjon? Forelese vil snakke om ungdomshjernen utvikling og hvilke implikasjoner dette har for læreratferd. På forelesers skole (Stovner vgs.) er det elever med svært ulike forutsetninger og læringsutfordringer. Elevenes mestring og prestasjoner varierer fra høyeste taksonomiske nivå, helt ned til et nivå der vi må tilrettelegge etter spesialpedagogiske prinsipp. Dette krever mye av både ledelsen og ikke minst lærerne. Basis for all undervisningsplanlegging, som skal sikre tilpasset opplæring, er forankret i skolens verdigrunnlag som vi kaller "Plattform Stovner".

  Foreleser er utdannet fra UiO som lærer og har jobbet i Oslo-skolen i over 25 år. Han har også en deltidsstilling ved UiO der han underviser i ped v.lærerutdanningen. I tillegg driver han eget foretak der han holder kurs og publiserer artikler for fagpressen (motorpressen).

  Last ned presentasjonen "Litt hjernetrim" (PDF)

  Last ned presentasjonen "Ungdom og psykisk helse" (PDF)

  Last ned presentasjonen " Veiviser og lærer" (PDF)

  Hallgeir Muren

  Avdelingsleder, Stovner videregående skole 

 • Visste du at alle digitale enheter kan tilpasses elevenes individuelle behov? Dette gjelder selvfølgelig også iPad. Du kan få teksten lest opp, du kan få den til å skrive for deg, og du kan bruke den som lupe. Disse og syv andre tilpasningsmuligheter vil vi avsløre for deg i dette innlegget. Vi vil vise funksjoner som stimulerer til aktive elever, mestring og inkludering. Ta gjerne med iPad eller iPhone og prøv ut selv.

  Sølvi jobber som seniorrådgiver/logoped i Statped. Hun har lang erfaring fra arbeid i skolen. Hun er spesielt opptatt av hvordan god pedagogisk bruk av digitale tjenester kan stimulere til mestring, læring og inkludering. Yngvild jobber som rådgiver i avdeling hørsel i Statped. Hun har lang erfaring med elever som har ulike behov og hvordan teknologien kan gjøres tilgjengelig for alle.

  Sølvi Ellefsen

  Seniorrådgiver, Statped

  Yngvild Rye

  Seniorrådgiver, Statped

 • Workshopen starter med en kort intro om lekematta sitt brede bruksområde for lek, språktilegnelse og læring. Undring og refleksjoner over illustrasjonene på matta, og det å skape nysgjerrighet for norsk tegnspråk vil stå sentralt. Sammen skal vi utforske hvilke potensialer matta har, og kommer vi frem til nye tema for digital skattejakt - er det supert!

  Foreleser er barnehagepedagog og språkviter. Hun har mange års erfaring i tegnspråkfeltet, deriblant utvikling av materiell til tegnspråklige i barnehage og læremidler til tegnspråklige i grunnopplæringen.

  Aud-Karin Stangvik

  Læremiddelutvikler i Statped 

 • Digitale læringsressurser og læremidler har blitt en naturlig del av skoledagen. Noen av elevene har behov for alternative betjeningsløsninger når de skal bruke disse digitale læringsressursene og læremidlene. I denne workshopen skal du få høre om hvordan du kan tilrettelegge for bruk av digitale læringsressurser og læremidler når eleven har behov for alternative betjeningsløsninger. Du vil også lære om ulike tilpasninger og muligheter som er tilgjengelige i dag og du skal få prøve ulike digitale læringsressurser og læremidler med hjelp av brytere, hodemus og øyestyring. Det vil være begrensning på antall deltakere.

  Audhild er ergoterapeut og har jobbet i det spesialpedagogiske støttesystemet siden 1997. I alle år har fokuset vært på å tilrettelegge for at barn og ungdom skal kunne delta og lære i felleskap med andre. De siste 15 årene har hun jobbet med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

  Monica er utdannet spesialpedagog med spesialisering innen logopedi. Har jobbet med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og alternative betjeningsløsninger siden 1999.

  Audhild Nonslid

  Seniorrådgiver, Statped

  Monica Fjelldal

  Seniorrådgiver, Statped

 • Denne workshopen varer over både denne og neste parallell.

  Et økende antall barn og unge med nevrodiagnoser som AD/HD, Tourette Syndrom og autisme, strever med ufrivillig skolefravær. Statped får ofte henvendelser fra fortvilte foreldre, skoler og PP-rådgivere som opplever at de har prøvd alt, men at ingen av tiltakene fungerer for å hjelpe barnet tilbake på skolen. I denne workshopen vil du få et kort innlegg om ufrivillig skolefravær og hvordan dette kan forebygges. Det vil være ulike stasjoner hvor dere får lage forberedelsesfilm, prøve Lego Wedo og prøve underholdningsspill som inkluderende læringsaktivitet.

