Stemmevansker hos barn

Stemmevansker hos barn er utformet som en PowerPoint presentasjon til bruk for logopeder. 

Fakta og tilgjengelighet

forside PowerPoint tegning av barn som leker

Kategori: Språk/tale, Bokmål, Stemmevansker, Statpeds ressurser

Språk: Norsk

Format: PDF

Utgiver: Statped

Presentasjonen består av 37 PowerPoint sider og en litteraturliste, og for hvert lysbilde følger en notatdel med mer detaljert og utfyllende informasjon.

Team for stemmevansker i Statped får mange spørsmål om stemmevansker hos barn og hvilke tiltak vi kan anbefale. Vi ser derfor at det er et behov for informasjon og kunnskap på dette området. Generelt vil barn som får stemmevansker, få oppfølging gjennom PPT og logopeder på den enkelte skole og barnehage. I noen tilfeller blir de meldt til Statped for veiledning eller en mer tverrfaglig utredning med øre-nese-halsundersøkelse og fysioterapi. Den vanligste grunnen til stemmevansker hos barn er feil bruk av stemmen gjennom for mye roping, sang eller overbelastning av stemmen. Det klassiske eksempelet er gutten som spiller fotball, og som roper og dirigerer de andre på laget. Men stemmevansker hos barn kan også gjelde barnet som har vært intubert, trakeostomert eller fått plager med refluks. 

Presentasjonen er delt inn i noen hoveddeler. Etter en kort innledning, gir vi en oversikt over anatomi, fysiologi og strupehodets utvikling. Vi går gjennom de vanligste diagnosene som opptrer i småbarnsalder, 0 -5 år og deretter skolealder, 6 -12 år. For hver aldersgruppe går vi gjennom årsaker knyttet til funksjonelle, utviklingsmessige, medisinske og kultur/miljømessige forhold.

Den siste delen av presentasjonen går inn på rådgivning og tiltak knyttet til både en direkte og en indirekte tilnærming. Hvilke tiltak som skal igangsettes, vil være avhengig av det enkelte barnet, hvordan det fungerer og hvilke behov barnet har. Tiltakene må tilrettelegges med hensyn til både barnet og miljøet. Vi tenker oss at presentasjonen kan brukes som grunnlagsmateriale for veiledning av foreldre/pårørende eller fagpersoner som lærere og barnehagepersonale. Det kan også være en inspirasjon til å gå dypere inn i litteratur på dette feltet. Du er velkommen til å kontakte logopedene i team for stemmevansker, Statped sørøst, med tilbakemelding på presentasjonen eller videre spørsmål om dette vanskeområdet.

Du er velkommen til å kontakte logopedene i team for stemmevansker i Statped sørøst på telefon 02196, hvis du har spørsmål vedrørende vår PowerPoint.

Det vil også komme som et hefte i løpet av høsten.