Presentasjoner fra fagtorg Vestfold og Telemark

Innhold

 

Barnekonvensjonen 30 år etter – hvor står vi og praksis ute i kommunene

Las ned presentasjonen (pdf).

Helga Lilleland

Seniorrådgiver, jurist, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Les mer om Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Urolige og uoppmerksomme barn i barnehagen

Hvordan fremstår de, og hvordan kan de forstås?

I dette foredraget møter vi Petter som har ADHD og språkvansker. Hvilke tiltak kan fremme trivsel og god utvikling for Petter i barnehagen?

Laste ned presentasjonen (pdf)

Torun Einbu

Seniorrådgiver, Statped

Kontakt på e-post

Yuliya Haugland

seniorrådgiver, Statped

Kontakt på e-post

Alvorlig skolefravær

I dette foredraget vil du bli kjent med Ole 14 år som har vært borte fra skolen i tre år. Hva kan fraværet henge sammen med og hvordan kan «laget rundt» Ole jobbe for å skape relasjon, kartlegge og øke nærværet til skolen? 

Last ned presentasjonen (pdf)

Maren-Johanne Nordby

Seniorrådgiver i Statped

Kontakt på E-post

Paralleller

Flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage

Organisering for inkludering og deltakelse i lek og læring i samarbeid med foreldre.

Innlegget vil fokusere på organisering og tilrettelegging for god spesialpedagogisk og flerspråklig læring, samt muligheter som ligger i samarbeid med foreldre.

Last ned presentasjonen (pdf).

Finnborg Scheving

Seniorrådgiver, Statped

Ta kontakt på e-post

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i barnehage og skole

I denne presentasjonen har vi fokus på ASK som teamarbeid i barnehage og skole. Barnehagelærer og kontaktlærer sitter i en nøkkelposisjon for å tilrettelegge for inkluderende læringsprosesser. Vi vil vise hvordan barnehagelærer/kontaktlærer kan samarbeide med spesialpedagogen i arbeidet med ASK. Hva kan de samarbeide om og hvorfor er det viktig å tilrettelegge for dette samarbeidet?

Last ned presentasjonen (pdf).

Kristine Godtfredsen

rådgiver i Statped, nasjonalt ASK-team

Kontakt på e-post

Gro Narten Markestad

Seniorrådgiver, Statped

“Se meg - hør meg og prøv å forstå meg” - opplæring for barn og ungdom med multifunksjonhemming

Nydelige Pia er 12 år. Hun smiler, kan bevege armene og rette oppmerksomheten mot læreren og det de gjør sammen. Hun kommuniserer med kroppsuttrykk, ansiktsmimikk og lyder. Kan skolen tilby Pia en tilpasset og inkluderende opplæring? Faglig kompetanse, nødvendig organisering og tilpasset opplæringsmiljø er i liten grad prioritert for elever med multifunksjonshemming.

Last ned presentasjonen (pdf).

Mette Løvås

Seniorrådgiver, Statped

Ta kontakt på e-post

Digitale ressurser gjør tekster mer tilgjengelig

Digitale verktøy mange skoler allerede bruker i undervisningen sin har muligheter som kan gjøre tekster lettere å lese! Bruk av disse mulighetene kan være helt nødvendig for noen elever, men det kan også være fint for alle elevene å kjenne til. Elever som av ulike grunner strever med å lese, vil ha stor nytte av at laget rundt eleven vet om, og kan ta i bruk, disse skjulte skattene.
Last ned presentasjonen (pdf).

Inger Lene Hustuft

Seniorrådgiver, Statped - fagavdeling syn

Kontakt

Gitte Gjersdal

Seniorrådgiver, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Kontakt

Paralleller

Alvorlig skolefravær hos elever med sammensatte vansker

Parallellen om alvorlig skolefravær hos elever med sammensatte vansker bygger videre på innlegget som om alvorlig skolefravær som ble holdt i plenum.  Jeg kommer til å gå dypere inn i forståelsesrammer. Foreldreperspektivet vil bli løftet. Hvilken forankring bør slike saker ha i PPT og i skolen. Det vil da rettes fokus mot sakkyndighetsarbeidet til PPT og skolens kompetanse og oppfølgingsansvar. Det kommer til å bli presentert kartleggingsverktøy og hva bør kartlegges rundt elever med sammensatte vansker og skolefravær. Til slutt vil det bli presentert tiltak knyttet opp mot elever Statped jobber med i dag. Her vil blant annet bruk av film for å skape struktur og forutsigbarhet for eleven presentert og bruk av AV1-roboten.

 Last ned presentasjonen (pdf). Denne forelesningen ble holdt kun i Sarpsborg.

Maren-Johanne Nordby

Seniorrådgiver i Statped

Kontakt på E-post

Muligheter og utfordringer ved bruk av digitale roboter for elever som har høyt skolefravær

Digitale roboter kan gjøre deltagelse i klasserommet mulig for elever som ikke er fysisk tilstede. I dette foredraget vil du bli bedre kjent med muligheter og utfordringer knyttet til bruk av roboter i undervisningen for elever med høyt skolefravær.

Last ned presentasjonen (pdf).

Espen Langbråten Wilberg

seniorrådgiver, Statped - Læringsressurser og teknologiutvikling

Barn og unge med hørselstap. Tilrettelegging i barnehage og skole

Det er ca. 3000 barn og unge under 20 år som har nedsatt hørsel (HLF, 2015). Hva er spesielt med å vokse opp med et hørselstap? Hva trengs av tilrettelegging for språkutvikling, læring og deltakelse? Hvilken kompetanse er nødvendig?

Last ned presentasjonen (pdf).

Nina Skau Høksnes

Seniorrådgiver, Statped

Kontakt på e-post

Siri Ness

Seniorrådgiver, Statped

Kontakt på e-post

Organisering for spesialpedagogisk og flerspråklig opplæring i skolen

Med utgangspunkt i to utviklingsprosjekter presenteres organisering og metodikk som gir muligheter for aktiv, deltakende læring i et klassefellesskap. Det vil presenteres eksempler på tilrettelegginger som er aktuelle både ved kognitive og språklige vansker. Metodikk som aktiviserer elevenes egne erfaringer er sentral i denne tilretteleggingen.

Last ned presentasjonen (pdf).

Espen Egeberg

Seniorrådgiver, Statped - fagavdeling sammensatte lærevansker

Kontakt

Inkluderende sakkyndighetsarbeid - et mandat

Det er nødvendig å oppheve skillet mellom individ- og systemtenkningen som praktiseres i skole, barnehage og PPT. Dette for å kunne lage gode inkluderende praksiser, med utgangspunkt i barnets beste. Godt sakkyndighetsarbeid er et vesentlig bidrag i så måte. Dette forutsetter at PPT oppfatter sitt mandat som helhetlig, der organisasjons- og kompetanseutviklerrollen sees i sammenheng med sakkyndighetsrollen – og ikke som to adskilte fenomen. 

Last ned presentasjonen (pdf).

Bente Brynjulfsen

Seniorrådgiver, Statped

Kontakt på e-post

Barbro Finanger Lande

Seniorrådgiver, Statped

Kontakt på e-post

Side 1 av 1