Skolevegring og frafall – tiltak for stabilt oppmøte

Tiltak for riktig innsats når elever ikke kommer på skolen regelmessig eller har sammenhengende fravær i lange perioder. Rapport fra prosjektet Tilbake til skolen om skolenekting, frafall, drop out, manglende skoleoppmøte og skolefravær. 

 

Fakta og tilgjengelighet

Prosjektrapport forside

Kategori: Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, AD/HD, Ungdomstrinnet, Videregående, Bokmål, Tidlig innsats, Statpeds ressurser

Språk: Norsk bokmål

Format: PDF

Forfatter: Aud Mork Bredesen og Gidske Kvilhaug

Utgiver: Statped

Prosjektrapporten viser hvordan en skole – med riktig innsats – lyktes med å snu en negativ trend med dagsfravær eller høyt timefraværfor til stabilt skoleoppmøte for elevene.

Tiltak

Tiltak mot skolenektingsatferd er

  • strukturert arbeids- og samhandlingsplan med tilpassede oppgaver og mål som elev, foresatte og skole – hver for seg og sammen
  • endrede fraværsrutiner
  • økt fokus på elevmedvirkning
  • skole–hjem-samarbeid
  • å styrke skoleansattes og foresattes kompetanse om årsaker til og tiltak ved manglende skoleoppmøte/skolenektingsatferd

Effekt

Effekt av samarbeid over tid er

  1. avhengig av hvordan den enkelte kontaktlærer følger opp arbeid
  2. mest positiv der
  • dialogen er tett mellom lærer–elev og skole–hjem
  • forventninger er avklart
  • korte og langsiktige mål er tett fulgt opp

Om prosjektet

Prosjektet «Tilbake til skolen» hadde fokus på både individuelle forhold og skolen som helhet.

Målet med prosjektet var å oppnå et stabilt skoleoppmøte for elever både med dagsfravær og høyt timefravær. En rekke tiltak ble gjennomført i samarbeid med skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skoleetaten, helsesøstertjenesten, tjeneste for psykisk helse i kommunen og Statped.

Målet med tiltakene var å sette inn tidlig innsats for elever med skolenektingsadferd og styrke foresatte og ansattes kompetanse. Det ble gjennomført individuell kartlegging og samtaler med elev, foresatte og kontaktlærer – og ut fra dette ble det satt i gang tiltak og laget en «samhandlingsplan», hvor blant annet ansvar og oppgaver for å fremme trivsel var sentrale punkter.

Samtidig som det ble tatt tak i utfordringer hos elever og foresatte, ble klasseledelse, godt lærersamarbeid, god kommunikasjon mellom lærere, lærere og skoleledelsen, faglig støtte og god struktur prioritert og gjennomført av skoleledelsen.