Til hovedinnhold

Mine sirkler – Introduksjon

Metodikken til Mine sirkler er utarbeidet av Ellen Kleven og Tone Rugset, og ble opprinnelig laget som del av et opplegg rundt en ung jente med autisme. Hun hadde i mange år brukt skriftstyring som et ledd i selvstendighetstreningen og var vant til å forholde seg til regler, avtaler, sosiale historier og skriftlige prosedyrer.

I de første treningsårene hadde hun drevet mye med særtrening på delferdigheter. Treningen foregikk i enerom under kontrollerte læringsbetingelser. Etter hvert som hun ble eldre og mestret mer, utvidet hun aksjonsradiusen og beveget seg ut på nye sosiale arenaer. Her ble alt mye mer komplisert.

Hun hadde for eksempel trent på ”butikkatferd” – hva hun skulle si og gjøre i butikken – men etter hvert som selvstendigheten økte, omfattet butikkturen også en tur innom ”torget” der folk ofte møttes og slo av en prat. Hvordan skulle hun forholde seg til det? Hun kunne gå på kafé eller ta bussen. Hun kunne treffe barn og voksne, kjente og ukjente. Det var ikke mulig å forutsi hvem hun kom til å treffe, hva de kom til å si.

Hun var ute i en verden der det eksisterte et komplisert system av sosiale regler som hun ikke forsto. Hun var ute av ”laboratoriet” og til stede i det virkelige livet der uforutsette ting hendte og der det var umulig å ha full kontroll. Det oppsto mange pedagogiske og etiske dilemmaer i denne prosessen. Hun var opptatt av å mestre, derfor hadde det stor betydning for henne om hun hadde fulgt reglene og klart avtalen – det var ikke alltid like opplagt lenger. Det var mange ganger vanskelig å gi henne tydelige svar. Reglene var ikke lenger lette å lage eller lette å følge.

De systemene jenta hadde var modne for revisjon. De måtte utvides og systematiseres på nye måter. Avtaler måtte omarbeides og nye måtte lages. Hun trengte oppskrifter på hvordan hun kunne forholde seg i mer komplekse situasjoner, og hun trengte andre typer støttekort som hjalp henne til å takle utfordringer som for eksempel usikkerhet, frustrasjon og fristelser i en uforutsigbar verden.

Det var i en av de mange diskusjonene omkring slike ting at ideen om å lage et sosialt "verdenskart" for henne, kom fram. Man hadde lenge jobbet ukentlig med "KAT kassen", bl.a. ”mine sirkler”. Vi så at det var mulig å utvide bruken av disse sosiale sirklene til å beskrive ikke bare hvem som hørte hjemme der, men også hvilke sosiale krav og regler som eksisterte i de ulike sirklene og vise hvordan de sosiale reglene endret seg fra den ene sirkelen til den andre, fra den innerste og mest private til den ytterste, mest offentlige sirkelen. Sosial samhandling med familien var for eksempel noe annet enn å hilse på bekjente på butikken. Vi så muligheten for å gjøre verden mer forståelig for henne ved å lage "script" og definisjoner for hver sirkel i den store sirkelen.

Hun har fra tidligere hatt nytte av at aktivitet og trening av ulikt slag har hatt sin egen farge. Dette utnyttet vi nå. Hver sirkel fikk sin farge med egne definisjoner, beskrivelser og hjelpebetingelser i form av ulike typer hjelpekort (regler, avtaler, sosiale historier osv).

