Språkveilederen

Språkveilederen og de tilhørende videoklippene i Språkpakken (tidligere på DVD) tar opp sentrale aspekter knyttet til temaet språkutvikling og språkvansker hos barn med fokus på kartlegging og tiltak.

Fakta og tilgjengelighet

Forside - språkveilederen

Kategori: Språk/tale, Bøker/hefter, Filmer (video), Nettressurser, Veiledere, Statpeds ressurser

Pris: Gratis

Utgiver: Statped

Å utvikle språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer vi å forstå oss selv og omgivelsene rundt oss, og det hjelper oss til å reflektere og organisere tankene våre. Det gir oss en identitet, fellesskap med andre mennesker og tilhørighet i det samfunnet vi lever i. En forsinket utvikling vil derfor ikke være bare et språklig problem, men noe som berører hele livssituasjonen for den som rammes. Den kan påvirke barns utvikling sosialt, emosjonelt og intellektuelt, og øke risikoen for senere lese- og skrivevansker, lærevansker og psykososiale vansker.
Hensikten med Språkveilederen og de tilhørende videoklippene er å spre informasjon og kunnskap om betydningen av tidlig identifisering av språkforsinkelser, sier prosjektleder Unni Espenakk ved Bredtvet kompetansesenter. Vi ønsker at både Språkveilederen og videoklippene skal bli nyttige redskaper i arbeidet med å skape best mulig læringsmiljø for barn og unge med språkvansker.

Språkveilederen har 7 kapitler:
• Språkutvikling
• Språkvansker
• Kartlegging av språklige vansker
• Tilrettelegging for god språkutvikling
• Spesialpedagogiske tiltak for barn med språkvansker
• Minoritetsspråklige barn og unges språk og lesing
• Digitale lære- og hjelpemidler som tiltak
Målgruppen er fagpersoner ved helsestasjoner, barnehager, skoler, PPT, foreldre, utdanningsinstitusjoner og andre som ønsker å øke sin kompetanse på dette fagområdet.

Er utgitt av Bredtvet kompetansesenter (nå Statped).