Samiske pedagogiske fagdager 2020

22. - 23. april, Diehtosiida, Kautokeino 

Temaer for fagdagene i 2020 er språk og digital teknologi i barnehagen og opplæringa. 

Se forelesningene fra fagdagene 2018

Sámi nuoraid sirdahuvvan nuorravuođas rávisolbmo eallimii

Kristine Nystad

Giellabeassi ja guovttegielalaš oahpahus giellalávgun luohká bokte

Laura Arola

Gievrras oahpahusmodealla sámi mánáidgárddiin ja skuvllain

Inga Lill Sigga Mikkelsen 

Sterke og svake modeller

I utredningen "Hjertespråket — Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk" skiller de på to forskjellige opplæringsmodeller, sterke og svake. En sterk språkmodell er i følge utvalget det Baker kaller «immersion» og som til norsk gjerne blir oversatt med «språkbad». I praksis vil det si at det minoritetsspråket som skal læres, må være det språket som brukes i klasserommet også i andre fag enn i språkfaget. En svak modell vil etter Bakers kriterier være der det kun er undervisning i minoritetsspråket noen timer i uka, men der all annen undervisning og kommunikasjon foregår på majoritetsspråket.

Språkreir

Språkreir er en opplæringsmodell hvor du tilpasser opplæringen til elevens forkunnskaper og forutsetninger. Det kan bety at du også får støtte av førstespråket, såkalt morsmålsaktiviserende læring

Samer, diskriminering og helse

Ketil Lennert Hansen, PhD, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet

Sámi giellateknologiija veahkkin oahpahusas

Lene Antonsen, Giellatekno

Sámegiella lea somá ja álki oahppat - oahpahus skuvllas

Maaren Palismaa

Gáiddusoahpahusain čoavdit sámegiela oahpahusa

Tiina Johansen 

NetSam – Sámi oahpaheddjiid oktasaš jietna

Inger Anne Gaup

Kultursensitiivvalaš matematihkkaoahpahus

Ann Synnøve Steinfjell