Etter at denne jenta hadde tatt i bruk systemet ”Mine sirkler”, fått systematisert sine hjelpekort i form av små bøker – en bok for hver farge eller sirkel – og vi så at dette ga henne en trygghet hun ikke hadde hatt før, ble systemet presentert for andre med autisme og Asperger syndrom. I dette arbeidet har vi sett at definisjoner av ulike sirkler med beskrivelser av hvem, hva og hvordan har vært klargjørende for alle uansett som det dreier seg om høytfungerende personer med autisme eller personer med Asperger syndrom. Systemet har vært presentert for alt fra barn i barneskolealder og til voksne. Det har vist seg å ha stor nytteverdi, under en viktig forutsetning: Innholdet i ”Mine sirkler” må skreddersys til den enkelte avhengig av alder, vansker og funksjonsnivå. Avtaler og oppskrifter som presenteres her, er ment som eksempler på hvordan det kan gjøres – de lar seg ikke automatisk kopiere til andre. Poenget er nettopp muligheten til individuell tilpasning.

Oppbygging, innhold og bruk av systemet ”Mine sirkler” er for den enkelte heller aldri ferdigutviklet. For at det skal fungere må noen hjelpe med å holde innholdet levende og oppdatere etter behov. Systemet tar tid å bygge opp og innarbeide, men vil være en uvurderlig hjelp for personen med ASD- H (autismespekterforstyrrelse – høytfungerende).

Vi vet at personer med ASD-H lett blir stresset og som alle andre mister de derved muligheter til å tenke rasjonelt i situasjonen. Ved å ha et sted der de kan hente løsningene på hva de kan gjøre og hvordan de kan opptre gir det dem en trygghet som i seg selv er stressdempende.


Hva er Mine Sirkler

Sosial samhandling mellom mennesker styres av et komplisert nettverk av uskrevne sosiale regler. De fleste lærer seg disse reglene intuitivt og følger dem stort sett uten å tenke over det. For noen mennesker er det imidlertid vanskelig å forstå hva som foregår i slike sosiale samspill. For dem er omverdenen et ugjennomtrengelig kaos av usynlige og uforståelige koder. De må ha hjelp til å orientere seg og vite hvordan de skal opptre.

Mennesker med slike utfordringer opplever sosiale situasjoner som krevende og kanskje til og med skremmende. De opplever ofte stress og angst i sosial samhandling med andre. For mange vil det derfor være mest fristende å trekke seg tilbake og unngå vanskelige situasjoner. Resultatet blir isolasjon og passivitet. For å løse disse problemene, er mange avhengige av hjelp fra andre.

”Mine sirkler” er som vi allerede har vært inne på et slags sosialt atferdskart som forsøker å rydde opp i noe av det sosiale kaoset som mange opplever. Det er et system som skal gi struktur og oversikt og noe å orientere seg etter slik at hverdagen blir mindre stressende og lettere å mestre.

Til hver sirkel er det derfor laget støttesystemer i form av kommunikasjonsverktøy, avtaler, "sosiale historier", egeninstruksjoner og oppskrifter på hvordan en kan takle spesielle utfordringer.

”Mine sirkler” har altså en dobbelt funksjon:

  • å forklare og gi oversikt
  • å gi praktiske løsninger, handlingsalternativer og strategier

Begge deler er nødvendig for å kunne utvikle selvstendighet og kontroll over eget liv. I tillegg er systemet basert på skriftstyring, slik at den som bruker systemet blir mer selvstendig. Det å være skriftavhengig gir større rom for selvstendighet enn det å være personavhengig.

Hva er nytteverdien?

Vi har erfaring for at "Mine sirkler" gjør brukeren bedre i stand til å mestre hverdagen, selv om denne hverdagen er relativt kompleks, med mange ulike arenaer, og mange ulike forventninger som skal oppfylles.
Siden systemet skaper orden og oversikt for brukeren, reduseres nivået av stress, angst, uro og aggresjon.

Systemet gir brukeren større kontroll over egen atferd og eget liv, og muliggjør større selvstendighet.
Ved å øke muligheten til mestring på sosiale arenaer, vil systemet redusere tendensen til "utmelding"/ tilbaketrekning fra vanskelige situasjoner. Dermed reduseres faren for passivitet og isolasjon.

Hvem kan ha nytte av ”Mine sirkler”?

