iHot ungdom// Handholdt organiseringsteknologi

Rapport fra prosjektet iHot ungdom. Prosjektet har sett på hvordan ungdom med autismespekterforstyrrelser kan nyttegjøre seg håndholdt teknologi for å strukturere hverdagen og gjøre den forutsigbar.

Fakta og tilgjengelighet

flere bilder av ipader, pc-skjerm og interaktiv tavle

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Bokmål, Struktur, Sosiale ferdigheter, Pedagogisk bruk av teknologi, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Statped Nord har i samarbeid med Autismeforeningen i Norge avdeling Finnmark, NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark og NAV Nordnorsk IKT – senter (NONITE) gjennomført prosjektet.

Prosjektet har lagt vekt på utprøving av ordinær teknologi, med tanke på at det er noe alle ungdom bruker. Utprøving av standard teknologi som iPod og iPhone er tidligere ikke prøvd ut og dette prosjektet er det første i sitt slag i Norge.

I rapporten presenteres erfaringene som foreldre, 3 elever og lærere i to ungdomsskoler har fått gjennom å delta i opplæring og utprøvingen av iPod og iPhone.

Resultater fra evalueringen viser at den mobile læringsformen gir elevene nye muligheter for praktisk hjelp i møte med de utfordringer som de møter i sitt dagligliv. De kan bruke hjelpemidlet på mange arenaer, i ulike situasjoner, og utsiktene til ´gevinster´ er stor.

Elevene er motiverte for å prøve ut teknikken og bruk av teknologi appellerer til dem. 

Bruk av handholdt teknologi har bidratt til å gi elevene oversikt og struktur og mulighet for forutsigbarhet.

En handholdt løsning fremmer selvstendig aktivitet da det er portabelt, lett å transportere og tilgjengelig ved behov. Elevene har ved et handholdt hjelpemiddel mulighet for kommunikasjon og formidling, og elevene kan innhente hjelp når noe stopper opp (lagrede opplysninger, telefon, sms, Internett). Informasjonen er  samlet på et sted og lett å finne frem til.

Erfaringene i prosjektet er at det er teknisk enkelt å lage og overføre meningsbærende innhold i formatet tekst, bilder og film til en mobiltelefon og at mulighetene i handholdte løsninger som plattform for sosiale veiledere er til stede.

Resultatet fra prosjektet peker på noen sentrale faktorer som fordres for at elever innen autismespekteret skal kunne bruke og ha nytte av en handholdt løsning.  Det krever kunnskap om hvilke behov elever innen autismespekteret har, og at elevgruppens behov og forutsetninger styrer utviklingsprosessen. Viktigst er brukermedvirkning, opplæring, tett samarbeid mellom ulike aktører som skole og hjem og tilgjengelige gode tekniske løsninger.

En viktig konklusjon er også at for at handholdte løsninger skal kunne få en gjennomgripende anvendelse, så vil en viktig faktor være en grunnkompetanse hos nærpersoner, eksempelvis lærere og foreldre, og en gjennomtenkt plan og tilrettelegging for anvendelsen.

Mer informasjon om prosjektet kan fås ved henvendelser til prosjektleder Signe Solås, tlf. 78 44 61 08.