Hørselstap - nyfødte - oppfølging

I 2002 innførte St. Olavs Hospital i Trondheim, hørselsscreening av alle nyfødte. Dette innebærer at medfødte og ervervede hørselstap ved barnets fødsel, blir diagnostisert når barnet er 6-8 uker gammel. Tidlig intervensjon til foreldre og barn er viktig.

Fakta og tilgjengelighet

Omslag: Små barn med hørselstap

Kategori: Statpeds ressurser

Språk: Norsk bokmål

Pris: 350 kroner

Møller kompetansesenter har fra 2003-2005 hatt et samarbeidsprosjekt med Høresentralen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Prosjektet har utarbeidet en tverrfaglig og tverretatlig habiliteringsmodell for rask og nødvendig oppfølging til foreldre og deres nyfødte barn, uten unødig opphold mellom påvist hørselstap og igangsetting av tiltak. Modellen består av medisinsk, audiologisk/audiopedagogisk og psykososial oppfølging, samarbeid mellom helsesektoren og statped, henvisningsrutiner og overføringsmøter til kommunen, kontakt med andre foreldre/voksne hørselshemmede m.m. Prosjektet har utviklet en informasjonsperm om hørselshemming for foreldre til barn fra 0–3 år (pdf)

Prosjektet gjorde en spørreundersøkelse til foreldre til hørselshemmede barn. Undersøkelsen viser bl.a. at foreldre ønsker mye informasjon om hørselshemming, både muntlig og skriftlig og den ønskes fra 1 uke – 1 måned etter diagnosetidspunktet.

Modellen kan med lokale tilpasninger benyttes av andre sykehus og deres samarbeidspartnere.

Statped skriftserie nr 44.

Utgitt i 2006.

Hørselstap - nyfødte - oppfølging - sluttrapport (pdf) kan lastes ned gratis.