Til hovedinnhold

Veiene til en god bimodal tospråklighet hos døve og sterkt tunghørte barn og unge

Kva er god bimodal tospråkleg utvikling? Kvifor er dette viktig, og korleis kan vi få dette til? Pat Pritchard og Torill Zahl ved Statped har skrive ei bok om temaet. 2. utgave kom ut i 2013 i nettutgåve.

Omslag hefte
  1. Kategori: Hørsel, Flerspråklighet, Bøker/hefter, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Språk: Norsk
  3. Format: PDF

Målet med "Veiene ..." er å spreie informasjon om kunnskap om kva ei god bimodal språkleg utvikling er, betydninga av slik kunnskap, og korleis slik kunnskap kan oppnås.

Boka er skrevet for foreldre, pedagogar, tilsette i PPT, helsestasjonar og andre medisinske institusjonar, barnehagar, utdanningsinstitusjonar, statlege støttesystem og andre interesserte.

Dette er ein publikasjon som hadde nr 86 i Statped sin skriftserie. "Veiene ... " kom ut som papirutgåve i 2010, ISBN: 978-82-7604-052-4, men opplaget er seld ut.

Denne nettutgåva er ei 2. utgåve i elektronisk versjon med ISBN: 978-82-323-0074-7 frå 2013, kor innhaldet er oppdatert, men ikkje den visuelle profilen:

Last ned hele eller klikk på aktuelt underkapittel her: