Språk 6–16 screeningtest av språkvansker

Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år. Vi har manual på bokmål og testark på både bokmål og nynorsk.
Du kan kjøpe digital versjon til nedlastning med manualen på bokmål og testark på bokmål og nynorsk for kroner 200,-

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Spesifikke språkvansker, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell, Statpeds ressurser

Pris: Komplett digital versjon: 200 kroner.

Utgiver: Statped

Testen tar sikte på å besvare spørsmål som ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder?” og” bør denne eleven henvises videre for en fullstendig kartlegging av språkvanskene?”

Språk 6–16 har tre obligatoriske deltester. To av de obligatoriske deltestene (Ordspenn og Setningsminne) undersøker ulike aspekter av verbalt korttidsminne. Ordspenn regnes som en god test på fonologisk korttidsminne og Setningsminne regnes som en god test på evnen til å organisere og fastholde informasjon i setninger. Fonologisk korttidsminne dreier seg om evnen til å fastholde lydstrukturene i ord. Den tredje obligatoriske testen, Begreper, undersøker barns kunnskap om ordenes betydning, dvs. det semantiske aspektet ved språket. Til sammen representerer disse tre deltestene de obligatoriske delprøvene i Språk 6–16 og danner grunnlaget for beregningen av en total sumskåre. Disse testene er normert for barn i aldersgruppen 6 til 16 år.

Språk 6–16 har også supplerende deltester innen områdene grammatikk, fonologisk bevissthet og lesing. Deltesten Grammatikk undersøker barns kunnskap om bøyningsmønstrene i ord og passer best for barn i aldersgruppen 6 til 10 år og 11 måneder. Deltesten Fonologisk bevissthet undersøker barns evne til å oppdage små segmenter i språket, for eksempel stavelser og fonemer. Denne deltesten passer også godt for barn i aldersgruppen 6 til 10 år og 11 måneder. To av de andre supplerende deltestene handler om lesing. Den ene deltesten (Ordkjeder) er en ny tilpasning av Delprøve 10 og måler barns nøyaktighet i segmenteringen av ordkjeder. Den andre deltesten måler hastighet ved enkeltordslesing.

Screeningtesten Språk 6–16 ble først gang publisert i 2005. Den er utviklet av cand. psychol Ernst Ottem, seniorrådgiver ved Bredtvet kompetansesenter og professor Ph.D. Jørgen Frost på Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

En test av denne typen krever stadig nye oppdateringer. Denne manualen er den tredje versjonen av Språk 6–16. Den obligatoriske delen av testen er kortet ned fra 54 til 42 items.

Forfattere: Ernst Ottem og Jørgen Frost

Er utgitt av Bredtvet kompetansesenter (nå Statped).

Leveringstid ca.10 dager

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!