Til hovedinnhold

Informasjon til skoleeiere og enhetsledere

Denne e-læringsressursen er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne legge bedre til rette for opplæring i å bruke de kommunikasjonsformene barn og elever har behov for, slik det rettighetsfestes i

Målgruppen for ressursen

  • personale i barnehager, skoler, videregående opplæring og voksenopplæring
  • ansatte i PP-tjenesten
  • foreldre og pårørende
  • andre interesserte

Kompetanse hos personale

Det er barnehageeier og skoleeier som har ansvar for å legge til rette for at personalet har nødvendig kompetanse på ASK-feltet.

Når en barnehage eller skole skal gi et barn eller en elev god og tilrettelagt pedagogisk oppfølging krever det at det er kompetanse og kunnskap hos personalet. Det er barnehageeier og skoleeier som har ansvar for å legge til rette for at personalet har nødvendig kompetanse på ASK-feltet. Når barnehage- eller skoleeier skal ansette eller gi tilbud om etter- og videreutdanning til personale som skal arbeide med barn/ elever med behov for ASK, er det nødvendig å tenke langsiktig. Det tar tid å bygge opp ASK- kompetanse. Det vil være nødvendig med kompetanse og kunnskap utover vanlig pedagogisk utdanning. God tilrettelegging krever at personalet lærer- og tar i bruk barnets/ elevens kommunikasjonsformer og tilegner seg metodisk kompetanse om tilrettelegging for både kommunikasjonsutvikling og læring.

E-læringen vil kunne gi de som gjennomfører den muligheter til å tilegne seg kompetanse på blant annet grunnleggende kommunikasjon, språk, ASK og tilrettelegging for ASK på ulike arenaer.

Gjennomføring

Det anbefales at personalgrupper eller nettverk gjennomfører e-læringen sammen. Dette sikrer økt læringsutbytte. Hvis man deltar som gruppe bør en person ha ansvar for å lede arbeidet med øktene. Dette sikrer fremdrift i opplæringen og skaper vanligvis gode rammer og engasjement. Ansatte som skal gjennomføre opplæringen må ha lyst til dette, og se behov for å utvikle seg videre.

Det anbefales at enhetsleder sørger for at personalet får avsatt nok tid til å kunne gjennomføre e-læringen, samt det mellomliggende arbeidet som ligger i å prøve ut det man lærer i egen arbeidshverdag. Det anbefales å bruke ukentlige økter på gjennomføringen, gjerne over 1-3 måneder.

Innhold i opplæringen

E-læringen består av både forelesninger, oppgaver, aktuelle artikler og materiell. For å sikre økt læringsutbytte anbefales det at deltakerne får avsatt den tiden som trengs for å kunne gjennomføre opplæringen. Det anbefales at opplæringen foregår som en prosess over en viss tid, for eksempel 1-2 måneder. For økt læringsutbytte er det lagt opp til egen aktivitet med utprøving av tiltak knyttet til egen praksis.

Etter endt gjennomføring av e-læringen får deltakerne økt kunnskap om følgende tema:

  • hvordan språk og kommunikasjon læres og utvikles.
  • hva du kan gjøre for å kompensere for manglende talespråk, hva alternativ og supplerende kommunikasjon er, samt hvordan den nye kommunikasjonsformen kan læres.
  • konkrete tips og råd til hvordan du kan gi opplæring i en annen måte å kommunisere på til barn – og elever som har behov for dette.
  • opplæring i hvordan man kan observere og kartlegge for å velge en funksjonell og egnet kommunikasjonsløsning, samt benytte aktuelle tester eller kartleggingsmetoder.
  • hvordan ASK kan implementeres i barnehagen eller skolen, samt hvilke rettigheter og lover som regulerer tilgang til opplæring i en annen uttrykksform enn tale.
  • utvikling av kommunikasjonsplaner, kunnskap om hvordan en kommunikasjonsløsning bør videreutvikles, brukes og følges opp for at intervensjonen skal fungere.

Forkunnskaper:

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta på denne e-læringen, men den enkelte som skal gjennomføre bør ha interesse og lyst til dette, og se behov for å utvikle seg videre innenfor ASK-feltet.

Tidsressurs: E-læringen er stipulert til å ta ca 10 timer