Til hovedinnhold

Mer om tiltak

Organisatoriske tiltak ‒ positivt for alle

Det er likevel ikke slik at barnet må ha alle disse vanskene for at det skal være hensiktsmessig å følge opp med tiltak tilpasset barnets fungering. Det er imidlertid positivt for barnehagemiljøet når det iverksettes tiltak av organisatorisk karakter fordi det er barn med konsentrasjonsvansker i gruppen. Dette er tiltak som vanligvis kommer hele barnegruppen til gode.

Individuell tilrettelegging

For enkelte barn synes vanskene å være så komplekse at det ikke er tilstrekkelig med gode organisatoriske rammebetingelser. Her må omgivelsene tenke individuell tilrettelegging for at barnet skal lære og utvikle seg i positiv retning.

Barnet må oppleve å bli forstått

Hvis vi som er voksne, forstår vanskene som disse barna har, blir vi forhåpentligvis mer empatiske. Hvis barnet opplever at det blir forstått, vil det gjerne samarbeide og være mottakelig for hjelp og veiledning. Hvis vi ikke klarer å komme i den posisjonen, risikerer vi å komme i en negativ spiral der barnet som har oppmerksomhetsvansker, har vanskelig for å lytte og «lukker ørene», spesielt hvis barnet har blitt vant til å høre mange irettesettinger.

Relasjonsbygging og empati

En viktig læring for personalet er å forstå barnet og prøve å se situasjonen ut fra barnets perspektiv. Vår forståelse av de vanskene det innebærer for barnet, er grunnlaget for god relasjonsbygging og kan skape et empatisk forhold som vil kunne hjelpe barnet til å få flere positive erfaringer.

Endring

Det vil også være positivt for den videre utviklingen hvis vi tenker at det først og fremst ikke er barnet som skal endre seg. Målet er likevel at barnet på sikt kan endre atferd hvis vi forstår barnet, endrer vår metodikk og klarer å kommunisere og tilrettelegge så barnet trives og utvikles.

Arbeid med sosiale basisferdigheter

Barn som lett lar seg avlede i lek og samvær, som er impulsive, og som har vansker med konsentrasjon, vil ofte mangle både erfaringer og grunnleggende sosiale basisferdigheter i lek og aktivitet. Disse basisferdighetene lærer de fleste barn intuitivt, og omgivelsene forventer at barn lærer å leke av seg selv.

Barna det fokuseres på her, har gjerne behov for å lære strategier og «fraser», som for eksempel hva er passende å si og passende å gjøre for å kunne bli akseptert som lekekamerat. Det blir viktig at omgivelsene er bevisste på dette og igangsetter målrettet arbeid med sosiale ferdigheter.

Gjentakelser nødvendig

Dette forutsetter at du er en aktiv og tålmodig barnehagelærer, som ut fra en målrettet plan kan arbeide skritt for skritt med sosiale ferdighetsmål. «Fokusbarna» har forutsetninger for å lære, men utfordringen kan være at impulskontrollen blir styrende, og at de «glemmer» hva de har lært. Spesielt i konfliktsituasjoner. Det å hente fram fra hukommelsen rett kunnskap til rett tid er ofte problematisk. Disse barna har behov for mange gjentagelser før de generaliserer og overfører det de har lært, til andre situasjoner. Noen vil også streve så mye med dette at det vil være nødvendig å øve på hver enkelt situasjon.

Aktiviteter og mestring

Det kan være hensiktsmessig om du som er barnehagelærer, observerer hva som er populære aktiviteter i barnegruppen, og hva som er «fokusbarnets» interesser og modningsnivå. Ut fra dette kan du velge lek og aktivitet som vil være relevant for barnet å lære.

I det videre arbeidet må du finne ut hvilke delferdigheter barnet mangler for å mestre den aktuelle aktiviteten. Lek og aktivitet som inneholder elementer som tydelige regler, kortvarighet, struktur og gjerne mulighet for bevegelse, vil være lettest å mestre for barne med vansker.

Vær tydelig, og øv på ferdigheter

Når du fokuserer på læringssituasjonen, må du gi tydelige, korte instruksjoner individuelt om hva du forventer at barnet skal si og gjøre. Det kan videre være relevant å arbeide ut fra prinsippet om at barnet «prøver» seg i den utvalgte aktiviteten sammen med en voksen over en periode med mange gjentagelser, slik at delferdighetene automatiseres før barnet prøver aktiviteten sammen med andre barn.

Gi oppmuntring

Barnet vil også profitere på spesifikk oppmuntring som «nå er du flink til å dele». For å lykkes, bør du som er barnehagelærer, være støttende til stede i leken inntil du er sikker på at barnet mestrer konteksten og den sosiale delferdigheten.