Til hovedinnhold

FNs menneskerettighetsdag, 10. desember

-på norsk tegnspråk med undertekst

Ressursen FNs menneskerettighetsdag, 10 desember er aktuell for både barnetrinn, ungdomstrinn og for videregående skole. Den 10. desember hvert år markeres menneskerettighetsdagen. Bruk denne ressursen for å rette oppmerksomheten mot hva som er gjort for å sikre menneskers rettigheter og hvilke utfordringer som gjenstår, samt hvor viktig disse rettighetene er for fremtiden.

Skjermdump av "FNs menneskerettighetsdag" nettside.
  1. Kategori: Hørsel, Samfunnsfag, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Nettressurser, Tegnspråk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk/Norsk tegnspråk
  3. Utvikler: Statped

I læreplanverkets overordnede del er det et eget avsnitt om menneskeverdet. Der trekkes det frem at opplæringen skal være i samsvar med menneskerettighetene, og at elevene skal tilegne seg kunnskap om disse rettighetene. Det påpekes at barnekonvensjonen er en del av menneskerettighetene.

Ressursen inneholder 5 hovedtema.

  • KORT OM menneskerettighetene
  • Menneskerettighetene
  • Barnets rettigheter (barnekonvensjonen)
  • Kamp for rettigheter
  • Aktuelle ressurser fra ELEVKANALEN

Med ressursen får elevene lære om FN, og hvorfor FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble skrevet. De får kjennskap til barnekonvensjonen, og konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). De får tilgang på forenklede versjoner av menneskerettighetene og barnets rettigheter (barnekonvensjonen), samt aktuell tematikk fra Elevkanalen. Les mer om innholdet i de ulike temaene.

Ressursen FNs menneskerettighetsdag, 10 desember er knyttet opp til kompetansemål i samfunnsfag i grunnskolen, og i videregående skole til samfunnskunnskap for VG1/VG2.

Elever skal etter 2. årstrinn kunne presentere og gi eksempler på rettigheter som barn har, og etter 4. trinn skal de kunne presentere menneskerettigheter og reflektere over at disse fins. Å kunne sammenlikne hvordan menneskerettighetene er blitt ivaretatt i ulike land, er forventet etter 7. trinn. Etter 10. trinn skal elevene utforske og beskrive hvordan internasjonale avtaler har betydning for nasjonal politikk. I samfunnskunnskap for VG1/VG2 skal elevene gjøre rede for grunnlaget for menneskerettighetene, og gi eksempler på brudd på rettighetene.