Til hovedinnhold

Oversikt over språknivåene

Språkutvikling skjer vanligvis på en forutsigbar måte. Vi har her delt språkutviklingen inn i tre nivå; begynner, litt øvet og avansert. Dette ligger til grunn for valg av språklige aktiviteter som passer til ditt barns språknivå, og som vil støtte og fremme videre språkutvikling.

Tilegnelse av nye språkkunnskaper er en gradvis prosess, og det er derfor ikke uvanlig å finne språklige ferdigheter som overlapper mellom nivåene begynner, litt øvet og avansert. Nivåene gir en generell struktur, men bør ikke tolkes for strengt.

Språknivå: begynner

 • Snakker i enkle ord og korte setninger

I begynnelsen vil barnet ditt for det meste bruke enkeltord. Disse vil bli brukt til å styre aktiviteter, spørre og benevne. Når barnets ordforråd har økt til ca 50 til 75 ord, begynner de fleste barn å produsere noen korte setninger, som består av to eller tre ord.

 • Ordforråd: Opptil 200 ord.
 • Lengde på frase eller setning: Enkeltord til 2-3 ords setninger.
 • Eksempler på ord: Stopp, gå, det, vil mer, hjelp, vil drikke saft/juice.

Språknivå: litt øvet

 • Bygger fraser og tidlige setninger og lærer mer om grammatikk og setningsstruktur.

Barnet kombinerer ord i en meningsfull rekkefølge. Begynner å bøye verb med bruk av –te (spiste), samt substantiv –en, -a, -et (bilen/ dokka/huset). Setninger vil utvides slik at barnet ditt vil kunne stille spørsmål (hva er det?) og bruke nektende setninger (vil ikke/ kan ikke). Begynner å bruke sterke verb for å signalisere fortid (synge – sang, gi – gav).

 • Ordforråd: Fra 200 til 2000 ord
 • Lengde på frase eller setning: Har setninger på 2-3 ord eller lengre
 • Eksempler på ord: Pappa hjelpe, mine biler, jeg så fugl, hvor er det?

Språknivå: avansert

 • Bruker setninger og fraser med mer avanserte bøyninger, til komplekse setninger produsert med riktig grammatikk og ordstilling.

Barnet lærer å bruke flertallsregelen (fotene – føtter). Bøyning av verb blir mer avansert: bite – beit, bruk av eiendomspronomen ved å legge til 's som i «mors bil». Med mye prøving og feiling vil ditt barn etter hvert tilegne seg de ulike bøyningsmønstrene og forstå de fleste grammatiske regler. Språket utvikles videre med utvidelser av ordforråd og begreper.

 • Ordforråd: 2000 til 5000 ord
 • Lengde på frase eller setning: Utvikle setninger med fire ord eller eller flere ord og mer komplekse
 • Eksempler på ord: Pappa vil hjelpe meg. Han er sur fordi jeg vant.