Til hovedinnhold

Risikogruppen (15‒34)

Når et barn oppnår 15 poeng eller mer (92. persentil), innebærer det at du som er barnehagelærer, rapporterer om at barnet er blant de ca. 8 % av barna med mest vansker. Poengskåren 15‒34 poeng kalles for risikogruppen.

Med dette menes barn som har såpass uttalte vansker at det er grunn til følge barnets utvikling tett. En del av barna i denne kategorien vil modnes og «vokse av seg» en del av det de strever med som et ledd i den naturlige utviklingen. Likevel vet vi at en del av barna i denne gruppen står i fare for en videre negativ utvikling dersom de ikke blir møtt med tilrettelegging og oppfølging. De vil også stå i fare for å utvikle tilleggsvansker.

Vansker på spesifikke områder?

Skåren 15 og skåren 34 er begge i kategorien «risikogruppen». Det er derfor forholdsvis stor forskjell på å være i nedre del av området og i øvre del av området. Når du som er barnehagelærer skal tolke resultatene, er det også viktig å se igjennom spørsmålene i etterkant for å vurdere om barnet ser ut til å ha vansker på spesifikke områder. En del spørsmål har eksempelvis mest fokus på sosial fungering, mens andre har mest fokus på motoriske eller språklige sider ved barnets fungering. Vi gjør oppmerksom på at enkelte barn vil kunne komme innenfor denne kategorien som et resultat av eksempelvis store språklige vansker. Store språklige vansker vil naturligvis også kunne føre til at barnet strever sosialt. Det blir derfor avgjørende å vurdere hvert enkelt spørsmål i forbindelse med tolkning for å få et bilde av om vanskene er spesifikke eller av mer generell karakter.

Kjenner foresatte seg igjen?

Når du som barnehagelærer har vurdert at barnet faller inn under «risikogruppen», har du på sett og vis fått bekreftet en form for bekymring. Det å kartlegge innebærer også en etisk forpliktelse til å ta i bruk den informasjonen du får. Først og fremst vil det være helt naturlig å invitere barnets foresatte til en samtale der dere går gjennom resultatene sammen. Det vil være naturlig å undersøke om de kjenner igjen denne beskrivelsen av barnets atferd fra hjemmesituasjonen. Det er viktig å understreke at dette kartleggingsverktøyet ikke er normert for foresatte. Det innebærer at foresatte ikke kan fylle ut skjemaet for eventuelt å sammenligne resultater. Det vil også være naturlig å undersøke med foresatte hvilke strategier og rutiner de tar i bruk for at barnet skal mestre.

Tiltak med en gang

Det vil være viktig for barnets videre utvikling å sette i gang tiltak i de ulike aktivitetene barnet deltar i. Det ingen grunn til å vente med å sette i gang tiltak i håp om at vanskene skal gå over av seg selv. Pedagogisk tilrettelegging som beskrevet i denne nettressursen bør karakteriseres som bra for alle, og som nødvendig for barn som strever med konsentrasjon/oppmerksomhet og vansker med kontroll og regulering.

Vurder å kontakte PPT i dialog med foresatte

Dersom dere som arbeider i barnehagen, opplever at dere i liten grad har tilstrekkelig og nødvendig kompetanse, bør dere vurdere å gå i dialog med foresatte for å ta kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).