  Foreleserne jobber til daglig med elever som har nevrodiagnoser og ufrivillig skolefravær i Statped.

  Hedda Gjesti Tjäder

  Seniorrådgiver, Statped

  Kristine Damsgaard

  Seniorrådgiver, Statped

  Maren-Johanne Nordby

  Seniorrådgiver, Statped

   

Paralleller

 • Statped og Udir har det siste året samarbeidet om å utvikle en kompetansepakke om "inkluderende praksis". Pakken er åpen og fritt tilgjengelig for alle, den vil blir tilgjengelig på kompetanse.udir.no fra 1. november. Kompetansepakken er til bruk i lokal kompetanseutvikling og profesjonelle læringsfellesskap i barnehagen, skolen og PP-tjenesten. Målgruppene er alle ansatte i barnehage, grunnskole, SFO, videregående opplæring og PP-tjenesten. Denne parallellen vil vise hvordan kompetansepakken er bygget opp hvordan dere kan bruke den på egen arbeidsplass.

  Heidi er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, avdeling for Inkludering og pedagogisk støtte, og er prosjektleder for utviklingen av kompetansepakken. Tonje er synspedagog ved fagavdeling syn, divisjon barnehage. I tillegg er hun leder for arbeidsgruppen i Statped som har utviklet det faglige innholdet i kompetansepakken "Inkluderende praksis" som er laget i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

  Last ned presentasjon (PDF) 

  Heidi Ødegaard Dølbakken

  Seniorrådgiver i avdeling for inkludering og pedagogisk støtte i Utdanningsdirektoratet 

  Tonje Lundervold

  Seniorrådgiver, Statped

 • Dette innlegget vil ta for seg hva som kan påvirke om elever med synsnedsettelse bruker datatekniske hjelpemidler eller ikke. Foreleserne vil gå inn på hvilken betydning muligheter i standardteknologi kan ha for valg og bruk av hjelpemidler. Innlegget er basert på funn fra to masteroppgaver, hvor det er gjennomført intervjuer av elever og studenter med synsnedsettelse.

  Foreleserne jobber i fagavdeling syn i Statped, med barn og elever med synsnedsettelse.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Mari Kulbrandstad Kirkaune

  Rådgiver, Statped

  Mari Skjesol Johansen

  Seniorrådgiver, Statped

 • I dette innlegget vil foreleser dele erfaringer fra Voksenopplæringen og hvordan teknologien har blitt brukt. Dette er blant annet bruk av opplest tekst, diktering og annen skrivestøtte, bruk av scanner apper og innstillinger i ulike enheter. Elevgruppen dette har blitt prøvd ut på har lese- og skriveutfordringer, synsutfordringer, svake norskkunnskap samt kombinasjon av dette.

  Last ned presentasjon (PDF)

  Gitte Gjersdal

  Digitalpedagog/spesialpedagog, Voksenopplæringen i Nydalen

Plenum

 • "Hva skjer når robotene inntar klasserommet?"

  Møt «Mr Hunt from the front» som er en egasjert lærer og teknologientusiast. Han er opptatt av å skape et trygt læringsmiljø der elevene er aktive og utvikle sin selvstedighet. Han har med gjester via videoklipp fra klasserommet. De introduserer den nye og tverrfaglige følgeroboten "Kitt the Learning companion". Kitt er en alt-i-ett lærings-, vurderings- og tidsbesparende klasseromsressurs. Fra kommunikasjonsferdigheter til velvære, har Kitt blitt skapt for å støtte elevprogresjon og selvstendig utvikling hver dag, både i klasserommet og hjemme. Simon vil dele klasseromseksempler på Kitt i aksjon, og viser deg hvordan Kitt kan brukes til å støtte et barns læring og lærerens undervisning!

  Innlegget holdes på engelsk.

  Simon James Hunt

  Lærer, Tottington Primary School

 • Mayoo Indiran er en kjent TV-personlighet og realitydeltager. Han har nylig åpnet opp om at han har dysleksi og ADHD, og at han er avhengig av tekniske dupeditter for å få en bedre hverdag. Hvordan få barn og unges interesser til å blomstre fram tidlig? Mayoo er opptatt av at det ikke er feil å ha svakheter, det er det som gjør samfunnet vårt så fargerikt.

  I samtale med Miriam, rådgiver fra Statped, vil Mayoo dele sin historie. Der vil han snakke om viktigheten av å være åpen, se styrken i det å være annerledes og hvordan digitale verktøy er helt avgjørende for at han skal mestre hverdagen.

  Mayoo Indiran

  TV-personlighet og realitydeltaker

  Miriam Modalsli

  Seniorådgiver, Statped