Bliss symbolspråk

Boken gir en innføring i hvordan bliss symbolspråk er bygget opp og en fremstilling av hva det kan nyttes til, både som alternativ kommunikasjon, alternativt lese/skrivesystem og som støtte i leseopplæring, i begrepsopplæring, grammatikkopplæring og språklig bevissthetstrening.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Bøker/hefter, Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser

Pris: 935 kroner

Utgiver: Statped

“Bliss symbolspråk”  er et grafisk symbol språk der vi kan kommunisere på tvers av ulike morsmål med logiske tegn som representerer ord og begreper i stedet for bokstaver.

Symbolspråket bygger på en forutsetning om et idé-, forestillings- og begrepsfellesskap mellom sender og mottaker. Skal mennesker kunne forstå hverandre ved hjelp av symboler, må symbolene kunne oppfattes tilnærmet likt uavhengig av erfaringsbakgrunn, alder, kjønn eller kulturelle forskjeller. Tegnene i bliss symbolspråk er internasjonale symboler og logiske tegn, satt sammen slik at de i størst mulig grad skal kunne beskrive begrepers innhold.

Boken inneholder også flere konkrete eksempler på pedagogiske opplegg i forhold til dette. En annen del av boken beskriver de grunnleggende reglene i bliss, hentet fra Blissymbolics Communication International. Det forklares hvordan symbolene er bygd opp, skal skrives, brukes grammatisk og hvordan nye symboler kan konstrueres.

Ordlistedelen inneholder ca. 4500 blissymboler med forklaring til hvert symbol og er delt i to, en alfabetisk del og en del der ordene er delt inn i kategorier.

Det er valgt å bruke en ringperm som omhandler alle emnene. Boka kan da eventuelt deles opp etter eget behov, og det vil være enkelt å oppdatere innholdet.

Noen Brukere kan få boken som et hjelpemiddel fra Hjelpemiddelsentralene Hjelpemiddelnummer:15 98 86, Betegnelse: Perm kommunikasjon ASK Bliss symbolspråk.

Nye symboler vil legges ut på http://www.isaac.no/ etter hvert.