Til hovedinnhold

Tegn-til-tale e-læring

2.5 Samarbeid

Samarbeid er avgjørende for at barnet, den unge eller voksne får nødvendig støtte i språkutviklingen. Slikt samarbeid krever aktiv involvering fra de som har en rolle i dette arbeidet, og de som kommuniserer med hen i det daglige. Det er viktig at alle rundt barnet, den unge eller den voksne får en forståelse for ansvar knyttet til sin rolle, og hvilken betydning de har i arbeidet med å skape et språkmiljø hvor tegn-til-tale brukes aktivt. Dette kan for eksempel være PP-rådgiver, pedagog, spesialpedagog og assistent.

Foresatte eller andre nærpersoner i hjem og familie, spiller en sentral rolle som kommunikasjonspartnere. De som er sammen med hen i det daglige vil ha kunnskap om interesser, favorittsanger og – aktiviteter. De er kjent med hendelser som skjer, har skjedd, eller skal skje med hen og i hens omgivelser. Barnet, den unge eller den voksne samhandler også med mange andre, for eksempel i barnehage, skole, på arbeidsplass eller dagsenter. Utveksling av informasjon som kan bidra til at hen kan oppleve kommunikasjon som interessant, bør være alles ansvar. Dette er informasjon som kan bidra til at hen opplever det som motiverende og meningsfullt å delta i samtale.

Det overordnede målet er at barnet, den unge eller voksne skal kunne forstå, kunne uttrykke det hen selv vil og bli forstått. Samarbeidet bør derfor også omfatte utveksling av informasjon om den enkeltes kommunikasjonsferdigheter, kommunikasjonsutvikling og hvordan den enkelte kan bidra i arbeidet med å støtte opp om denne.

For å oppnå et godt samarbeid i en travel hverdag, er det behov for ansvarsfordeling, planlegging og struktur.

PPT har en rolle i et samarbeid hvor språkutvikling er målet. Rådgiver fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er nødvendigvis ikke reelt deltagende i daglig kommunikasjon med barnet, den unge eller den voksne. PPT kan imidlertid ha et overordnet blikk på kommunikasjon- og språkutviklingen og angi retning for videre arbeid. PPT bør delta med jevne mellomrom på møtene som avtales. Overganger bør være et tema på møter som PPT deltar på. Med samarbeid, planlegging for overføring av kompetanse på bruk av tegn-til-tale og forberedelse kan overganger oppleves gode for alle.

Tryggheten som kommer fra å samarbeide, skape og dele kunnskap med hverandre er avgjørende for suksess. Gruppen vil etter hvert finne sin måte å organisere seg på og tilpasse seg når det gjelder møteplass og antall møter. Det er viktig at arbeidet baserer seg på en felles visjon og troen på at barnet, den unge eller den voksne utvikler seg gjennom samhandling med andre. Gjennom å utvide og dele ordforråd med hverandre i samarbeidsmøter, opplever man å tilegne seg mer kunnskapogferdigheter til å bruke flere tegn, i takt med barnet, den unge eller den voksne sin utvikling. Dette danner grunnlaget for et støttende miljø hvor hen kan føle seg verdsatt og delta fullt ut.

Fortellinger fra hverdagen

Refleksjonsspørsmål

Side 12 av 31