Til hovedinnhold

Om lærevansker

Lærevansker er ikke til hinder for god opplæring når den enkelte får tiltak som er tilpasset til seg og sin situasjon. Årsaken til at noen har vansker med å lære varierer.

Begrepet lærevansker kan deles i tre

 • generelle lærevansker
 • spesifikke lærevansker
 • sammensatte lærevansker

Generelle lærevansker

Når lærevanskene gjelder alle/de fleste opplæringsområder, med bakgrunn i generell nedsatt kognitiv funksjon.

 • Begrepet generelle lærevansker kan bare brukes dersom vi kan avdekke personens læreforutsetninger opp mot forventet normalutvikling.
 • Kartlegging av læreforutsetninger kan si noe om hvilke individuelle behov barnet/eleven har.

Spesifikke lærevansker

Når barnet/eleven utvikler seg normalt innenfor de fleste områder, men har vansker med å tilegne seg kunnskap på enkeltområder.

Spesifikke lærevansker kan gi seg utslag i

 • språkvansker
 • lese-/skrivevansker
 • matematikkvansker
 • motoriske vansker
 • nonverbale lærevansker

Sammensatte lærevansker

Når flere vansker oppstår samtidig og gjensidig påvirker hverandre slik at det hindrer læring kaller vi det sammensatte lærevansker. Sammen med ovennevnte vansker (spesifikke lærevansker) opptrer ofte:

 • sosiale og emosjonelle vansker
 • oppmerksomhetsvansker (ADHD)
 • språkvansker