Til hovedinnhold

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder fra Kunnskapsdepartementet som skal styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de skal begynne på skolen.

Forside veileder
  1. Kategori: Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Veiledere, Bokmål
  2. Språk: Norsk bokmål
  3. Format: PDF

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en egen veileder med fokus på overgangen mellom førskole og barneskole. Veilederen gir informasjon og utfyllende konkretisering av hvordan overgangen kan forberedes og gjennomføres på en god måte.

Veilederen har som formål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skoleog skape en god overgang for barn når de begynner på skolen. Samarbeidmellom barnehage- og skoleeiere, barnehager og skoler er en forutsetning forå få dette til.

Veilederen har som formål å styrke sammenhengen mellom barnehage og skoleog skape en god overgang for barn når de begynner på skolen. Samarbeidmellom barnehage- og skoleeiere, barnehager og skoler er en forutsetning forå få dette til.

Denne veilederen skal først og fremst gi retningslinjer og anbefalinger i arbeidet, klargjøre gjeldende bestemmelser på feltet og vise gode måter å følge opp disse bestemmelsene på. Foreldre og foresatte skal være aktive parter i samarbeidet, og arbeidet skal skje i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Veilederen er bygd opp i tre deler og inneholder:

  • Rammebetingelser for samarbeid og sammenheng, herunder regelverk og ulike læringskulturer.
  • Forutsetninger for god sammenheng og gode overganger for barnet.
  • Anbefalinger om tilrettelegging av samarbeid og beskrivelse av de ulike aktørenes roller.