Fagtorg sørøst 2019

- hvordan bygge bro mellom spesialpedagogisk og allmennpedagogisk kompetanse for å lykkes med inkludering.

Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring

 Målgruppe: PPT, barnehage- og skoleeier, styrer og rektor