Program Kongsberg, onsdag 9. oktober 2019 Quality Hotel Grand, Kongsberg

Innhold

 

Statped i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker velkommen til faglige treffpunkt for PPT, barnehage- og skoleeier, styrer og rektor. Andre samarbeidspartnere er også velkomne.

Vi presenterer faglige smakebiter som viser hvordan god bruk av spesialpedagogisk kompetanse kan bidra til utvikling av inkluderende barnehager og skoler.

 

Logo til Fylkesmann i Vestfold og Telemark

9:00 Registrering og kaffe

9:30 Velkommen rom: Kornmagazinet 1

Grethe Hovde Parr

Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Oslo og Viken

Les mer om Fylkesmannen i Oslo og Viken

Veronika Reistad

assisterende regiondirektør, Statped sørøst

9:45 Barns omsorgs- og læringsmiljø. Erfaringer fra saksbehandlingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken rom: Kornmagazinet 1

Marie Therese Skinstad-Jansen

Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Viken

Les mer om Fylkesmannen I Oslo og Viken

10:15 Urolige og uoppmerksomme barn i barnehagen rom: Kornmagazinet 1

Hvordan fremstår de, og hvordan kan de forstås?

I dette foredraget møter vi Petter som har ADHD og språkvansker. Hvilke tiltak kan fremme trivsel og god utvikling for Petter i barnehagen?

Torun Einbu

Seniorrådgiver, Statped

Kontakt på e-post

Yuliya Haugland

Seniorrådgiver, Statped

Kontakt på e-post

10:45 Pause

11:15 Alvorlig skolefravær rom:Kornmagazinet 1

I dette foredraget vil du bli kjent med Ole 14 år som har vært borte fra skolen i tre år. Hva kan fraværet henge sammen med og hvordan kan «laget rundt» Ole jobbe for å skape relasjon, kartlegge og øke nærværet til skolen? 

Maren-Johanne Nordby

Seniorrådgiver i Statped

Kontakt på E-post

11:45 «Speedforelesninger»: Smakebiter fra parallellsesjonene rom: Kornmagazinet 1

Foreleserne  presenterer kort sine innlegg

12:15  Lunsj

13:00 Paralleller

Flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage rom: Sløydsalen

Organisering for inkludering og deltakelse i lek og læring i samarbeid med foreldre.

Innlegget vil fokusere på organisering og tilrettelegging for god spesialpedagogisk og flerspråklig læring, samt muligheter som ligger i samarbeid med foreldre.

Finnborg Scheving

Seniorrådgiver, Statped

Ta kontakt på e-post

Inkluderende sakkyndighetsarbeid - et mandat rom: Kornmagazinet 1

Det er nødvendig å oppheve skillet mellom individ- og systemtenkningen som praktiseres i skole, barnehage og PPT. Dette for å kunne lage gode inkluderende praksiser, med utgangspunkt i barnets beste. Godt sakkyndighetsarbeid er et vesentlig bidrag i så måte. Dette forutsetter at PPT oppfatter sitt mandat som helhetlig, der organisasjons- og kompetanseutviklerrollen sees i sammenheng med sakkyndighetsrollen – og ikke som to adskilte fenomen. 

Bente Brynjulfsen

Seniorrådgiver, Statped

Kontakt på e-post

Barbro Finanger Lande

Seniorrådgiver, Statped

Kontakt på e-post

“Se meg - hør meg og prøv å forstå meg” - opplæring for barn og ungdom med multifunksjonshemming rom: Kornmagazinet 3

 Nydelige Pia er 12 år. Hun smiler, kan bevege armene og rette oppmerksomheten mot læreren og det de gjør sammen. Hun kommuniserer med kroppsuttrykk, ansiktsmimikk og lyder. Kan skolen tilby Pia en tilpasset og inkluderende opplæring? Faglig kompetanse, nødvendig organisering og tilpasset opplæringsmiljø er i liten grad prioritert for elever med multifunksjonshemming.

Mette Løvås

Seniorrådgiver, Statped

Ta kontakt på e-post

Digitale ressurser gjør tekster mer tilgjengelig! rom: Kornmagazinet 2

Digitale verktøy mange skoler allerede bruker i undervisningen sin har muligheter som kan gjøre tekster lettere å lese! Bruk av disse mulighetene kan være helt nødvendig for noen elever, men det kan også være fint for alle elevene å kjenne til. Elever som av ulike grunner strever med å lese, vil ha stor nytte av at laget rundt eleven vet om, og kan ta i bruk, disse skjulte skattene.

Inger Lene Hustuft

seniorrrådgiver, Statped - fagavdeling syn

Kontakt

Gitte Gjersdal

seniorrådgiver, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Kontakt

13:55 Pause, forflytting

14:05 Paralleller

Muligheter og utfordringer ved bruk av digitale roboter for elever som har høyt skolefravær rom: Kornmagazinet 3

Digitale roboter kan gjøre deltagelse i klasserommet mulig for elever som ikke er fysisk tilstede. I dette foredraget vil du bli bedre kjent med muligheter og utfordringer knyttet til bruk av roboter i undervisningen for elever med høyt skolefravær.

Espen Langbråten Wilberg

seniorrådgiver, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Barn og unge med hørselstap. Tilrettelegging i barnehage og skole rom: Kornmagazinet 2

Det er ca. 3000 barn og unge under 20 år som har nedsatt hørsel (HLF, 2015). Hva er spesielt med å vokse opp med et hørselstap? Hva trengs av tilrettelegging for språkutvikling, læring og deltakelse? Hvilken kompetanse er nødvendig?

Nina Skau Høksnes

Seniorrådgiver, Statped

Kontakt på e-post

Siri Ness

Seniorrådgiver, Statped

Kontakt på e-post

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehage og skole rom: Kornmagazinet 1

I denne presentasjonen har vi fokus på ASK som teamarbeid i barnehage og skole. Barnehagelærer og kontaktlærer sitter i en nøkkelposisjon for å tilrettelegge for inkluderende læringsprosesser. Vi vil vise hvordan barnehagelærer/kontaktlærer kan samarbeide med spesialpedagogen i arbeidet med ASK. Hva kan de samarbeide om og hvorfor er det viktig å tilrettelegge for dette samarbeidet?

Kristine Godtfredsen

Rådgiver i Statped, nasjonalt ASK-team

Kontakt på e-post

Gro Narten Markestad

Seniorrådgiver, Statped

Organisering for spesialpedagogisk og flerspråklig opplæring i skolen rom: Sløydsalen

Med utgangspunkt i to utviklingsprosjekter presenteres organisering og metodikk som gir muligheter for aktiv, deltakende læring i et klassefellesskap. Det vil presenteres eksempler på tilrettelegginger som er aktuelle både ved kognitive og språklige vansker. Metodikk som aktiviserer elevenes egne erfaringer er sentral i denne tilretteleggingen.

Espen Egeberg

seniorrådgiver, Statped - fagavdeling sammensatte lærevansker

Kontakt

Side 1 av 1