”Mine sirkler” kan brukes av hele spekteret av mennesker med ASD og andre som har behov for systematikk, konkrete oppskrifter og regler, uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Hvordan kan systemet anvendes

Som nevnt er det en forutsetning for at systemet skal fungere godt at det skreddersys til den enkelte brukers behov. Avhengig av alder og funksjonsnivå gir systemet ulike muligheter og ulike utfordringer.
Malen som presenteres her er laget med utgangspunkt i en ung dame med relativt omfattende hjelpebehov og dermed stort behov for detaljerte avtaler og oppskrifter i mange situasjoner. For andre kan det kanskje være tilstrekkelig å gi enkle forklaringer og korte stikkord.

”Mine sirkler” er designet slik at det er redigerbart og lett å tilpasse. Tallet på sirkler kan justeres og hjelpeverktøy kan lages etter behov. Hvor mange og hva slags hjelpekort som er hensiktsmessig vil avhenge av den enkeltes funksjonsnivå. Jo mer selvstendig en person er, desto bedre er vedkommende i stand til å finne løsningene selv.

Mange personer med ASD mottar spesialundervisning når de er i skolealder. ”Mine sirkler” kan knyttes direkte til det pedagogiske arbeidet og utvikles og tilpasses som en del av den tilrettelagte undervisningen.

Hvordan systemet er bygd opp

Modellen består av 6 ulike sirkler som tilsvarer 6 ulike sosiale arenaer. Hver sirkel/arena har sin egen farge og angir et eget sett av sosiale krav og utfordringer:

  1. Lys blå: ”Jeg alene”
  2. Rosa: ”Familien”
  3. Grønn: ”Venner”
  4. Gul: ”Jobb/skole”
  5. Mørk blå: ”Bekjente”
  6. Rød: ”Andre”

Den innerste sirkelen (”Jeg alene”) er mest privat, den ytterste (”Andre”) er mest offentlig. De sosiale kravene blir strengere jo lenger ut i sirklene en kommer.

Hver arena har en definisjon (”script”).Definisjonen er ment som en hjelp til å "lese" de ulike arenaene og forstå sosiale situasjoner bedre og dermed bidra til å skape orden og oversikt og redusere kaos og stress.

Definisjon i malen er bygd opp etter et bestemt mønster: De forklarer først hvilke generelle sosiale koder og krav som gjelder for arenaen, de sier noe om hva en kan gjøre, hva en må passe på og hva en evt. kan trenge hjelp til.

Til hver sirkel er det videre laget ulike typer hjelpebetingelser (strategi/løsninger) med regler, ”oppskrifter” og avtaler som er tilpasset krav og utfordringer som gjelder på den aktuelle sosiale arenaen. Dette kan være jobbinstrukser, miljøregler på arbeidsplassen, avtaler knyttet til spesielle utfordringer på jobben, "sosiale historier", støttekort og kommunikasjonsverktøy som hjelp til selvbeherskelse, til å takle vanskelige situasjoner, emosjonelle utfordringer, fristelser og lignende.

Hjelpebetingelsene kan systematiseres på ulike måter. For noen vil små kortbøker de kan ha på lommen være det beste. Mange har allerede god nytte av ulike funksjoner i iphone og ipod som f.eks alarmer, planleggere og GPS. Nå er det i tillegg mulig å laste ned ”Mine sirkler” som applikasjon i appstore. Den er ennå ikke tilgjengelig på androidtelefoner.

Som nevnt ovenfor ble systemet ble opprinnelig laget til én bestemt bruker. Det som blir gitt som eksempler i eksempelheftet/applikasjonen, er tilpasset henne. Men dette er bare eksempler for å illustrere hvordan systemet virker og gi noen ideer. For at det skal fungere optimalt, er stikkordet individuell tilpasning, både når det gjelder antall sirkler og navn på disse – og hvilke kategorier av hjelpemidler en vil benytte, hva de skal kalles og hvordan de skal utformes.