Til hovedinnhold

Om kartlegging og tolkning

Før du går i gang med kartlegging av barn, er det viktig at foresatte er informert, og at du har innhentet samtykket til gjennomføringen.

Kartleggingsverktøyet i denne ressursen er ikke en «screening» som gjennomføres på alle barn i barnehagen. Det er et kartleggingsverktøy du kan benytte overfor barn du har en uttalt bekymring for. Det vil derfor være etisk problematisk ikke å informere foresatte om en slik bekymring. I tillegg vil det også være ødeleggende for videre samarbeide med foresatte.

Tolkning

Kartleggingen har til hensikt å fange opp barn som strever, for å komme raskt i gang med pedagogiske tiltak som kan hjelpe barnet. Det er ikke en utredning og heller ikke et diagnostisk verktøy.

Om Fokus og bruk av kartleggingsverktøyet (PDF)

Ikke trekk forhastede konklusjoner

Kartleggingsverktøyet er utarbeidet for å avdekke vansker med konsentrasjon, oppmerksomhet, kontroll og regulering. Selv om verktøyet kan gi en god indikasjon på om og i hvilken grad et barn strever i barnehagen, er det viktig å presisere at kartleggingen ikke sier noe om hvorfor barnet strever. Når vi snakker om vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet, er dette vansker som er forenlig med diagnosen AD/HD. Likevel er det viktig å påpeke at denne type vansker også kan forekomme som et resultat av andre ting. Vi finner oppmerksomhetsvansker hos en rekke andre diagnoser, og vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet kan også være en følge av omsorgssvikt og traumer. Det er derfor viktig at du som arbeider i barnehagen, ikke trekker konklusjoner om årsaken til barnets eventuelle vansker gjennom å benytte diagnostiske begreper på barnets vansker.

Du som er utdannet barnehagelærer, fyller ut

Utfyllingen av kartleggingsskjemaet skal gjøres av deg som er utdannet barnehagelærer. Det er videre et krav om at du skal kjenne barnet godt, og at du har hatt daglig kontakt med barnet minimum de siste 6 månedene. Selv om ansvaret skal ligge hos deg som er utdannet barnehagelærer, kan det likevel være fornuftig at kartleggingsskjemaet utfylles i samråd med annet personale i barnehagen som kjenner barnet godt.

Om bruk av kartleggingsskjemaet

Kartleggingsskjemaet inneholder 43 spørsmål. Spørsmålene omhandler barnets fungering på områdene konsentrasjon/oppmerksomhet, impulsivitet/aktivitetsnivå, språk og kommunikasjon og sosial kompetanse. Selv om kartleggingsskjemaet inneholder spørsmål om eksempelvis «språk og kommunikasjon», kan dette ikke erstatte annet kartleggingsverktøy som er utviklet for en bred og generell kartlegging av barnets språk- og kommunikasjonsferdigheter.

Alle spørsmålene er utsagn som uttrykker at barnet har problemer/vansker med en oppgave eller situasjon sammenlignet med andre barn på samme alder. Alle spørsmålene har fire svaralternativer, og du skal skal merke av et svaralternativ på hvert spørsmål.

Skåringen blir gjort automatisk, men det er ikke muligheter for å lagre barnets profil. Dette innebærer at du må ta utskrift av resultatet og alle spørsmålene her og nå for at dataene ikke skal gå tapt.