Til hovedinnhold

Interessekartleggingsskjema - for læring og trivsel

Et kartleggingsskjema for å finne gode aktiviteter for læring og trivsel for barn og unge.

Forside kartleggingsskjema
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Kartleggingsmateriell
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped
  5. Forfatter: Terje Dalen, 2022

Interessekartleggingen inviterer pedagogisk personale og omsorgspersoner til å være kreative når det gjelder å bruke interesser som grunnlag for å sette læringsmål og utforme tiltak. Denne interessekartleggingen består av et kartleggingsskjema og en sammenfatning.

Interessekartleggingen kan gjennomføres på ulike måter og må tilpasses personens forutsetninger. I tillegg kan det være nyttig å hente inn informasjon om hva foresatte og andre nærpersoner har erfart at vedkommende liker.

I etterkant av kartleggingen lages det en sammenfatning av informasjonen man har hentet inn fra nærpersonene. Sammenfatningen er et viktig dokument som forteller om personens sterke sider, hva som motiverer og hva som fremmer trivsel og lærelyst. Dette er en nyttig idébank for hva tilretteleggingen kan ta utgangspunkt i.

Hvorfor kartlegge barn og unges interesser?

Interessene våre er individuelle. For barn og unge med ulike utfordringer er innhenting av kunnskap om interesser et viktig grunnlag for tilretteleggingen. For å legge til rette trenger vi å vite hva deres relative styrker er. Hva fremmer læring, helse og trivsel? I dette ligger mulighetsrommet.

Kartlegging av interessene er en måte å få fram personens stemme på og personligheten kommer til uttrykk gjennom interessene. Å få drive med ting du interesserer deg for, vil kunne gi selvtillit og motivasjon, som igjen er en god inngang til læring.

Av og til kan det være nødvendig med ytre motivasjon når oppgaver som ikke er så attraktive skal gjennomføres. Når vi kjenner interessene vet vi også noe om hvilke attraktive aktiviteter som kan tilbys i etterkant for å gjøre det lettere.