Hvorfor anerkjenne og bruke dataspill i skolen?

Spill er en dominerende del av dagens barne- og ungdomskultur. Skolen skal reflektere, anerkjenne og ta i bruk den rådende kulturen i samfunnet, som for eksempel bøker, film, tegneserier, musikk og spill. Dersom viktige kulturelle uttrykk utelates fra skolen, kan elevene føle seg fremmedgjorte.

Forskning viser at spill er en arena som elever med læringsutfordringer deler med sine jevnaldrende. Elever med læringsutfordringer skiller seg i liten grad fra gjennomsnittseleven når det kommer til bruk av spill. Elever med autismespekterforstyrrelser spiller trolig mer enn snittet, mens elever med ADHD eller spesifikke språkvansker spiller i like stor grad som gjennomsnittet. Elevene finner det motiverende, de greier å konsentrere seg over lengre tid og opplever mestring, noe de kanskje ikke opplever så ofte i klasserommet.

Spill har muligheter som andre læringsressurser ikke har fordi det du gjør, får innvirkning på hva som skjer. Elevene blir aktive deltakere i læringsprosessen. Spill kan være en innfallsport til utforskende og dyp læring, samtidig som det kan motivere og ufarliggjøre. Spill er også en fin aktivitet å bygge samarbeidslæring rundt. Dette kan gjøres ved at elevene sitter i små grupper med én enhet og løser utfordringer i spillet sammen og at læreren lager oppgaver som må drøftes i felleskap.

Spill er ofte bygd opp med overordnede mål som igjen er brutt opp i delmål. Dette gir god struktur med tydelige kriterier for hva som må være på plass for å komme videre. Spill gir også tilbakemeldinger som er konstruktive og umiddelbare. Dette er sentrale komponenter i teori om læring og utvikling og spesielt viktig for elever med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.

Det er viktig at skolen anerkjenner spill fordi spill er en så stor del av barne- og ungdomskulturen. Spill kan være med å utvikle ulike ferdigheter hos elevene som er viktige for fremtidig arbeidsliv, som blant annet:

  • Kommunikasjon
  • Språkferdigheter
  • Organisering
  • Lederskap
  • Samarbeid
  • Strategisk tenkning
  • Problemløsing
  • Kreativitet
  • Kritisk tenkning

Elever som er gode i for eksempel World of Warcraft eller League of Legends må inneha mange av disse ferdighetene. Det er utvikling av disse som gjør at man har progresjon i spillet.